Ifin kysely: Auton ostoa suunnitellaan joka neljännessä suomalaiskodissa

Koronapandemia vaikutti joka seitsemännen kotitalouden halukkuuteen hankkia auto, kertoo Ifin tuore kyselytutkimus. Vaikka monien kohdalla pandemia on lykännyt auton ostoa, toisilla se on myös kannustanut auton hankintaan esimerkiksi joukkoliikenteen välttelyn tai kotimaanmatkailun suosimisen vuoksi.

Joka neljännessä suomalaisessa kotitaloudessa suunnitellaan auton ostoa tämän tai ensi vuoden aikana, selviää Ifin helmikuussa 2021 teettämästä laajasta kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastanneita miehistä auton ostoa suunnittelee peräti joka kolmas ja naisista joka viides.

Auton hankintaa suunnittelevien osuus (26 %) on sama kuin vuosi sitten helmikuussa 2020, kun If teetti vastaavan kyselyn juuri ennen koronapandemian tuloa Suomeen.

"Auton tarve ei ole rakenteellisesti hävinnyt mihinkään siitä huolimatta, että pandemian myötä on tapahtunut voimakas työn murros", kommentoi Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

"Monet ihmiset ovat siirtyneet etätöihin, ja päivittäinen työpaikalle liikkumisen tarve on vähempi kuin vuosi sitten. Siitä huolimatta auton ostosuunnitelmat ovat käytännössä samat kuin vuosi sitten." 

Suuri- ja keskituloisista noin joka kolmas harkitsee auton ostoa

Onko talouteesi tarkoitus ostaa auto tänä tai ensi vuonna?

Kotitalouden vuositulot yhteensä Kaikki vastaajat < 27 000 e 27 000–67 500 e  > 67 500 e
Kyllä, uusi
5 % 1 % 4 % 10 %
Kyllä, käytetty
13 % 10 % 16 % 15 %
Kyllä, joko uusi tai käytetty
8 % 6 % 9 % 11 %
Ei ole tarkoitus ostaa autoa
62 % 73 % 61 % 50 %
En osaa sanoa
12 % 10 % 10 % 14 %

Pandemian aikana monille on kertynyt säästöjä

Tuoreimmassa kyselyssä kysyttiin myös sitä, onko koronapandemia vaikuttanut kotitalouden halukkuuteen hankkia auto. 7 % vastasi pandemian lykänneen auton ostoa, ja 2 % ilmoitti pandemian vaikuttaneen päätökseen tai harkintaan luopua autosta kokonaan.

Toisaalta 4 % kertoi pandemian lisänneen kiinnostusta hankkia auto, ja 1,4 % ilmoitti hankkineensa auton pandemian aikana osin sen kannustamana. Lisäksi 11 % vastaajista kertoi hankkineensa auton pandemian aikana, mutta eivät nähneet pandemialla olleen vaikutusta ostopäätökseen.

"Monien yksityisten ihmisten talous ei ole pandemian myötä romahtanut sillä tavalla kuin aiemmin pelättiin", kommentoi Ifin autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius.

"Esimerkiksi ulkomaanmatkailun ja ravintolassa käymisen vähentymisen myötä monilla on itse asiassa aiempaa enemmän rahaa säästössä, jos ei ole käynyt niin huonosti, että on joutunut lomautetuksi tai menettänyt työpaikkaansa." 

Taustalla joukkoliikenteen välttely ja kotimaanmatkailu

Mikä merkitys sitten on 1,4 % osuudella kotitalouksista, jotka kertoivat kyselyssä hankkineensa auton osin pandemian vuoksi? Suomen noin 2,73 miljoonaan kotitalouteen suhteutettuna, tämä pienikin osuus merkitsisi arviolta 38 000 toteutunutta autokauppaa, joista noin kolmasosa olisi kyselyn perusteella hankittu sellaisiin kotitalouksiin, joissa autoa ei ollut ennestään.

Tutkimuksen aineistosta tulee esille, että pandemian laukaisemaa kiinnostusta auton hankintaan esiintyy erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla, nuorten aikuisten keskuudessa sekä perheissä, joissa on pieniä lapsia. Tosin nuorissa perheissä myös auton hankinnan lykkäämistä esiintyy tutkimuksen valossa muuta väestöä enemmän.

Kun auton ostoa pandemian vuoksi harkitsevilta tai auton jo sen kannustamana hankkineilta kysyttiin tarkempia syitä, yli puolet nosti esiin joukkoliikenteen välttelyn, ja neljä kymmenestä mainitsi halun tai tarpeen hankkia auto kotimaanmatkailuun.

Äiti auttaa lapsia sitomaan kengännauhoja.
Julkisen liikenteen välttäminen nousi yleisimmin mainituksi syyksi harkita auton hankkimista pandemian aikana.

Käytettyjen autojen buumi jatkuu autoliikevetoisesti

Pandemian aikana käytettyjen autojen kauppa on kukoistanut, kun vastaavasti uusia autoja on myyty selkeästi vähemmän. Kyselyn perusteella tämä trendi saa jatkoa myös vuosina 2021 ja 2022, sillä vastaajat olivat keskimäärin kiinnostuneempia harkitsemaan käytetyn kuin uuden auton ostoa.

Hieman yllättäen tulokset olivat hyvin samankaltaiset myös ennen pandemiaa teetetyssä vastaavassa kyselyssä: tuolloin uusista autoista oli kiinnostunut vain hieman useampi eli 6 prosenttia vastaajista. Vastaavasti helmikuussa 2021 aiempaa useampi ilmoitti olevansa valmis harkitsemaan sekä käytettyä että uutta autoa.

Autoliikkeet vaikuttavat kyselyn pohjalta entisestään vahvistavan asemaansa käytettyjen autojen kaupassa. Tänä vuonna jo 64 % pitää autoliikettä houkuttelevimpana kanavana hankkia käytetty auto, kun vastaava luku vuosi sitten oli 58 %.  Vastaavasti käytetyn auton hankintaa toiselta yksityishenkilöltä tai ulkomailta tuotuna suosii entistä harvempi. 

  • Eniten ostoaikeita on kyselyn pohjalta Pohjois- ja Itä-Suomessa (29 %), jossa on myös eniten vetoa käytettyihin autoihin (18 %).
  • Myös Helsingissä ja Uudellamaalla auton ostoa suunnittelee keskimääräistä useampi (28 %), ja siellä kiinnostusta on muita alueita selkeästi enemmän uusiin autoihin (7 %).

Uudet autot kiinnostavat viisikymppisiä ja käytetyt kolmekymppisiä

Onko talouteesi tarkoitus ostaa auto tänä tai ensi vuonna?

Vastaajan ikä 18-29 v. 30–39 v. 40–49 v. 50–59 v. Yli 59 v.
Kyllä, uusi
2 % 3 % 5 % 8 % 5 %
Kyllä, käytetty
16 % 19 % 16 % 15 % 7 %
Kyllä, joko uusi tai käytetty
10 % 10 % 8 % 10 % 5 %
Ei ole tarkoitus ostaa autoa
60 % 55 % 56 % 55 % 72 %
En osaa sanoa
11 % 12 % 15 % 12 % 11 %

Autoa etsitään verkosta, mutta harva tekee ostopäätöksen ilman koeajoa

Pandemian tiedetään osaltaan kiihdyttäneen palvelujen digitalisoitumista, minkä on ajateltu vaikuttavan myös autokauppaan. Vuoden 2021 kyselyssä tiedusteltiin uutena asiana myös sitä, mistä kautta kuluttajat aikovat jatkossa etsiä itselleen autoa.

Vastaajista 45 % kertoi etsivänsä autoa verkosta, mutta tekevänsä lopullisen ostopäätöksen koeajon perusteella. Tämän lisäksi 6 % oli valmis hankkimaan auton kokonaan verkosta ilman koeajoa.

30 % kertoi etsivänsä autoa verkon lisäksi myös perinteiseen tapaan autokauppoja paikan päällä kierrellen, mutta enää 9 % piti autokaupoissa kiertelyä pääasiallisena tapana etsiä itselleen sopivaa autoa.

  • Miehistä 9 % oli valmis ostamaan auton kokonaan verkosta, naisista 4 %.
  • 18–39-vuotiaista noin joka kymmenes oli valmis hankkimaan auton kokonaan verkosta, ja näissä ikäryhmässä enää alle neljännes vastaajista aikoi kiertää autokaupoissa paikan päällä.
  • Viisikymppisistä noin puolet etsii autoa pääasiassa verkosta, ja yli 59-vuotiaistakin reilu kolmasosa.