Kuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus kattaa maitse, meritse tai ilmateitse kuljetettavien tavaroiden ja omaisuuden vahingoittumisen tai katoamisen. Kun yritys kuljettaa vaihto-omaisuutta tai omistamaansa tavaraa omalla riskillään, on järkevää siirtää riskejä myös vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Ilmoita vahingosta

Pyydä tarjous

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Yhdistelmä

Kattava kuljetusvakuutus

Tarjoamme useita erilaisia kuljetusvakuutuksia. Kokosimme ne vakuutuspaketiksi, joka kattaa sekä omalla autolla tehtävät että kuljetusliikkeen kautta tilatut kuljetukset. Se on voimassa myös tavaroiden ollessa näytteillä tai kun niitä nostetaan ja siirretään. Vakuutus tarjoaa:

 • Korvaus tavaroiden täydestä arvosta
  Käyttäessäsi kuljetusliikettä saat vahingon sattuessa korvauksen tavaroiden arvon perusteella, etkä ainoastaan kuljetusliikkeen painorajoitetun vastuun mukaan.
 • Vastuusta riippumatta
  Saat korvauksen vahingosta riippumatta siitä, onko kuljetusliike siitä vastuussa.
Vakuutuspaketti sisältää Kauppa­tavarat Kauppa­tavarat Itse kuljetettavat omat tavarat Itse kulje­tettavat Näyttely Näyt­tely Nosto ja siirto Nosto ja siirto
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Tavaran särkyminen tai katoaminen, joka johtuu esimerkiksi törmäyksestä, karilleajosta tai raiteilta suistumisesta.

Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Tavaran vahinko tai katoaminen joka aiheutuu esimerkiksi

 • meri-, järvi- tai jokivesi tunkeutuu kuljetusvälineeseen
 • tavarayksikön putoaminen maahan tai mereen sitä purettaessa tai lastattaessa, jos se johtaa tavarayksikön kokonaishäviöön
Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Vakuutus kattaa varkauden tai muun vastaavan rikollisen teon.

Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Särkymisellä ja rikkoutumisella tarkoitetaan sitä, että tavara on murtunut, vääntynyt, kolhiutunut, säröytynyt tai muutoin vaurioitunut iskun tai
muun vastaavan ulkoisen tapahtuman seurauksena. Huomaathan, että pelkästään pinnallisia vahinkoja, kuten naarmuuntumista tai hankautumista ei voida pitää rikkoutumisena.

Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Turvan myötä vakuutuksesta tulee niin sanotusti 'kaiken kattava', eli se kattaa kuljettavalle tavaralle ulkoisen tekijän aiheuttamat äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot, joita muut turvat eivät sisällä.

Sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Vakuutusturva kattaa tavaran vahingon tai katoamisen, joka on aiheutunut siitä, että vakuutettu tavara on kuljetettu tavaratilassa, joka ei ole pitänyt sovittua lämpötilaa käyttökatkosten tai virheelliseksi säädetyn lämpötilan vuoksi.

Sisältää Ei sisältää Sisältää Ei sisältää

Vakuutusturva kattaa sodan tai sodankaltaisen tapahtuman kuljetettavalle tavaralle aiheuttamia vahinkoja ja se on voimassa meri- ja  lentorahtikuljetuksissa sekä postilähetyksissä.

Sisältää Ei sisältää Sisältää Ei sisältää

Vakuutusturva korvaa

 • lakossa tai työsulussa olevien työntekijöiden tai
 • poliittisista tai uskonnollisista syistä mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuvien henkilöiden

välittömästi vakuutetulle tavaralle aiheuttamat vahingot.

Huomoithan, että vakuutus ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, ettei työvoimaa ollut saatavilla edellä mainittujen tapahtumien seurauksena.

Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää Sisältää

Vakuutus kattaa:

 • oman tai jonkun toisen tavaran nosto, jonka vakuutuksenottaja suorittaa omalla, käyttöönsä lainaamallaan tai vuokraamallaan nostolaitteella
 • vakuutuksenottajan tavaran, kun noston suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja

Tämä on esinevakuutus, jolla katetaan nosturin koukussa tai trukin haarukassa oleva nostettava tavara.

Ei sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Näyttelytilan palo, räjähdys (ei räjäytystyöstä johtuva) tai salamanisku näyttelyrakennukseen.

Huomaathan, että vakuutus on voimassa muualla kuin vakuutuksenottajan omassa vakuutuspaikassa.

Ei sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Turvasta korvataan väkivalloin varastointitilaan tunkeutumisen yhteydessä varastoitavalle tavaralle aiheutunut katoaminen.

Huomaathan, että vakuutus on voimassa muualla kuin vakuutuksenottajan omassa vakuutuspaikassa.

Ei sisältää Sisältää Sisältää Ei sisältää

Turvasta korvataan vesi-, lämmitys- tai viemäriverkosta tai niihin kytketyistä laitteista äkillisen vuodon varastoitavalle tavaralle aiheuttanut vahinko.

Huomaathan, että vakuutus on voimassa muualla kuin vakuutuksenottajan omassa vakuutuspaikassa.

Ei sisältää Ei sisältää Sisältää Ei sisältää

Tämä turva laajentaa vakuutuksen niin sanotuksi täysturvaksi, jolloin se kattaa muita kuin palo-, murto- ja vuototurvan sisältämiä vahinkoja vakuutuksen ehdossa tai yleisissä vakuutusehdoissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Turva sisältyy Näyttelyturvaan silloin, kun näyttely järjestetään näyttely- tai messujärjestäjän tai museon tiloissa.

Huomaathan, että vakuutus on voimassa muualla kuin vakuutuksenottajan omassa vakuutuspaikassa.

Ei sisältää Ei sisältää Sisältää Ei sisältää

Vakuutusturva kattaa tavaran vahingon tai katoamisen, joka on aiheutunut siitä, että varasto tai pakkausyksikkö ei ole pitänyt sovittua lämpötilaa käyttökatkosten tai virheelliseksi säädetyn lämpötilan vuoksi.

Huomaathan, että vakuutus on voimassa muualla kuin vakuutuksenottajan omassa vakuutuspaikassa.

Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Vakuutuksesta korvataan tavaran vahinko tai katoaminen sekä kulut siltä osin kuin ne ovat korvattavissa vakuutetun kuljetusvakuutusehtojen perusteella, sen seurauksena että:

• myyjä on laiminlyönyt kuljetusvakuutuksen ottamisen, joka hänelle kauppasopimuksessa sovittujen toimitusehtojen mukaan olisi kuulunut,
• myyjän ottaman vakuutuksen myöntäjä ei käsittele vahinkoa tai hylkää ehtojen mukaan korvattavan vahingon, katoamisen tai kulun, tai
• myyjän hankkima vakuutus on kattavuudeltaan tätä vakuutusta heikompi (ehtoero) tai sen vakuutusmäärä on liian alhainen (alivakuutus).

Siltä osin kuin vakuutuksenottajalla on oikeus korvaukseen myyjän ottaman vakuutuksen perusteella, tämä vakuutus on toissijainen.

Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Vakuutuksesta korvataan tavaran vahinko tai katoaminen sekä kulut siltä osin kuin vahinko, katoaminen tai kulu on korvattavissa vakuutetun vakuutusehtojen perusteella, sen seurauksena että:

• ostaja ei ole täyttänyt kauppasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ja/tai
• ostaja ei ole vastaanottanut tavaraa ja/tai
• ostaja on hylännyt kuljetusasiakirjat ja/tai
• myyjä on käyttänyt oikeuttaan pysäyttää kuljetus tai muulla tavoin estänyt tavaran toimituksen.

Siltä osin kuin ostajalla on oikeus korvaukseen ottamansa kuljetusvakuutuksen perusteella, tämä vakuutus on toissijainen.

Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Turva kattaa viennin esikuljetukset satamaan tai muuhun vientiterminaaliin, sekä sellaiset tuonnin jatkokuljetukset satamasta tai maahantuloterminaalista asiakkaan toimipaikkaan, jotka eivät pääkuljetuksen osalta kuulu tämän vakuutuksen piiriin.

Esikuljetus on osa vientiä, jonka vakuutusmaksu on vapautettu vakuutusmaksuverosta.

Tuonnin jatkokuljetus on kotimaankuljetusta, jonka vakuutusmaksusta peritään vakuutusmaksuvero.

Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Ei sisältää

Tämä lisäturva kattaa vahinkoja, jotka voivat syntyä ensisijaisesti vaatteiden ja huonekalujen kuljetuksessa kuumasta ja kosteasta ilman-alasta kylmemmän ilmaston maihin.

Sisältää Ei sisältää Ei sisältää Sisältää

Vakuutusturvasta korvataan kustannukset

• vahingoittuneen tavaran poiskuljettamisesta ja hävittämisestä,
• kuljetusvälineen tai lastitilan siivoamisesta ja puhdistamisesta,
• purkauspaikan siivoamisesta ja puhdistamisesta.
Purkauspaikalla tarkoitetaan aluetta, jossa vaurioituneet tavarat purettiin tai varastoitiin ennen vakuutuksen päättymistä.

Korvattavuuden edellytyksenä on,
• että vakuutettu on lain mukaan vastuussa näistä kustannuksista, ja
• että tavaroille aiheutunut vahinko tai menetys on katettu Ifin kuljetusvakuutuksella.

Vakuutus ei kata sellaisia kustannuksia, jotka korvataan liikennevakuutuksen tai muun vakuutuksen perusteella.

Sisältää Ei sisältää Sisältää Ei sisältää

Tästä lisäturvasta korvataan kustannuksia, jotka syntyvät korvattavan kuljetusvahingon yhteydessä. Korvattavilla kustannuksilla on kiinteä vakuutusmäärä, jota ei voi muuttaa.

Kustannuksia voivat olla esimerkiksi kustannukset lisähenkilöstön käytöstä, ylimääräisistä vuokrista, kohonneista rahtikustannuksista tai muista kohonneista kustannuksista.

Tästä lisäturvasta ei korvata liiketoiminnan keskeytymisestä syntyviä kuluja.

Korvaus

Vakuutus kattaa kuljetukselle sattuneita vahinkoja, kuten varkaus, tulipalo, kolari, vesivahinko tai viivästys. Kuljetusvakuutuksen hinta ja laajuus vaihtelevat riippuen siitä, mitä kuljetetaan ja mikä tavaran arvo, kuljetustapa ja määränpää on.

Useimmat yritykset ostavat tai myyvät tavaraa ja sitä liikkuu koko ajan yritykselle tai asiakkaalle päin. Moni voi ajatella, että jos matkalla sattuu jotakin, kuljetusliike korvaa kyllä vahingot. Kuljetusliikkeet korvaavatkin toki, mutta pääsääntöisesti vain tavaroiden painon, ei niiden arvon perusteella. Tämä tarkoittaa, että jos haluat kuljetettavista tavaroista arvoperusteisen korvauksen, sinun on hankittava niille tavarankuljetusvakuutus itse.

 • Tavarankuljetusvakuutus

  Kuljetusvakuutuksella voi vakuuttaa:

  • ​kotimaan kuljetukset
  • tuontikuljetukset
  • vientikuljetukset
  • huoltokuljetukset
  • yksiköiden väliset kuljetukset
  • messut ja näyttelyt
  • vuokrakoneet ja -laitteet
  • alihankintakuljetukset
  • varastoinnin

  Tavarankuljetusvakuutuksella yritys voi vakuuttaa lähes minkä tahansa tuotteen kuljetuksen. Vakuutus korvaa kuljetettavalle tuotteelle sattuneita esinevahinkoja kuljetusten aikana riippumatta siitä, kuka ne on aiheuttanut.

  If Yrityssopimuksella yritys voi kattaa kuljetusriskejään esimerkiksi kotimaan ostoissa ja myynneissä, toimipaikkojen välisissä siirroissa sekä verotuskohtelultaan erilaisissa tuonti- ja vientikuljetuksissa. Kuljetusturvan taso määritellään vastaamaan riskejä ja sitä voidaan täydentää tarpeen mukaan erityisehdoin. Kuljetusturvien kokonaisuus voidaan rakentaa myös kattamaan yrityksen eri osia sekä tytäryhtiöitä.

 • Kauppatavaran kuljetusvakuutus

  Kauppatavaralla tarkoitetaan tavaraa, joka on vakuutuksenottajan tekemän kaupan johdosta kuljetuksen kohteena. Kuljetukset voivat olla kotimaisia tai kansainvälisiä kuljetuksia.

  Yritys, joka kauppasopimuksen mukaan vastaa tavaraan kohdistuvasta kuljetusriskistä, tarvitsee Kauppatavaran Kuljetusvakuutuksen. Incoterms 2020 -toimituslausekkeet määrittelevät onko kuljetusriski myyjällä vai ostajalla, ja kumpi päättää kuljetuksen vakuuttamisesta.

  Kauppatavaran Kuljetusvakuutuksesta on mahdollisuus saada korvaus tavaran täydestä arvosta myös silloin, kun rahdinkuljettaja ei vastaa lain mukaan tavaran vahingoittumisesta.

  Kuljetusvakuutus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeen mukaan:

  • Kattava täysturvaratkaisu korvaa ehdoissa määritellyin rajoituksin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tavaralle aiheutuneen vahingon.
  • Suppeampi perusturvaratkaisu korvaa ehdoissa määritellyin rajoituksin mm. meri-, maa- ja ilmaliikenneonnettomuudet.

  Turvaratkaisusta riippumatta vakuutus korvaa suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.​​​

 • Oheiskuljetusten vakuutukset

  Oheiskuljetusten vakuutukset ovat tavarankuljetusvakuutuksia kuljetettavalle tavaralle sattuvien vahinkojen varalta.

  Oheiskuljetuksia ovat

  • huoltokuljetukset
  • yksiköiden väliset kuljetukset
  • messut ja näyttelyt
  • vuokrakoneet ja -laitteet
  • alihankintakuljetukset sekä
  • varastoinnit

  ​Vakuutuksen kohteesta ja kuljetusriskistä riippuen olemme rakentaneet valmiita vakuutuspaketteja sekä kotimaisiin että kansainvälisiin kuljetuksiin.

  Messu- ja näyttelykuljetuksien oma turvaratkaisu kattaa yhdellä vakuutuksella edestakaiset kuljetukset näyttelyihin sekä esillä ja varastoituna messujen ja näyttelyiden aikana olevan tavaran.

  Yrityksen myymien ja huoltamien tuotteiden kuljetuksille tarkoitettu turvaratkaisu kattaa yrityksen vastuulla olevat huoltokuljetukset.

  Alihankintakuljetuksien vakuutusturva kattaa kuljetukset alihankkijalle ja takaisin.

  Edellä mainittujen perusratkaisujen lisäksi kuljetusvakuutus voidaan räätälöidä kunkin yrityksen tarpeiden mukaan.

Incoterms-toimituslausekkeet

Tavaroita tai lastia lähettäessä ja vastaanottaessa on hyvä käyttää standardoituja Incoterms-toimitusehtoja ja valita ehto, jossa vastaa itse vakuutuksesta. Näin vältät joutumasta tekemisiin tuntemattoman vakuutusyhtiön kanssa, etkä joudu keskustelemaan siitä, missä ja milloin vahinko tapahtui.

Vakuuta kuljetus kuin kuljetus