Käyttöehdot

Ifin www-sivuilla sovelletaan tältä sivulta löytyviä käyttöehtoja. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteilla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Ifin www-sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Ifin palvelukieli verkkomyynnissä on suomi. Puhelimitse ja Omilla sivuilla asioidessasi palvelemme sinua sekä suomeksi että ruotsiksi.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallinen palveluntuottaja

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Osoite Keilasatama 2, 00025 IF.
Y-tunnus 1602149-8.
Puhelin 010 19 15 15.

Muutokset

If varaa oikeuden muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Ifillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

If ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. If ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Ifiä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

If ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat If-konserniin kuuluvalle yhtiölle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Ifin antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

If käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Ifin asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä If tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Vakuutussalaisuus rajoittaa Ifin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Ifin toimipaikoista.

If kerää, käsittelee ja analysoi tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. If myös hankkii tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta, sekä yhdistää tietoa muussa yhteydessä asiakkaalta saatuihin tietoihin. Emme kuitenkaan tallenna tai yhdistä asiakastietoihisi tunnistettavaa, yksilöllistä käyttäytymistäsi verkkosivuillamme koskevaa tietoa.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Ifille sähköpostitse. If ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Ifillä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. If ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista. Ifin ylläpitämien sähköisten vakuutuskansioiden kautta lähetetyt viestit ovat SSL-suojattu.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Ifin vakuutusliiketoimintaa.
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.