Toiminnan vastuuvakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...
 1. Yritysasiakkaat
 2. Vakuutukset
 3. Vastuuvakuutukset
 4. Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus on yrityksen ja yrittäjän perusvakuutus. Se korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot.


Mitä vakuutus korvaa Sisältyy Toimialan mukaan Valittavissa
Toiminnanvastuu

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksen toiminnassaan toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja ja niihin suoraan liittyviä varallisuusvahinkoja.

Kiinteistövastuu

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on vahingonkorvausvastuussa kiinteistön omistajana. 

Avainten katoaminen

Korvaamme sellaiset sarjoitus- tai uusimistoimenpiteiden kustannukset, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen tai välineen väärinkäyttämisen estämiseksi. Edellytämme, että seuraavat kohdat täyttyvät: 

 1. Avaimen tai välineen katoamisen on aiheuttanut virheellään tai laiminlyönnillään vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö tai hänen hallintoelimiinsä kuuluva henkilö.
 2. On ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esim. väliaikainen sarjoitus, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai sen koko sarjan uudistaminen.

Äkillinen ympäristövahinko

Korvaamme äkillisen ympäristövahingon, joka johtuu äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta. Vahinko pitää olla todettu kuuden kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Turva ei ole voimassa Yhdysvalloissa eikä Kanadassa. 

Ympäristövahinko voi johtua esimerkiksi

 • tärinästä, melusta, lämmöstä, hajusta, valosta, säteilystä, savusta, noesta, pölystä, höyrystä tai kaasusta
 • ilman, maaperän, rakennuksen, vedenottamon, vesistön tai pohjaveden saastumisesta tai pilaantumisesta tai
 • muusta vastaavasta häiriöstä.
Äkillinen ympäristövahinko (ELD)

Korvaamme EU:n Ympäristövastuudirektiivin (2004/35/CE) mukaiset korjaamiskustannukset, jotka johtuvat äkillisestä ja odottamattomasta ympäristövahingosta.

Vakuutus on voimassa EU:n alueella. Suomen ulkopuolella tapahtuvista vahingoista korvaamme enintään Ympäristövastuudirektiivin vähimmäisvaatimusten mukaiset kustannukset.

Vakuutus korvaa

 • kustannukset toimivaltaisen viranomaisen edellyttämistä vahingon rajoittamis- tai ehkäisemistoimenpiteistä sekä 
 • ensisijaisista, täydentävistä ja korvaavista korjaamistoimenpiteistä, siten kuin ne on määritelty Ympäristövastuudirektiivissä.

Kustannukset korjaamistoimenpiteistä korvataan vain, mikäli vakuutusyhtiö on ne etukäteen hyväksynyt. Vahinko- ja vakuutuskausikohtainen vakuutusmäärä tämän turvan mukaisissa vahingoissa on 500 000 €. Tämä vakuutusmäärä sisältyy toiminnan- tai julkisyhteisön vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään.

Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka johtuvat vahingosta, joka

 • aiheutuu kuljettamisesta
 • liittyy lannoitteiden taikka mikrobiologisesti tai geneettisesti muunneltujen organismien leviämiseen
 • aiheutuu toistuvasta päästöstä tai vuodosta
 • aiheutuu liikkeelle lasketusta tuotteesta
 • johtuu rakennustoiminnasta, toimimisesta varastoalueella tai liittyy viemärijärjestelmiin, siitä riippumatta, vastaako vakuutuksenottaja vahingosta vahingon aiheuttajana, toiminnan harjoittajana tai kiinteistön omistajana tai haltijana.
Kuljetusvastuu

Kuljetusvastuuturva kattaa vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin vahingonkorvausvelvollisuuden, joka vakuutetulle syntyy

 • huolinta- ja terminaalinpitäjäntoiminnassa
 • ahtaustoiminnassa
 • tieliikenteen tavarankuljetuksessa tiesopimuslain tai CMR-yleissopimuslain perusteella
 • varastointitoiminnassa varastointisopimuksen perusteella.
Haltuunotettu omaisuus

Toimialakohtainen haltuunotetun omaisuuden turva korvaa toimialalle tärkeitä haltuunotettuun omaisuuteen liittyviä vahinkoja.

Toiminnan tuotevastuu

Toiminnan tuotevastuuturva korvaa tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot. Vahinko pitää olla todettu vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja josta vakuutuksenottaja on lain mukaan korvausvastuussa.

Korvaamisen edellytyksenä on, että korvausvastuu perustuu

 • vakuutuksenottajan omaan laiminlyöntiin tai huolimattomuuteen
 • tuotevastuulakiin
 • valmismatkalakiin tai
 • sähkömarkkinalakiin.

Emme korvaa

 • tuotteen korjaamisesta, vaihdosta, palauttamisesta tai markkinoilta poistamisesta aiheutuneita kustannuksia
 • vahinkoa, joka koskee ilman, pohjaveden, vesistön tai maaperän saastumista, puustolle aiheutunutta vahinkoa tai kaatopaikan puhdistamista
 • vahinkoa, joka kuuluu korvattavaksi tapatumavakuutuslain, liikennevakuutuslain, ydinvastuulain, potilasvahinkolain tai lääkevahinkovakuutuksen tai vastaavan ulkomaisen lain tai vakuutuksen perusteella
Kaupan tuotevastuu

Kaupan tuotevastuun turvasta korvataan

 • vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa liikkeelle lasketun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutunut henkilövahinko ja
 • yksityiseen kulutukseen tarkoitetulle ja siinä vahinkohetkellä käytetylle omaisuudelle aiheutunut vahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kun vakuutuksenottajana on vähittäiskauppa, korvaa vakuutus myös muuhun kuin yksityiseen kulutukseen käytetylle omaisuudelle aiheutuneen vahingon.

Emme korvaa kuitenkaan vahinkoa, 

 • joka aiheutuu itse tuotteelle, eikä kustannuksia tuotteen korjaamisesta, vaihdosta, palauttamisesta tai markkinoilta poistamisesta
 • joka aiheutuu sellaisesta tuotteesta, jonka vakuutuksenottaja on valmistuttanut ja myynyt omalla tuotemerkillään
 • joka aiheutuu sellaisesta tuotteesta, jonka vakuutuksenottaja on valmistanut tai tuottanut taikka tuonut EU/ETA-alueelle. 
Räjäytysvastuu

Räjäytysvastuusta korvataan toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, joka syntyy

 • räjäytys- tai louhintatyöstä tai
 • niiden seurauksena aiheutuvasta maan painumasta tai maan siirtymästä.
Rajoitettu takuuvakuutus

Rajoitetulla takuuvakuutuksella yritys voi vakuuttaa riskin siitä, että työsuorituksen virhe aiheuttaa työn kohteen toimimattomuuden. Vakuutus korvaa

 • virheen korjaamisesta tai
 • työn uudelleensuorittamisesta syntyneet kustannukset.

Edellytyksenä on, että virhe havaitaan 6 kuukauden kuluessa siitä, kun työ on suoritettu loppuun.

Rajoitetun takuuvakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on Ifistä samalle toimialalle myös toiminnan vastuuvakuutus.

Kauko-ohjattavat ilma-alukset

Vakuutuksesta korvataan vahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa kauko-ohjattavan ilma-aluksen omistajana, haltijana tai käyttäjänä.

Vahinko korvataan ainoastaan, jos

 • kauko-ohjattavaa ilma-alusta ohjataan kauko-ohjauspaikasta ja käytetään lentotyöhön vakuutuskirjassa mainitulla toimialalla. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu käytettäessä laitetta harrastus- tai urheilutarkoitukseen.
 • vahinko aiheutuu harjoitettaessa näköyhteyteen perustuvaa toimintaa (visual-line-of-site VLOS operation)
 • kauko-ohjattavaa ilma-alusta ja sen käyttöä koskevaa lainsäädäntöä sekä Trafin ja muiden viranomaisten määräyksiä ja ohjeita on noudatettu
 • kauko-ohjattavan ilma-aluksen lentoonlähtömassa on enintään 25 kg. Lentoonlähtömassalla tarkoitetaan kokonaismassaa lentoonlähdön alkaessa, mukaan luettuna kaikki mukana olevat tavarat.

Toiminnan vastuuvakuutus pähkinänkuoressa

Jos aiheutat toiselle vahinkoa, olet velvollinen korvaamaan sen. Yrityksellesi voi syntyä korvausvelvollisuus, joka aiheuttaa ylimää­räisiä ja ennalta arvaamattomia kustannuksia.

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksesi toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot ja niihin suoraan liittyviä varallisuusvahinkoja. Vakuutus ei kata varallisuusvahinkoja, jotka eivät välittömästi liity henkilö- tai esinevahinkoon.

Selvitämme puolestasi, onko vahingonkorvausvelvollisuutta syntynyt. Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.

Uutta: Kuljetusvastuuvakuutus sisältyy nyt toiminnan vastuuvakuutukseen

Et tarvitse enää erillistä kuljetusvastuuvakuutusta, sillä se sisältyy Ifin toiminnanvastuuvakuutukseen.

Lue lisää kuljetusvastuuvakuutuksesta

Esimerkkejä korvattavista vahingoista

Esimerkki 1: kauppa

Kenkäkaupan kattoon kiinnitetty (ei sprinkleriputkeen) ALE-juliste irtosi kiinnityksestään ja putosi liikkeessä asioineen asiakkaan päälle. Julisteen terävä reuna viilsi asiakkaan kämmeneen verta vuotavan haavan. Veri tahri asiakkaan vaatteet.

Kenkäkaupan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattiin haavan puhdistus ja sidonta sekä asiakkaan vaatteiden puhdistus. Asiakas työskenteli elintarvikealalla ja hygieniavaatimuksiin perustuen asiakkaalle määrättiin 5 viikon työkyvyttömyys. Myös ansionmenetykset työkyvyttömyysajalta korvattiin.

Esimerkki 2: siivous

Siivousliikkeen työntekijä pudotti siivousmopin varrella kopiokoneen varaosan lattialle ja osa särkyi käyttökelvottomaksi. Varaosaa olisi tarvittu heti seuraavana aamuna. Uusi ehjä osa saatiin pikatilauksena vasta kahden päivän kuluttua, jonka ajan kopiot oli teetettävä samassa rakennuksessa sijaitsevassa monistuspalvelussa.

Siivousliikkeen toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattiin kopiokoneen särkynyt osa.

Esimerkki 3: kauneushoitola

Kasvohoidon yhteydessä ihohoitoampullista valui tippa asiakkaan vasempaan silmään. Valunut aine poistettiin heti silmästä desinfioidulla kasvosienellä. Asiakkaalla todettiin tulehdusoireita molemmissa silmissä, joihin määrättiin lääkkeitä.

Korvaus maksettiin tilapäisestä haitasta, lääkärikuluista ja lääkkeistä.

Esimerkki 4: kampaamo

Jos asiakkaan päänahkaan joutuu vahingossa sellaista ainetta, joka esimerkiksi syövyttää ihoa, korvaamme vahingosta aiheutuvat hoitokulut ja tilapäisen haitan.

Jos asiakkaan vaatteille joutuu ainetta, joka pilaa vaatteet, toiminnan vastuuvakuutus korvaa pilalle menneet vaatteet.

Korvaamme myös toimitiloissa tapahtuvat liukastumiset/kaatumiset.

 1. Yritysasiakkaat
 2. Vakuutukset
 3. Vastuuvakuutukset
 4. Toiminnan vastuuvakuutus