vakavan sairauden tutkimus

Huolestuttaako suomalaisia vakava sairastuminen? Mitkä sairaudet pelottavat erityisesti? Miten suomalaiset uskovat selviytyvänsä sairastumisen aiheuttamista talousvaikeuksista? Vastaukset selviävät Ifin teettämästä vakavavan sairauden tutkimuksesta!

Missä määrin sinua huolestuttaa vakava sairastuminen?

Mitkä vakavat sairaudet sinua huolestuttavat?

Mikä vakavasti sairastumisessa eniten huolettaa?

Miten uskot, että selviäisit taloudellisesti seuraavista tapahtumista?

Tiedätkö miten palkkasi ja sairauspäivärahasi määräytyvät, jos joutuisit yli 6 kk kestävälle sairauslomalle?

Kuinka paljon arvioit, että tulosi tippuisivat, jos joutuisit jäämään yli puolen vuoden sairauslomalle?

Ifin vuoden 2019 alussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista on selvästi huolissaan vakavasti sairastumisen mahdollisuudesta. Vielä omaa sairastumista enemmän huolettaa puolison vakava sairastuminen ja kaikkein eniten lapsen vakava sairastuminen, joka huolestuttaa yli 50 % suomalaisista. 

Huoli omasta ja puolison sairastumisesta kasvaa iän myötä, mutta lapsen vakavasta sairastumisesta eniten huolissaan ovat alle 30-vuotiaat suomalaiset. Naiset ovat hieman miehiä useammin huolissaan itsestään ja puolisostaan – lasten suhteen huoli on samalla tasolla sukupuolten kesken.  

Vakavista sairauksista syöpä pelottaa kaikenikäisiä suomalaisia eniten: se pohdituttaa kahta kolmesta vastaajasta. Seuraavaksi eniten mainintoja tutkimuksessa saivat aivoinfarkti sekä sydän- ja verisuonitaudit. Nämä huolestuttavat erityisesti yli 50-vuotiaita vastaajia.  

”Nuorempia, alle 30-vuotiaita vastaajia huolettaa syövän jälkeen toiseksi eniten vakava masennus ja muut mielenterveyden sairaudet. Vanhemmat, 60 vuoden ikää lähestyvät olivat lisäksi huolissaan dementiasta ja muista muistisairauksista”, sanoo henkilövakuutusten tuotepäällikkö Piia Kononen

Huolenaiheina kuolema ja taloudelliset haasteet

Vakavasti sairastumisessa suomalaisia huolestuttaa erityisesti kuoleman mahdollisuus (54 %), mutta myös sairauden mukanaan tuomat taloudelliset haasteet ovat huolena lähes yhtä usealla (49 %). 

Oma ja perheen henkinen jaksaminen on mietityttää yli 40 % vastaajista, sen sijaan hoidon laadukkuus ja saatavuus huolettaa vain alle 30 % vastaajista. 

Hoidon laatu huolettaa vähiten 18-29-vuotiaita, joista vain joka viides on laadusta huolissaan. Eniten laadusta ovat huolissaan 60 vuoden ikää lähestyvät, joista noin joka kolmas kertoo tämän huolekseen.

Moni pelkää toimeentulonsa puolesta sairauden sattuessa kohdalle

Sairaus laittaa monen talouden tiukille – olipa sairastunut sitten itse tai puoliso.  

”Noin 30 prosenttia vastaajista arvioi, että oma tai puolison puolen vuoden sairausloma aiheuttaisi heille melko paljon taloudellisia ongelmia. Noin joka kymmenes uskoo, että ei selviäisi taloudellisesti lainkaan”, Kononen sanoo.

Suomalaista 44 % kokee, ettei puolison menehtyessä selviäisi taloudellisesti tai että siitä seuraisi ainakin suuria taloudellisia vaikeuksia. Tässä on selvä ero eri sukupuolten välillä: naisista näin arvioi yli puolet (51 %) ja miehistä reilu kolmannes (37 %).

Puolet ennakoi tulojensa tippuvan 50 %

Suurella osalla suomalaisista ei ole selvää kuvaa, miten palkka ja sairauspäiväraha määräytyvät yli kuuden kuukauden sairauslomien kohdalla. Kolmannes kyselyyn vastanneista myöntää, etteivät he tiedä tulojensa määräytymisestä – tarkasti asiaan on perehtynyt vain 11 %.

Arvioidessaan omaa toimeentuloaan yli kuuden kuukauden sairauslomalla puolet suomalaisista ennakoi oman tulotason tippuvan 50 % tai enemmän. Vain 6 % vastaajista uskoo, ettei pitkä sairausloma vaikuttaisi tuloihin mitenkään.

”Tulojen muotoutuminen sairauslomalla vaihtelee työssäkäyvillä: osalla työnantaja voi maksaa sairaslomalta täyttä palkkaa esimerkiksi 1–3 kuukauden ajan, kun taas toiset tipahtavat nopeammin Kelan sairauspäivärahalle. Jokaisen kannattaa selvittää, mikä tilanne on omalla kohdalla ja työpaikalla”, Kononen toteaa.

Riskiä pyritään minimoimaan elämäntavoilla

Puolet tutkimuksen vastaajista kertoo pyrkivänsä minimoimaan riskiä sairastumiselle elämäntavoilla: liikkumalla säännöllisesti ja syömällä terveellisesti.

Sairastumiseen varautuminen taloudellisesti on sen sijaan harvinaisempaa: esimerkiksi vain reilu neljännes (28 %) on kartuttanut säästöjä ja viidennes ottanut jonkun vakuutuksen (21 %).

”Terveelliset elämäntavat ovat hyväksi, mutta riskiä sairastua vakavasti ne eivät nollaa. Moni sairaus kuten syöpä on onneksi nykyisin hyvin hoidettavissa, vaikka sairauslomat voivat ollakin pitkiä. Siksi on hyvä pohtia omaa ja perheen taloudellista selviämistä esimerkiksi silloin, jos sairaus vie vaikka puoleksi vuodeksi pois töistä”, kehottaa Ifin terveyspalveluista vastaava johtaja, lääkäri Mika Perttu.

Lähes kaksi kolmesta (61 %) vastaajista ennakoi saavansa taloudellista apua yhteiskunnalta vakavasti sairastuttuaan. Omien menojen pienentämistä aikoo tehdä 56 % ja säästöihin turvautuisi 42 % vastaajista.  

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2019.

Vakavan sairauden turva kiinnostaa suurinta osaa suomalaisista

Joka toinen suomalainen on erittäin tai melko kiinnostunut vakavan sairauden vakuutuksesta. Tällä hetkellä vain 7 % vastaajista on vakuutus vakavan sairauden varalta.

Vakavan sairauden vakuutuksesta saatava korvaus käytettäisiin selvästi useimmin normaaleihin elämisen kuluihin (41 %) ja hoitoihin yksityiseltä sektorilta sitä käyttäisi vain viidennes (20 %).

Ifin vakavan sairauden turvan kattaa 10 yleistä sairautta, kuten syövän, aivo-ja sydäninfarktin ja MS-taudin. Diagnoosin myötä sairastunut saa verottoman kertakorvauksen, jonka voi käyttää vaikkapa talouden tasapainottamiseen – tai mihin vain haluamaansa tarkoitukseen. Kertakorvauksen voi valita 50 000 euroon asti.

Tutustu Ifin vakavan sairauden turvaan

”Vakuutusmäärää valitessa kannattaa valita vähintään puolen vuoden tuloja vastaava summa. Moni yllättyy vakuutuksen edullisesta hinnasta: esimerkiksi 40-vuotiaalle ja 30 000 euron vakuutusmäärälle vakuutuksen hinta on noin 15 euroa kuukaudessa”, Kononen sanoo.

Myös oman lapsen vakavaan sairastumiseen voi varautua vakuutuksella. Ifin lapsen sairausvakuutukseen voi valita vain muutaman euron kuukausimaksulla lisäturvan, joka kattaa lapselle tyypillisiä vakavia sairauksia. Vakuutuksen turvin vanhempi voi jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta ja paikata ansiotulojen menetyksiä.

Tutustu Ifin lapsivakuutuksen vakavan sairauden -lisäturvaan

Tietoa kyselytutkimuksesta

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Kyselyyn vastasi sähköisesi 1 002 iältään 18-59-vuotiasta suomalaista 12.3. – 15.3.2019 välisenä aikana.

Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Tutkimuksen keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä (95%:n luottamustasolla).