Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen numero on 201-2078063

Vakuutettuina ovat

 • Vakuutettuina ovat Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n jäsenyhdistysten varsinaiset henkilöjäsenet. 
 • Kaikki edellä mainitut ovat vakuutettuina viran ja toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.
 • Oikeusturvavakuutuksessa vahinkotapahtuma on riidan syntyminen tai syytteen vireilletulo vakuutuksen voimassaoloaikana eli tänä ajankohtana henkilön tulee olla liiton jäsen.
 • Lisäksi jos riidan syntymisajankohtana tai syytteen tullessa vireille, jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteena olevan tapahtuman olla syntynyt jäsenyyden aikana.
 • Vastuuvakuutuksessa vahinkotapahtuma on toiselle aiheutettu vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 100 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

 • henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

 • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
 • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

 • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensi hädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
 • Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvausmäärä on 30 000 euroa. Omavastuu on 10 % vahingon määrästä.

Vakuutus korvaa

 • Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaateesta.
 • Riita-asian hoitamisesta aiheutuneet lakimiehen palkkiot ja kulut, todistelusta aiheutuneet kulut sekä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut, kun on kysymys riidasta, joka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden, asunto-oikeuden tai vakuutusoikeuden tutkittavaksi.
 • Välimiesmenettelyn osalta kustannukset korvataan samoin edellytyksin kuin riita-asiankin osalta ja myös korvattavat kustannukset ovat samat. Sen sijaan välimiesten palkkioita ja kuluja ei korvata.
 • Rikosasiassa asianomistajalle aiheutuneet kustannukset lakimiehen käyttämisestä siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta.
 • Rikosasiassa syytetylle aiheutuneet puolustuskustannukset, ellei niitä ole saatu valtion varoista.
 • Puolustuskustannuksia ei kuitenkaan korvata silloin, kun virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Tällöin, mikäli oikeudenkäyntikuluja ei ole saatu valtion varoista, voidaan kustannukset kuitenkin korvata jälkikäteen, jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty.
 • Erityistilanteessa lakimiesapua voidaan antaa esitutkinnassa silloin, kun liiton toimisto pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset

 • Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
 • Mikäli virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta, rattijuopumusta tai törkeää rattijuopumusta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä hylätyksi.

Jos tarvitset oikeusturvaa

 • Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että liiton toimisto käsittelee vahinkoilmoituksen. Lähetä siis vahinkoilmoituksesi liittoon oikeusturvavahingoissa välittömästi riidan syntymisen tai syytteen vireilletulon jälkeen. Huomaa, että oikeusturvavahinkoilmoitus tulee aina tehdä ennen lakimiehen puoleen kääntymistä.
 • Jos liitto puoltaa vakuutuksen käyttämistä, vahinkoilmoitus lähetetään Ifiin jäsenyystiedoilla ja muilla mahdollisilla tiedoilla varustettuna. If antaa asiasta aina kirjallisen päätöksen.
 • Oikeusturvavakuutuksessa myönteisen päätöksen perusteella voit antaa asiasi asianajajan tai muun lakimiehen hoidettavaksi Ifin vastatessa tarpeellisista ja kohtuullisista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.
 • Kun juttu on hoidettu, If maksaa asianajajan laskun omavastuulla vähennettynä ja asianajaja veloittaa omavastuun suoraan vakuutetulta. Kustannuksen voidaan korvata vain, jos asiaa hoitava henkilö on asianajaja tai muu lakimies. Asiamiehen kelpoisuusvaatimuksena on siis tuomarinvirkaan oikeuttava tutkinto.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus
Ifin vastuuosasto
010 514 7474

Oikeusturvavakuutus
Ifin korvauspalvelu 010 19 19 19. Valitse oikeusturva-asiat alavalinnalla 7. Tarkista Ifin asiakaspalvelun aukioloajat

Vakuutustodistuksen saa tarvittaessa Ifin asiakaspalvelusta