Ympäristövahinko-vakuutus

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus koskee vahinkoja, jotka ovat syntyneet 1.1.1999 tai sen jälkeen harjoitetusta toiminnasta.

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Otamme sinuun yhteyttä.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Kenen täytyy ottaa ympäristövahinkovakuutus?

Ympäristövahinkovakuutus yhtiölle tai yhteisölle

Ympäristövahinkovakuutus on vastuuvakuutus. Sen on velvollinen ottamaan yhtiö tai yhteisö, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Myös yhtiöt, joiden osakekannan omistavat esimerkiksi kunta tai valtio, ovat vakuuttamisvelvollisia. Tällaisia kuntien tai valtion omistamia yhtiöitä ovat esimerkiksi osakeyhtiöpohjaiset kuntien omistamat satamat ja vesihuollon yhtiöt. 

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske toimintaa, jonka tarkoituksena on öljytuotteiden varastointi tai käsittely, pilaantuneen alueen puhdistaminen tai jätteen hyödyntäminen.

Mitä lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus korvaa?

Ympäristövahinkolaki tuli voimaan 1.1.1999. Sen perusteella korvataan ympäristövahinkolain mukaiset vahingot, kun

 • kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai
 • vahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi.

Ensisijainen vastuu ympäristövahingosta on vahingon aiheuttaneella yrityksellä. Sen on korvattava vahinko täysimääräisesti. Korvaukset maksetaan pääsääntöisesti aiheuttajan vastuuvakuutuksesta.

Korvaukset maksetaan lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutuksesta toissijaisesti eli silloin, kun vahinkoa kärsinyt ei voi saada korvausta vahingon aiheuttajalta tai mistään muusta korvausjärjestelmästä. Kun nämä edellytykset täyttyvät, ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan

 • ympäristövahinko, joka on tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta ympäristössä aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
 • ympäristövahinko, joka on tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta ympäristössä aiheutunut melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä
 • henkilö- ja esinevahingot
 • vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot (jos vahinko on aiheutettu rikoksella, myös vähäiset vahingot korvataan)
 • pilaantuneen alueen saattaminen ennalleen
 • vahingontorjuntakustannuksia ja viranomaisille aiheutuneita kustannuksia.

Ympäristövakuutuskeskus käsittelee vahingot. 

Enimmäiskorvausmäärät

Enimmäiskorvausmäärä yhdestä vakuutustapahtumasta on 6 miljoonaa euroa. 

Enimmäiskorvausmäärä kahdesta tai useammasta saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta on yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Ympäristövahinkovakuutus ei kata

 • ympäristövahinkoa, joka korvataan jonkun muun lain tai sopimuksen mukaan
 • ennen 1.1.1999 sattuneita ympäristövahinkoja
 • öljyvahinkoja
 • yksittäisten kuljetusten, anonyymin hajakuormituksen, luonnon vähittäisen pilaantumisen, maisemakuvan muutosten tai jokamiehenoikeuksien loukkaamisen aiheuttamia vahinkoja.

Mitä ympäristövahinkovakuutus maksaa?

Ympäristövahinkovakuutuksen hinta riippuu vakuutusta hakevan yrityksen ympäristöluvan alaisesta toimialakohtaisesta liikevaihdosta, joka raportoidaan vuosittain Ympäristövakuutuskeskukselle.

Ympäristövahinkojen korvaaminen

Korostamme, että lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan ympäristövahinkoja vain poikkeustilanteissa, kun vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai todetaan maksukyvyttömäksi.

Ympäristövahinkoja korvataan muistakin vakuutuksista.

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan äkillisiä ympäristövahinkoja. Äkillisenä ympäristövahinkona korvataan Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahinko, jonka syynä on äkillinen ja odottamaton tapahtuma edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Äkillinen ympäristövahinko voi johtua muun muassa

 • ilman, maaperän, rakennuksen, vedenottamon, vesistön tai pohjaveden saastumisesta tai pilaantumisesta tai muusta vastaavasta häiriöstä.

Hitaasti syntyviä ympäristövahinkoja ei korvata.

Toiminnan vastuuvakuutukseen sisältyy ELD-direktiivin mukaiset ympäristön ennallistamiskustannukset kattava turva.