Hemmets skador och egendomsskador

Det finns många slags egendomsskador. Se närmare anvisningar för vissa skadefall. Vid övriga skadefall i hemmet, följ anvisningarna på denna sida.

Anvisningar för skadeanmälan

Gör skadeanmälan på Mina sidor.

  1. Handläggningen av skadeanmälan går snabbare, när du kan uppge så exakta uppgifter som möjligt om den skadade egendomens märke, modell, ålder och pris.
  2. I allmänhet behövs ingen reparationskalkyl när föremål går sönder. Vi ber om en kalkyl vid behov, ifall en reparation kunde vara det förmånligaste alternativet. Då betalar vi också kostnaderna för reparationskalkylen.
  3. Förstör inte den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.

Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Vid stöld ska du också göra brottsanmälan till polisen. Om du sköter ett skadefall för någon annan persons räkning behöver du en fullmakt.

Hemförsäkringens självrisk

Självrisken i hemlösöresförsäkringen är vanligen 150 euro. Du hittar mer ingående uppgifter om din hemförsäkring och försäkringens självrisk på Mina sidor eller i ditt försäkringsbrev.

Med de pengar som du samlat för skadefria år på ditt självriskkonto kan du minska självrisken.

Egendomens ålder och dess inverkan på ersättningen

Föremålets eller egendomens ålder inverkar på ersättningsbeloppet. För ett gammalt föremål återstår ofta inte mycket att ersätta, även om det ännu har ett bruksvärde.

Behövs inköpskvitto eller garantibevis?

Det är bra att spara inköpskvittona på föremål, om det t.ex. under garantitiden händer något sådant som du kan söka ersättning för av tillverkaren. Det lönar sig också att spara eventuella kvitton med tanke på en skadesituation i anslutning till hemförsäkringen, även om vi inte alltid begär att få kvittona.

Utbetalning av ersättning inverkar inte på försäkringspremierna

Hemförsäkringen har inget bonussystem och eventuell ersättning inverkar inte heller i övrigt på försäkringspremierna. Pengar på självriskkontot inflyter emellertid endast för sådana försäkringsperioder under vilka ingen ersättning betalats ut från egendoms-, fordons- eller båtförsäkringen.

Vad ersätter hemförsäkringen? Några exempel

En hushållsmaskin går sönder

Den omfattande hemförsäkringen ersätter de flesta skadorna på hushållsmaskiner. Anordningens ålder och självrisk inverkar på ersättningens storlek.

Egendom som tillhör arbetsgivaren, t.ex. arbetsdator

Hemförsäkringen omfattar inte egendom som tillhör ett företag.

Bilutrustning

Du kan söka ersättning för delar och utrustning till motorfordon från fordonets egen försäkring. Hemförsäkringen omfattar endast takräcke och takbox i förvar, om fordonets egen försäkring inte ersätter dem.

Ny serieläggning av lås

Om din hemnyckel stjäls kan du bli tvungen att serielägga hemmets lås. Du kan söka ersättning för kostnaderna för serieläggningen av låsen från din hemförsäkring, om det varit sannolikt att nyckeln kommer att missbrukas och låsen serieläggs omedelbart. Vår avsikt är att på detta sätt skydda den egendom som du försäkrat hos oss.
Serieläggningen ersätts emellertid inte om låsen måste serieläggas på nytt på grund av att en nyckel kommit bort, t.ex. på uppmaning av husbolaget.

Bekämpning av skadedjur och insekter

Hemförsäkringen med skyddsnivå Omfattande eller OmfattandePluls för egnahemshus ersätter skador som orsakats av skadedjur och insekter (t.ex. vägglöss, silverfiskar, möss och råttor) och kommer också till hjälp vid skadedjursbekämpning.

Hemförsäkringen med skyddsnivå Standard ersätter inte skador orsakade av skadedjur.

Självförvållade skador

Du själv och andra som hör till ditt hushåll kan råka ut för plötsliga och överraskande egendomsskador. För dessa skador kan du söka ersättning från din omfattande hemförsäkring. Försäkringen ersätter emellertid inte skador som orsakats med avsikt.

Egendom som glömts kvar eller tappats bort

Inte ens den mest omfattande försäkring ersätter egendom som glömts kvar eller stöld till följd av det. När du märker att du glömt något efter dig, kontakta den plats där du tror att du lämnat föremålet eller hittegodsbyrån. Om föremålet redan har stulits, kontakta polisen.

Ibland kan föremål eller egendom komma bort, dvs. försvinna, så att ingen vet vad som hänt med dem. Tyvärr ersätter inte ens den mest omfattande försäkring förlagd egendom.