Lastbilsförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Lastbilsförsäkring

Det är dyrt att reparera skador på lastbilar: därför lönar det sig att ta det säkra för det osäkra och vara beredd.


 • Två skyddsnivåer

  Hel- eller Delkasko efter dina behov.

 • Självriskförmån

  Självriskförmån för skadefria år.

 • Smidig skadehantering

  Du får skadehantering som den borde vara. 95 % av våra ersättningsbeslut är positiva.

Vad ersätter lastbilsförsäkringen? Helkasko Delkasko
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

Lastbilar måste ha en lagstadgad trafikförsäkring.

Den ersätter personskador som orsakas föraren och passagerarna i den egna bilen och skador som vållas den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen bil. Därför lönar det sig att komplettera försäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring. Den ersätter sakskador på din bil och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och den kaskoförsäkring som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din lastbil. Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om din bil har finansierats.

Hur bonusen inverkar på priset

På försäkringens pris inverkar lastbilens bonus, dvs. skadehistoria. Bonusen fastställs separat för trafik- och kaskoförsäkringen. På priset inverkar bl.a. också försäkringens omfattning och självrisk samt bilens egenskaper och innehavarens hemadress.

Hur fastställs bonusen?

Utgångsbonusen för lastbilens Helkaskoförsäkring hos If är alltid 60 %, om du också har din trafikförsäkring hos If. Trafikförsäkringens bonus fastställs i sin tur enligt din försäkrings- och skadehistoria. För en ny försäkring eller försäkring utan skadehistoria är bonusen till en början 30 %. För varje skadefritt år stiger bonusen ända upp till 80 %.

Du kan föra över lastbilens skadehistoria från en trafikförsäkring hos If till en annan utan att bonusen förändras. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan den nya bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.


Försäkringshandledning och -villkor

Försäkringarnas giltighetstider och -områden

Försäkringarnas giltighetstider

Trafikförsäkringen börjar vid avtalad tidpunkt och upphör t.ex. när du säljer fordonet eller inte längre är fordonets innehavare. Du kan föra över trafikförsäkringen till oss från ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden.

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) börjar vid avtalad tidpunkt och fortsätter ett år åt gången. Den upphör vid försäkringsperiodens slut, om premien inte har betalats.

När du sålt fordonet skickar Fordonsförvaltningscentralen till oss en anmälan om den nya ägarens registeranmälan, varpå vi avslutar din försäkring.

Trafikförsäkringens giltighetsområde

Trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga länder som hör till Gröna kort-systemet.

Trafikförsäkringen är utomlands ofta mer begränsad än i Finland. I många länder blir föraren, ägaren och rentav passagerarna i det fordon som orsakat en trafikskada utan ersättning.

Läs våra anvisningar när du reser utanför Norden. Grönt kort eller Green Card är för de utländska myndigheterna ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring. I handledningen Utomlands med bil och under Råd & Tips hittar du mer information om nödvändiga handlingar och andra försäkringar som du kan behöva.

Kaskoförsäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som hör till Gröna kort-systemet. Om du råkar ut för en skada utanför Norden avdras en förhöjd självrisk från ersättningen.

Om du bilar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Ryssland, ger Ansvarsskydd utomlands som ingår i alla våra kaskoförsäkringar skydd i sådana trafikskador där föraren i ditt fordon själv är ansvarig gentemot utomstående. Du kan välja Tilläggsansvarsskydd utomlands för att komplettera skyddet för skador som drabbar passagerarna.

Om din resa överraskande avbryts, kommer vårt Bilserviceskydd utomlands till din hjälp, förutsatt att din kaskoförsäkring omfattar Kontinuitets- eller Bilserviceplusskydd.

Läs mer om förhöjd självrisk och Bilserviceskyddet utomlands i handledningen Utomlands med bil. I handledningen hittar du massor med nyttig information för dig som åker utomlands med bil.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Lastbilsförsäkring