Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring för vuxen

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring

Du får vård när det passar dig och utan att köa. Dessutom får du tillgång till den avgiftsfria hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, som hjälper dig dygnet runt.

 • Vård av olycksfall alltid utan självrisk
 • Sök dig direkt till specialläkare
 • Försäkring som passar både livssituation och budget

Vad omfattar försäkringen? Sjuk Motionärer Olycksfall
Vårdkostnader till följd av olycksfall utan självrisk

Om du skadat dig är det av största vikt att du snabbt får vård. När du uppsöker läkarvård på grund av ett olycksfall, är din självrisk 0 euro.

Du kan anlita både privata läkartjänster och tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Försäkringen ersätter bl.a. läkararvoden, röntgenundersökningar, laboratoriekostnader och receptbelagda läkemedel.

Exempel:
Du halkar på joggingrundan på vintern och skadar foten. Olycksfallsförsäkringen ersätter besöket på en privat läkarmottagning, röntgenundersökningarna och gipsningen av benbrottet. Dessutom ersätter försäkringen fysioterapi efter gipsbehandlingen och läkarordinerade receptbelagda läkemedel.

De vanligaste olycksfallen är

 • att man halkat eller snubblat
 • skador som inträffar i samband med vanligt hushållsarbete och underhåll av hemmet, t.ex. mindre brännskador, skrubbsår och vrickningar.

Notera att denna försäkring inte lämnar ersättning om t.ex. ditt knä går ur led eller du stukar foten utan en yttre orsak. Om du vill att din försäkring också ska omfatta dessa situationer, välj olycksfallsförsäkring för motionärer eller sjukförsäkring.

Bestående skada till följd av olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall som efterlämnar en bestående skada, får du en engångsersättning enligt skadans svårighetsgrad. Ersättningen är avsedd att hjälpa dig att anpassa dig till den nya vardagen – du kan t.ex. behöva hjälpmedel eller ändringsarbeten i hemmet.

Bestående skador till följd av olycksfall är t.ex.

 • förlorad syn
 • ryggmärgsskada
 • brännskada
 • förlust av tumme.
Dödsfall genom olyckshändelse

Ersättningen ger din familj ekonomisk trygghet i en överraskande situation – om du oväntat avlider borde ekonomin höra till det sista som din familj ska behöva bekymra sig för.

Svar på dina frågor om hälsa dygnet runt (avgiftsfri tilläggstjänst)

Hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta ger dig snabbt hjälp, när du funderar på hälsofrågor – när och var som helst, dygnet runt. Du kan per telefon diskutera med en sjukskötare. 

I telefontjänsten svarar en sjukskötare på dina frågor per telefon och bokar vid behov en läkartid. Du betalar för samtalet endast den normala lokalnäts- och mobiltelefonavgiften.

Som kund hos If kan du använda tjänsten If Terveysneuvonta utan avgift. Om du ännu inte är kund hos If, lönar det sig nu att skaffa försäkring och dra nytta av den behändiga hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta.

If tillhandahåller If Terveysneuvonta tillsammans med sina samarbetspartners. Tjänsten är en kundförmån som If erbjuder bestämda kundgrupper och utgör inte en del av försäkringsavtalet. If kan göra ändringar i tjänstens innehåll eller de kundgrupper till vilka tjänsten erbjuds.

Vanliga motionsskador

Försäkringen ersätter vårdkostnaderna för belastningsskador och sjukdomsrelaterade skador. De omfattas inte av vanliga olycksfallsförsäkringar. Du kan anlita både privata läkartjänster och tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Denna försäkring ersätter också besök hos specialistläkare och operationer samt receptbelagda läkemedel för vården av skadan.

Exempel:
I samband med en träning i trappan smärtar det till i knäet och du vet av erfarenhet att knäet gått ur led. Olycksfallsförsäkringen för motionärer ersätter läkarbesöket jämte undersökningskostnader och fysioterapi.

Skador som ersätts från denna försäkring är t.ex.

 • sträckning eller bristning i sena eller seninflammation
 • sträckning eller bristning i muskel
 • urledvridning av knäskålen
 • stressfraktur
 • tennisarmbåge
 • inflammation eller bristning i akillessenan.
Fysikalisk vård för olycksfalls- och motionsskador

Olycksfallsförsäkringen ersätter fysikalisk vård endast efter operations- eller gipsbehandling av en olycksfallsskada.

Olycksfallsförsäkringen för motionärer ersätter fysikalisk vård av en skada till följd av olycksfall och idrott (se punkten "Vanliga motionsskador). Kostnader för fysioterapi ersätts för högst fem behandlingsgånger per skada, dock högst 10 besök per försäkringsperiod (försäkringsperioden är ett år).

Sjukkostnadsförsäkring: Se punkten "Fysikalisk vård av sjukdom".

Varför behövs fysikalisk vård?

Nuförtiden sköts många skador med fysioterapi i stället för operation. Kostnaderna för fysioterapin kan lätt stiga till flera hundra euro.

Typiska skador som kräver fysioterapi är t.ex. rygg- och knäsmärtor samt skador som uppstått vid idrott.

Vårdkostnader vid sjukdom

Sjukförsäkringen ersätter utöver olycksfall också vårdkostnader till följd av sjukdom, t.ex. läkararvoden, undersökningskostnader och receptbelagda läkemedel. Du kan anlita både privata läkartjänster och tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Försäkringen ersätter också besök hos specialistläkare och operationer. Försäkringen ger dig flexibilitet, eftersom du med hjälp av den kommer till läkare när det passar dig bäst och utan att köa.

Exempel:

Du mår dåligt och uppsöker läkarvård. Vid undersökningarna framkommer det att du har diabetes. Försäkringen ersätter läkarbesöken jämte undersökningskostnader samt kontrollbesöken och läkemedlen.

De vanligaste sjukdomarna vars vårdkostnader ersätts från sjukförsäkringen är

 • astma
 • diabetes
 • blodtryckssjukdomar
 • sjukdomar i hållnings- och rörelseorganen.
Fysikalisk vård av sjukdom

Om du behöver fysioterapi på grund av sjukdom eller olycksfall, ersätter sjukförsäkringen kostnaderna.

Du får ersättning för högst fem behandlingsgånger per skada, dock högst 10 besök per försäkringsperiod (försäkringsperioden är ett år).

Varför behövs fysikalisk vård?

Nuförtiden sköts många skador och smärttillstånd med fysioterapi i stället för operation. Kostnaderna för fysioterapin kan lätt stiga till flera hundra euro.

Typiska skador och sjukdomar som kräver fysioterapi är t.ex. smärttillstånd i nacke-axelregionen, knäna och ryggen samt skador som upptsått vid idrott.

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus (avgiftsfri tilläggstjänst)

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus är avsedd för våra kunder som har sjukförsäkring.

If Suorakorvaus sköter ersättningsärendet för din del. Om du har Ifs sjukförsäkring, gör läkarcentralen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast enbart självrisken.

If Suorakorvaus fungerar på de flesta mottagningarna hos våra samarbetspartners. Tjänsten är en kundförmån som If erbjuder bestämda kundgrupper och utgör inte en del av försäkringsavtalet. If kan göra ändringar i tjänstens innehåll eller de kundgrupper till vilka tjänsten erbjuds.

Valbara skydd Sjuk Motionärer Olycksfall
Livförsäkring

Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet för din familj om det värsta skulle hända. Om du avlider till följd av sjukdom eller olycksfall, får dina anhöriga den ersättningssumma som du valt.

En livförsäkring är viktig, om du har bolån eller små barn. Du kan räkna ut ett lämpligt försäkringsbelopp, genom att addera

 • hushållets skulder
 • hushållets årliga inkomster
 • 20 000 euro för varje barn.
Skydd vid allvarlig sjukdom

Skyddet vid allvarlig sjukdom, dvs. Skyddet för ekonomisk första hjälp kommer till din hjälp om du insjuknar eller skadar dig allvarligt. Skyddet omfattar 10 allmänna sjukdomar och skador, såsom cancer, hjärtinfarkt och multipel skleros.

Vi betalar ut ersättning, om du konstateras ha någon av de sjukdomar eller skador som anges i försäkringsvillkoren. Du får ersättningen genast efter att läkaren ställt diagnosen. Den skattefria ersättningen är enligt ditt val 10 000–50 000 euro.

Skydd vid bestående arbetsoförmåga

Du får en avtalad engångsersättning, om du blir arbetsoförmögen och beviljas bestående invalidpension. Skyddet omfattar 20 allmänna sjukdomar och skador, såsom cancer och hjärtinfarkt.

Invalidpensionen utgör endast cirka hälften av dina förvärvsinkomster medan utgifterna i allmänhet är oförändrade. Med en egen försäkring kan du trygga familjens ekonomi i händelse av att du drabbas av allvarlig sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Du kan använda den skattefria ersättningen efter eget gottfinnande.

Dagpenningsskydd (från Kundtjänsten)

Dagpenningsskyddet kompletterar inkomstbortfallet under en lång sjukledighet. Folkpensionsanstaltens dagpenning utgör endast cirka 40–60 % av dina förvärvsinkomster. Merparten av de vardagliga levnadskostnaderna är emellertid desamma oberoende av sjukledigheten. Dagpenningsskyddet täcker den andel som uteblir från din normala lön när du är sjukskriven. Du kan köpa dagpenningsskyddet via Ifs kundtjänst.

Försäkringsbelopp och självrisker

Sjukförsäkring – vård utan att köa

Sjukförsäkringen, dvs. sjukkostnadsförsäkringen, är en försäkring som omfattar sjukdomar och olycksfall och som ger dig sinnesfrid. Tack vare försäkringen kan du i stället för att bekymra dig om tillgången till vård koncentrera dig på att tillfriskna, eftersom sjukförsäkringen omfattar de flesta hälsorelaterade problem. Du kan uppsöka läkarvård när det passar dig bäst och vid behov kan försäkringen också ersätta fysioterapi.

Vad omfattar sjukförsäkringen?

Sjukförsäkringen

 • omfattar sjukdomar och olycksfall
 • ger dig frihet att välja: du kan anlita läkartjänster inom den offentliga och den privata sektorn och du kan också anlita specialistläkare utan att köa
 • ersätter läkararvoden, röntgen-, magnet- och laboratorieundersökningar, operationer och sjukhusvård, receptbelagda läkemedel och fysioterapi
 • garanterar att du snabbt får vård och påskyndar på så sätt ditt tillfrisknande
 • ersätter t.ex. sjukdomar i hållnings- och rörelseorganen, hjärt- och kärlsjukdomar samt behandling av diabetes och cancer.

Du väljer själv om din sjukförsäkring omfattar alla läkarbesök eller om du använder försäkringen endast i kritiska situationer. Om du har tillgång till företagshälsovård, hjälper försäkringen när företagshälsovårdens gränser kommer emot. 

När du väljer en hög självrisk till din sjukförsäkring, kommer försäkringen till din hjälp om du insjuknar eller skadas allvarligt. En lägre självrisk ger dig möjlighet att vid behov alltid anlita privatläkare.

Du kan utvidga din sjukförsäkring att också omfatta kortvarig eller bestående arbetsoförmåga samt dödsfall.

Olycksfallsförsäkring för motionärer – den bättre olycksfallsförsäkringen för alla

Olycksfallsförsäkringen för motionärer har utvecklats utgående från våra kunders önskemål så att den ersätter sådana allmänna skador som tidigare inte ingått i olycksfallsförsäkringarna. Olycksfallsförsäkringen för motionärer är mycket förmånlig i förhållande till sin omfattning.

Olycksfallsförsäkringen för motionärer är inte avsedd enbart för aktiva motionärer – den ersätter t.ex. också sådana skador som beror på vanlig åldersrelaterad degeneration. Sådana skador ingår inte i vanliga olycksfallsförsäkringar.

Vad omfattar olycksfallsförsäkringen för motionärer?

Olycksfallsförsäkringen för motionärer

 • ersätter utöver vanliga olycksfall belastningsskador, försträckningar och degenerationsrelaterade skador, som inte omfattas av vanliga olycksfallsförsäkringar
 • ersätter fysioterapi som ges i stället för operation, vilket vanliga olycksfallsförsäkringar inte gör
 • är betydligt mer omfattande än en vanlig olycksfallsförsäkring men trots det förmånlig.

Du behöver en idrottsförsäkring, om du utövar en riskfylld idrottsgren eller tävlingsinriktad idrott. Du kan utvidga din försäkring att också omfatta kortvarig eller bestående arbetsoförmåga samt dödsfall.

Olycksfallsförsäkring – en förmånlig basförsäkring

Finland har en bra social trygghet, men om din skada inte är akut kan du ibland vara tvungen att vänta även länge på att få vård. Det innebär också att tillfrisknandet kan dra ut på tiden. Med en olycksfallsförsäkring får du i händelse av en skada vård utan att köa.

Vad omfattar olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkring

 • ersätter typiskt undersökning och vård av skadan om du fallit eller snubblat
 • ersätter röntgen- och magnetröntgenundersökningar och besök hos specialistläkare, om du skadat dig
 • gäller i arbetet och på fritiden.

Det lönar sig att notera att om det i samband med en olycksfallsskada t.ex. uppdagas slitageförändringar eller en belastningsskada, ersätter olycksfallsförsäkringen inte vården av skadan. Olycksfallsförsäkringen omfattar heller inte fysioterapi som ges i stället för operation. Om du vill att din försäkring också ska omfatta dessa situationer, välj olycksfallsförsäkring för motionärer eller sjukförsäkring.

Du kan utvidga din olycksfallsförsäkringförsäkring att också omfatta kortvarig eller bestående arbetsoförmåga samt dödsfall.

Räkna ut pris för olycksfallsförsäkringen eller sjukförsäkringen

Räkna ut pris för din försäkring i Ifs webbutik. Du binder dig inte till någonting med att räkna ut priset.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring