Vanliga frågor: skadeärenden

Nedan hittar du svar på vanliga frågor i anslutning till skadeärenden.

Hur sköter jag mina skadeärenden?

Hos If har skötseln av skadeärenden koncentrerats till experter som är specialiserade på att sköta skadeärenden snabbt och flexibelt. Du kan lämna in skadeanmälan behändigt över nätet. När du använder Mina sidor kan du dra nytta av förhandsifyllda skadeanmälningsblanketter och sköta dina ersättningsärenden elektroniskt i en skyddad miljö.

Hur lång tid tar skadehanteringen?

När du anmäler skada/sjukdom via nätet tas ditt ärende genast upp till behandling, kvällar eller veckoslut senast nästa vardag. Ditt ärende inleds också genast när du gör anmälan per telefon.

I de flesta fall får du ersättningsbeslutet med en gång! Mer invecklade fall eller ärenden som kräver tilläggsutredningar sköts omedelbart, när vi fått alla verifikationer som hänför sig till ärendet. Handläggningen tar längre tid exempelvis i fråga om sådana byggnadsskador där orsaken till skadan måste redas ut.

Hur ska jag göra för att skicka in verifikationer/kvitton som hänför sig till mitt skadeärende?

Vår specialist överväger från fall till fall vilka verifikationer som behövs. Spara alla verifikationer, vi kontaktar dig vid behov och ger anvisningar för hur du ska gå till väga. Spara verifikationerna åtminstone tills du har fått ett ersättningsbeslut eller pengarna har betalats in på ditt konto.

Hur vet jag om If ersätter min skada/sjukdom?

Varje skadefall är individuellt. Först när skadan har inträffat och vi känner till omständigheterna kring skadefallet, kan vi ta ställning till om skadan är ersättningsgill eller inte.

Vad menas med självrisk?

Självrisken är den summa som du själv får stå för vid en skada.

Vad menas med pengar på självriskkontot?

If Självriskkonto är en förmån i reda pengar från If. Du kan använda förmånen för att minska självrisken i samband med kasko-, sak- och båtskador, då skadebeloppet överstiger självrisken. Med pengarna på självriskkontot kan du betala rentav hela självriskandelen av det skadebelopp som ersätts.

De kunder som omfattas av If Förmånsprogram samlar 20–40 euro på If Självriskkonto för varje skadefri försäkringsperiod upp till 200 euro. Vid köp av Ifs försäkringar från Nordea är maximibeloppet 230 euro.

Dessutom kan vi belöna våra kunder med pengar på självriskkontot t.ex. i samband med marknadsföringskampanjer.

Pengarna på självriskkontot kan inte användas vid trafik-, person-, sällskapsdjurs-, skogs-, ansvars- och rättsskyddsskador och inte heller vid skador som omfattas av kaskoförsäkringens glasskydd.

Självriskkontot och den försäkring från vilken ersättningen betalas ut ska ingå i samma If Avtal. De pengar som influtit på självriskkontot sänker självrisken automatiskt, oberoende av vem ersättningen betalas till eller vem som är försäkrad.

Pengarna på självriskkontot förfaller inte. Om din kundrelation hos If upphör, slopas förmånen däremot och pengarna förfaller. I praktiken förfaller pengarna efter sju månader från det att den sista försäkringen i ditt If Avtal hos If har upphört att gälla.

Var kan jag kontrollera saldot på mitt självriskkonto?

  • Mina sidor
  • På ditt försäkringsbrev och din faktura.

Varför måste jag varje gång fylla i kunduppgifterna på skadeanmälan på Mina sidor?

För närvarande är endast en del av skadeanmälningsblanketterna förhandsifyllda. Vi utvecklar hela tiden funktionerna på Mina sidor för att göra sidorna mer användarvänliga.

Vilket ansvar har flygbolaget för mitt resgods?

Om ditt incheckade resgods förstörs, skadas, försenas eller försvinner helt och hållet och ett flygbolag i ett EU-land bär ansvaret, ska du i första hand söka ersättning från flygbolaget.

Till den del som flygbolaget inte betalar ut ersättning kan du söka ersättning från din hem- eller reseförsäkring.