Paketbilsförsäkring

  1. Privat
  2. Försäkringar
  3. Fordon
  4. Paketbilsförsäkring

En paketbil behöver alltid en obligatorisk trafikförsäkring. Det lönar sig att samtidigt ta en frivillig kaskoförsäkring som täcker skador på din egen bil. Försäkringarna för paketbil lämpar sig också för lätta lastbilar (totalmassa under 3 600 kg).


Vad ersätter paketbilsförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Kollision, avkörning eller naturfenomen

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning. Också kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt. Större självrisk sänker premien för kaskoförsäkringen.

Kaskoförsäkringens bonus sjunker då man använder kollisionsskyddet, med undantag av skador till följd av naturfenomen, som inte sänker bonuset.

Parkeringsskydd

Vi ersätter utan bonusförluster skador som ett okänt motorfordon orsakat ditt parkerade fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Om du själv bucklar till fordonet när du parkerar ersätts skadorna från kollisionsskyddet.

Bärgning 24/7

Vår bärgningstjänst, som fungerar dygnet runt, låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av kollision eller tekniskt fel.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Personskydd för förare och passagerare

Personskyddet utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Försäkrade är alla personer i den försäkrade bilen.

Vid skada eller dödsfall till följd av en trafikolycka, utbetalas ersättning för tillfälligt men upp till 21 000 euro beroende på skadans svårighetsgrad.

Dödsfallsersättningen till följd av en trafikolycka är 25 000 euro och betalas ut till dödsboet.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk och ersättningen sänker inte bonusen.

Keldjursskydd

Keldjursskyddet ersätter skador som drabbar hund eller katt i egenskap av passagerare i fordonet.

Från skyddet ersätts vårdkostnader upp till 3 000 euro, när keldjuret vid en trafikolycka ådragit sig en fysisk skada som kräver veterinärvård.

Förlust av keldjuret ersätts upp till 1200 euro.

Stöld, skadegörelse eller brand

Vi ersätter fordonet om det blir stulet. Du får också ersättning om lackeringen får skråmor eller om fordonet utsätts för annan skadegörelse. Därtill ersätter vi brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Kollision med djur

Om du krockar med en älg, ren eller med vilket annat djur som helst, ersätter vi skadorna på ditt fordon utan bonusförluster till följd av kollisionen. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar. Den ersätter:

  • personskador för alla delaktiga i en kollision
  • skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Valbara tilläggsskydd till Helkasko

Behöver du mer information?

Ifs försäkringar för paket- och personbilar är likadana. Läs mer om försäkringen på våra sidor om personbilsförsäkring.

Registrering och avställning av paketbil

Du kan nu registrera din paketbil på nätet. Som försäkringstagare kan du göra ägarbyten via Ifs elektroniska tjänst när som helst och var som helst. Börja registreringen av paketbilen genom att köpa försäkring i webbutiken eller via kundtjänsten.

Du kan göra avställning och påställning av paketbilMina sidor och via vår kundtjänst.

Glasskydd också till Delkasko

Från If får du Finlands mest omfattande Delkasko, som enligt ditt val också kan inkludera Glasskydd. Om rutan repareras utan att den behöver bytas ut, kostnar reparationen dig ingenting. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro.

Om du redan har kaskoförsäkring hos If, kan du enkelt foga Glasskydd till din försäkring genom att ringa vår kundtjänst

  1. Privat
  2. Försäkringar
  3. Fordon
  4. Paketbilsförsäkring