Fordonsförsäkring

Med företagets fordonsförsäkringar kan du försäkra företagets alla fordon om det så är en bil, moped, snöskoter, släpvagn, traktor eller något annat motorfordon.

Ta kontakt, så ger vi dig en offert på alla fordonsförsäkringar för ditt företag!

Företag registrerat i Sverige

Vad ersätter trafikförsäkringen?

I företagets fordonsförsäkring ingår alltid trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter personskadorna för alla delaktiga i en krock. Trafikförsäkringen ersätter också skador på motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte eventuella skador på ditt eget fordon. För dem lönar det sig att komplettera företagets fordonsförsäkring med en kaskoförsäkring.

Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Det lönar sig alltid att utöver trafikförsäkringen också foga en kaskoförsäkring till företagets fordonsförsäkring. Kaskoförsäkringen omfattar exempelvis

 • fordonets standardutrustning
 • kupévärmare
 • en andra uppsättning däck, om fordonet har vinterdäckstvång
 • takräcke
 • reklam på fordonet i anslutning till företagets verksamhet.

Kaskoförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda egendomsskador enligt det skydd som du valt. Ett skadefall ska kunna konstateras: Vad har hänt, hur, var och när som orsakade skadan?

Beroende på fordon kan du välja mellan dessa: Delkasko, Helkasko eller Toppkasko. Du hittar kaskoförsäkringarna för olika fordon på produktsidorna för respektive typ av fordon.

Var är företagets fordonsförsäkring i kraft?

Företagets fordonsförsäkring gäller överallt i Europa utan separat anmälan. Om du åker med företagets fordon utanför Europa, kontakta oss på förhand.

Vad innebär fordonets gängse värde?

Företagets fordon försäkras i regel till sitt gängse värde. Gängse värde är det kontanta pris som allmänt kunde fås för fordonet eller dess utrustning vid tidpunkten för skadan. På värderingen inverkar fordonets och utrustningens kondition.

Repareras företagets fordon eller får jag ersättningen i pengar?

Ersättningsalternativen är

 • reparation
 • ersättning för motsvarande egendom som skaffats i stället
 • engångsersättning
 • inlösning.

I första hand ersätter vi alltid reparationskostnaderna efter en skada. If har rätt att besluta om skälig reparationsplats och ändamålsenligt reparationssätt. Om fordonet inte kan repareras och går till inlösning, betalar vi ut en engångsersättning eller ersättning för motsvarande egendom som skaffats i stället. Då övergår den skadade egendomen i Ifs ägo.

Självrisk

Den skada som ersätts från företagets kaskoförsäkring är i allmänhet förenad med en självriskandel, dvs. en summa som dras av från ersättningen och som du själv ska betala. Du kan välja önskad självrisk bland flera alternativ. I många fall är det ekonomiskt förnuftigt att välja en större självrisk. Då betalar du mindre skador själv och lämnar större skador med kännbara ekonomiska förluster på vårt ansvar. Självriskens storlek inverkar på priset på din försäkring.

Hurdana skador och kostnader ersätts inte från företagets fordonsförsäkring?

Inte ens den bästa försäkringen ersätter alla skador. Sådana skador och kostnader är t.ex.

 • skada till följd av slitage, ålder, korrosion, anfrätning, bristfälligt underhåll eller bristfällig service, konstruktions- eller materialfel
 • skada till följd av användning av fel bränsle eller smörjmedel eller brist på dem
 • minskning i fordonets värde
 • skada på last som transporteras med fordonet
 • kostnader för flyttning, lagring och lossning av last

De detaljerade begränsningarna framgår av försäkringsvillkoren.

Ta väl hand om företagets fordon

Företagets fordonsförsäkring är förenad med säkerhetsföreskrifter och genom att iaktta dem kan du förebygga uppkomsten av skada eller reducera skadans omfattning. Om säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättningen sänks eller att ingen ersättning betalas ut – ta därför väl hand om företagets fordon.

Exempel på säkerhetsföreskrifter som gäller fordon:

 • i lag eller av myndighet föreskrivna krav avseende körrätt, registrering, besiktning och motsvarande ska följas
 • fordonet ska besiktas regelbundet
 • däcken ska motsvara bestämmelser och föreskrifter.

Vill du ha en offert på fordonsförsäkringar för ditt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter, så skickar vi dig en offert.