Skogsskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Anmäl skada som drabbat din ekonomiskog (plantbestånd, trädbestånd eller timmer som ägs av försäkringstagaren) eller din tomtskog. Ersättningen är det belopp per kubikmeter fast mått som anges i försäkringsbrevet. Det beräknas på basis av det förstörda trädbeståndet. Vid plantskador är ersättningen det belopp per förstörd hektar som anges i försäkringsbrevet.

Anmäl skogsskada på Mina sidor eller anmäla skadan per telefon på numret 010 19 19 19.

Anvisningar för skadeanmälan

  1. Uppskatta hur mycket trädbestånd som förstörts och anmäl separat mängden massaved och stockved eller antalet kubikmeter fast mått. Om det förstörda trädbeståndet är omfattande, kan skadebeloppet konstateras utgående från ett mätningsbevis. Om det i samband med skadan också utförs annan avverkning, ska avverkningsmängden framgå av mätningsbeviset. Vi behöver inte alltid en kopia av mätningsbeviset, utan vi begär den vid behov.
  2. Vid skada på plantbestånd ska du uppge antalet skadade plantor och trädslag.
  3. Uppge det skadade trädbeståndets ålder, om din skogsförsäkring inkluderar skydd i händelse av förlorat förväntningsvärde.
  4. Uppge också uppgifterna om skogens ägare (FO-nummer) i skadeanmälan.

Vi handlägger ditt skadeärende utan dröjsmål. Vänta på att vi kontaktar dig.

Försäkringen ersätter inte kostnader för röjning och omplantering som hänför sig till skadan.

Om du behöver hjälp med att göra skadeanmälan eller uppskatta skadans omfattning, kan du kontakta en skogsvårdsförening. Dessa kostnader för att utreda skadan ersätts inte från försäkringen, utan du måste själv stå för dem.

Storm kommer

Kom ihåg att ta hand om försäkring