Om du inte är nöjd

De allra flesta av våra kunder är nöjda med oss. Men ibland uppstår det missförstånd och även vi kan ha fel. Också då vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vi vill ta lärdom av våra misstag och alltid betjäna dig så bra som möjligt.

Om du är missnöjd med Ifs beslut

Ta först kontakt med ersättningsavdelning på If som handlagt ditt ärende. Uppgifterna hittar du i beslutet. Då kan vi klara upp eventuella missförstånd med en gång. Du kan också ge oss kompletterande uppgifter, som kan inverka på vårt beslut.

Om vi inte kommer överens och du är fortfarande inte nöjd med utfallet, kan du inom ett (1) år efter att du fått beslutet vända dig till If Kundombud, som utreder ditt ärende självständigt och opartiskt.

If Kundombud

If Kundombud handlägger anmälningar om sökande av ändring som t.ex. gäller försäkrings- eller ersättningsbeslut. Kundombudet kan däremot inte ta ställning i frågor som gäller

 • lagstadgade försäkringar och skador i samband med lagstadgade försäkringar eller
 • sådana fall som är under prövning eller har prövats i Försäkringsnämnden, domstol, vid skiljeförfarande eller någon annan motsvarande utomstående instans.

Du kan ta kontakt med kontaktblanketten (på finska).

Råd och utredningshjälp

Ifall vi inte når samförstånd kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, som ger kostnadsfria råd och instruktioner i ersättningsfrågor samt om tillämpning av försäkringsavtal och villkor. Telefonnumret till Försäkrings- och finansrådgivningen är (09) 685 0120 och adressen

Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors

Du kan även kontakta konsumentrådgivningen, som ger kostnadsfri vägledning och medlingshjälp vid tvistemål.

Ändringssökande i försäkringsbolagets beslut

Du kan söka ändring i försäkringsbolagets beslut hos

 • Försäkrings- och finansrådgivningen, www.fine.fi
 • konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi

  Konsumenttvistenämnden
  Tavastvägen 3
  PB 306
  00531 Helsingfors

 • eller allmän domstol.

Ändring i försäkringsbolagets beslut bör sökas inom tre (3) år, från och med tidpunkten du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år.

Talan vid domstol kan väckas vid tingsrätten på försäkringsbolagets eller vederbörandes hemort i Finland, eller alternativt vid tingsrätten i Helsingfors, Västra Nyland eller Egentliga Finland, såvida inget annat följer av normerna gällande behörig domstol.

Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna.

Om du har problem med någon vara eller tjänst du köpt på nätet kan du söka avgörande via denna webbplats.