Vi vill alltid betjäna dig så bra som möjligt

Om du inte är nöjd

De allra flesta av våra kunder är nöjda med oss. Men ibland uppstår det missförstånd och även vi kan ha fel. Också då vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vi vill ta lärdom av våra misstag och alltid betjäna dig så bra som möjligt.

Om du är missnöjd med Ifs beslut

Ta först kontakt med ersättningsavdelning på If som handlagt ditt ärende. Uppgifterna hittar du i beslutet. Då kan vi klara upp eventuella missförstånd med en gång. Du kan också ge oss kompletterande uppgifter, som kan inverka på vårt beslut.

Om vi inte kommer överens och du är fortfarande inte nöjd med utfallet, kan du inom sex (6) månader efter att du fått beslutet vända dig till Ifs Kundombudsman, som utreder ditt ärende självständigt och opartiskt.

If Kundombudsman

If Kundombudsman handlägger anmälningar om sökande av ändring som t.ex. gäller försäkrings- eller ersättningsbeslut. If Kundombudsman kan däremot inte ta ställning i frågor som gäller

 • lagstadgade försäkringar och skador i samband med lagstadgade försäkringar eller
 • sådana fall som är under prövning eller har prövats i Försäkringsnämnden, domstol, vid skiljeförfarande eller någon annan motsvarande utomstående instans.

Du kan ta kontakt med kontaktblanketten (på finska), e-post asiakasvaltuutettu@if.fi, ring 010 514 2602 eller du kan lämna in uppgifterna om ditt ärende med brev på adressen

Ifs Kundombudsman
PB 2018
20025 If

Råd och utredningshjälp

Om vi inte kommer till samförstånd, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, som ger gratis råd och anvisningar i ersättningsfrågor samt om tillämpningen av försäkringsavtal och villkor. Telefon till Försäkrings- och finansrådgivningen är (09) 685 0120 och adressen

Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut

Du kan söka ändring i försäkringsbolagets beslut hos

 • Försäkrings- och finansrådgivning, www.fine.fi
 • konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi

  Konsumenttvistenämnden
  Tavastvägen 3
  PB 306
  00531 Helsingfors

 • eller allmän domstol.

Ändring i försäkringsbolagets beslut ska sökas inom tre (3) år från det att du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år.

Talan vid domstol kan väckas vid tingsrätten på försäkringsbolagets eller vederbörandes hemort i Finland eller vid tingsrätten i Helsingfors, Västra Nyland eller Egentliga Finland, såvida inte något annat följer av normerna gällande behörig domstol.

Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna.

Om det är fråga om en båtskada, kan du hänskjuta ärendet till prövning av Finlands dispaschör inom tre (3) år efter att du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år. Innan ett sådant ärende kan tas upp till prövning av domstol, behövs det alltid dispaschörens ersättningsutredning i ärendet (lag 10/53). Ändring i dispaschörens ersättningsutredning söks enligt sjölagen.

Om du har problem med någon vara eller tjänst som du har köpt på nätet, kan du söka avgörande via denna webbplats.