Reseförsäkringen

Räkna ut pris och

 1. Reseförsäkring

Reseförsäkringen ger skydd för dig och ditt resgods. Du får försäkringen i kraft när du vill och i den form du vill: som en fortlöpande försäkring som gäller året runt eller som en tidsbestämd försäkring för en enskild resa.


 • Vi ersätter vårdkostnader utan övre gräns och självrisk

  Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall på din resa, kan kostnaderna stiga till tio tusentals euro.

 • Skydd i händelse av att resan annulleras

  Sjukdomsfall i sista stund eller en krissituation på resmålet? Ta det lugnt, vi ersätter dina resekostnader om resan annulleras

 • Transport till Finland vid allvarliga sjukdomsfall

  Vi ersätter sjuktransporten från utlandet till Finland vid allvarliga sjukdomsfall.

Vad ersätter reseförsäkringen? RESENÄR OCH RESGODS RESENÄR
Sjukdom eller olycksfall på resa utomlands

Kostnader för sjukdom och olycksfall under resa ersätts utan självrisk eller övre gräns. Som vårdkostnader ersätts bl.a. läkararvoden, läkemedel, undersökning och vård samt sjuktransport- och resekostnader.

De vanligaste sjukdomarna och olycksfallen under resa är exempelvis:
• magsjuka
• sår och blessyrer
• solsting
• solskador på huden
• vrickningar

Sjukdom som börjat före resan: Om du har en sjukdom som börjat före resan, ersätter reseförsäkringen nödvändig vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet under högst en veckas tid ifall sjukdomen oväntat förvärras under resan.

Sjukdom eller olycksfall på resa i hemlandet*

Reseförsäkringen gäller också på resor på fritiden som sträcker sig längre än 150 km och inkluderar övernattning. Kostnader för sjukdom under resa ersätts utan självrisk eller övre gräns.

Vad är en resa i hemlandet?
Med en resa i hemlandet avses resor som du gör utanför din normala dagliga livsmiljö. Reseförsäkringen omfattar resor som företas någon annanstans än till din eller din makes eller makas hem, arbetsplats, fritidsbostad eller studieort.

* Kan väljas som tilläggsskydd till en fortlöpande reseförsäkring

Annullering av resa

Vad ersätts?
Vi ersätter kostnaderna till följd av att resan annullerats, dvs. oanvända flyg och hotellnätter, om resan annulleras t.ex. på grund av insjuknande eller förändrade omständigheter på resmålet. Kostnaderna ersätts upp till 5 000 euro per resa och försäkrad.

När lämnas ersättning?
Kostnader för annullering av resa ersätts, om avresan förhindras av någon av följande orsaker:

 • Du insjuknar före resan.
 • En nära anhörig till dig råkar ut för ett allvarligt olycksfall, insjuknar plötsligt eller avlider.
 • Resmålet drabbas av en naturkatastrof, väpnad konflikt, terrorattack eller en epidemi bryter ut.

Observera:
Skyddet i händelse av annullering av resa är i kraft, om försäkringen köps minst tre dygn före resans början. Skjut därför inte upp köpet av reseförsäkring i onödan, utan ta försäkringen i god tid före resan.

Avbrott i resa eller försening från resa

Vad ersätts?
Vi ersätter extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits eller du försenat dig från resan, t.ex. kostnader för ersättande flyg. Dessutom ersätter vi 80 euro för varje resdag som gått förlorad till följd av sjukdom eller någon annan tvingande orsak.

När lämnas ersättning?
Vi ersätter kostnader till följd av avbrott i resa, när de grundar sig på läkarordination och beror på att den försäkrade eller hans eller hennes nära anhöriga råkat ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt allvarligt insjuknat eller avlidit. Vi ersätter kostnaderna också när resan avbryts till följd av en väpnad konflikt, ett terrordåd, en naturkatastrof eller epidemi på resmålet eller om du råkat ut för en trafikolycka.

Kostnader till följd av att du försenat dig ersätts t.ex. om den buss som tar dig till flygplatsen går sönder under färden, om du på grund av väderleksförhållanden inte kan ta dig till flygfältet eller om du hamnat i en trafikolycka med din bil och inte hinner till platsen för avfärden.

24 h nödjour

Vi ger råd om olyckan är framme, hänvisar dig till våra avtalssjukhus eller -läkare, tar hand om betalningsförbindelser och hjälper till med att ordna hemtransport.

Barn och barnbarn under 20 år som följer med på resan

Barn under 20 år som reser med sina föräldrar eller far- eller morföräldrar omfattas utan tilläggspremie av Resenärskyddet. Barnens uppgifter behöver inte meddelas separat. Om barnet reser ensamt eller med någon annan än sina föräldrar eller far- eller morföräldrar, behöver barnet en egen reseförsäkring.

Resgodsförsäkringen omfattar resgods för personer som stadigvarande bor i samma hushåll.

Transport till Finland

Vid allvarliga sjukdomsfall ersätter vi transporten till Finland och vid behov också kostnaderna för en ledsagare.

Vid dödsfall sköter vi om hemtransporten av den avlidne till Finland.

Kostnader i krissituationer

Vad ersätts?
I samband med en överraskande krissituation på resmålet ersätter vi extra resekostnader och kostnader för psykoterapi som ordinerats av läkare för högst fem besök efter resan.

När lämnas ersättning?
Om det under resan inträffar en naturkatastrof på resmålet, en väpnad konflikt eller terrorattack eller om du råkat ut för en trafikolycka, får du vid behov psykologiskt stöd för att återhämta dig, dvs. psykoterapibehandling. I ovan nämnda fall ersätter vi dessutom extra resekostnader, om du blir tvungen återvända hem från resmålet tidigare än planerat.

Exempel:
På resmålet inträffar en terrorattack. Tidpunkten för hemfärden är först om en vecka, men säkerhetsläget i området har försämrats. Vi ersätter kostnaderna för ett nytt ersättande flyg, som avgår genast nästa dag. Dessutom ersätter vi i hemlandet vid behov kostnader för psykoterapi på remiss av läkare.

Skador på resgods och stölder

Vi ersätter plötsliga och oförutsedda skador på resgodset, såsom bräckage och stöld. Självrisken vid skador på resgodset är endast 100 euro per skadefall. Resgodsförsäkringen omfattar resgodset för alla resenärer som bor i samma hushåll.

Exempel på skador som ersätts:
• Kameran trillar från båten i vattnet
• Du sätter dig på solglasögonen
• En ficktjuv stjäl mobiltelefonen
• En tjuv stjäl hela väskan (väskan jämte innehåll ersätts)

Vi ersätter högst 100 euro i kontanter per skadefall (t.ex. din väska stjäls). Kontanterna ersätts, om de så varit i din ficka eller i hotellets bankfack vid tidpunkten för skadan.

Försenat resgods

Om ditt resgods försenas från resmålet med över 6 timmar, kan du köpa nödvändighetsartiklar för 80 euro per dygn utan självrisk. Den övre gränsen är sammanlagt 320 euro/resenär. Du hamnar alltså inte i sticket även om resgodset skulle försenas med flera dagar.

Nödvändighetsartiklarna har inte definierats separat, utan de bedöms från fall till fall. Med dem avses sådana förnödenheter som du nödvändigtvis behöver vid daglig vistelse på resmålet. Om resan har ett avtalat syfte, t.ex. ett bröllop, kan försäkringen också ersätta artiklar som ansluter sig till det.

Till nödvändighetsartiklar räknas exempelvis:
• En extra omgång kläder
• Tandborste och andra hygienartiklar
• Laddare till telefonen
• Hyrd kostym eller klänning, om du är bjuden på bröllop

Rättegång eller ansvarsskada

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående på resa upp till 170 000 euro. Självrisken är 100 euro.
Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till resande i ditt privatliv upp till 8 500 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Reseförsäkringen är en försäkring som du tar för en resa och som består av resenär- och resgodsförsäkring. Resenärförsäkringen ersätter t.ex. läkarkostnader om du insjuknar eller skadar dig på resan. Resgodsförsäkringen ger i sin tur ersättning, om ditt resgods överraskande går sönder eller stjäls. Reseförsäkringen kan tas som fortlöpande eller tidsbestämd.

If reseförsäkring – hur ska jag göra?

 1. Du kan enkelt köpa reseförsäkring från webbutiken.
 2. Välj om du vill ha en fortlöpande reseförsäkring (gäller året runt) eller en tidsbestämd reseförsäkring (gäller endast för den resa som du valt).
 3. Välj det försäkringspaket som passar dig: Du kan försäkra endast dig själv (i händelse av sjukdomar och olycksfall på resan) eller också ditt resgods. Dessutom kan du välja att den fortlöpande reseförsäkringen också omfattar resor i hemlandet.
 4. Reseförsäkringen träder i kraft med en gång när du köpt den från webbutiken (fortlöpande reseförsäkring) eller den dag som du valt (tidsbestämd reseförsäkring).
 5. Du får en länk till reseförsäkringsintyget genast i samband med att köpet bekräftas. Reseförsäkringsintyget finns också på Mina sidor dagen efter köpet.
 6. Om du köper en tidsbestämd reseförsäkring och inte har några andra försäkringar hos If, betalar du försäkringen med dina nätbankskoder i samband med köpet. Om du har också andra försäkringar hos If, läggs din tidsbestämda reseförsäkring på din nästa faktura. För den fortlöpande reseförsäkringen får du en faktura, antingen separat om du inte har andra försäkringar hos If, eller så i samband med dina övriga försäkringar.
 7. Om du också vill försäkra någon annan, ska du göra ett nytt köp. Kom ihåg att hushållet endast behöver en försäkring för resgodset.
 8. Nu kan du bege dig ut på resa!

Resenärförsäkring

If Reseförsäkring inkluderar alltid Resenärförsäkring. Resenärförsäkringen är den viktigaste delen i reseförsäkringen, eftersom den ger skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall som du kan råka ut för på resan. Läkarkostnader ersätts utan övre gräns och självrisken är noll euro. Resenärförsäkringen ersätter därtill kostnader till följd av annullering av, avbrott i eller försening från resa.

Resenärförsäkringen är alltid personlig, men den omfattar dina barn eller barnbarn under 20 år som reser tillsammans med dig.

Resgodsförsäkring

Du kan också försäkra ditt resgods i händelse av bräckage och stöld på resan. Dessutom kan du med resgodsförsäkringen få ersättning, om ditt resgods inte kommer fram till resmålet. Resgodsförsäkringen ersätter också eventuella rättegångskostnader samt skador som du orsakat någon annan person.

Försäkringen omfattar resgodset för alla resenärer som bor i samma hushåll. Om du t.ex. tar en reseförsäkring för dig själv och din make eller maka, räcker det med att den ena av er har en resgodsförsäkring.

Krisskydd för resenär – hjälp i överraskande situationer

Finländarnas resor går till allt mer exotiska resmål, där förhållandena inte är lika stabila som hemma. Också i våra närområden kan omständigheterna förändras mycket snabbt. Därför innehåller If Reseförsäkring ett unikt Krisskydd för resenärer, som ger möjlighet till en trygg hemresa och psykologiskt stöd, om du på din resa råkar ut för en oväntad situation.

Om det under resan på resmålet inträffar en naturkatastrof, en väpnad konflikt eller terrorattack eller om du råkat ut för en trafikolycka eller ett våldsbrott, ersätter vi:

 • extra resekostnader, såsom ersättande flyg bort från resmålet
 • kostnader för hotellnätter som blivit oanvända till följd av att resan avbrutits
 • kostnader för läkarordinerad psykoterapi för högst fem besök efter resan.

Du har också nytta av Krisskyddet före resan. Om det på resmålet före avresan inträffar något av ovan nämnda fall eller det på området t.ex. utbryter en epidemi och resan därför annulleras, ersätter vi kostnaderna för betalda flygbiljetter och motsvarande. Observera att reseförsäkringen ska vara köpt minst tre dygn före avresan.

Krisskyddet för resenärer ingår i Ifs reseförsäkring, oberoende av om du tar en tidsbestämd reseförsäkring för en enskild resa eller om du väljer en fortlöpande reseförsäkring.

Forlöpande reseförsäkring eller tidsbestämd reseförsäkring?

En fortlöpande reseförsäkring blir billigast för dig om du reser minst två gånger om året, gör en längre resa eller reser till ett fjärran resmål.

 • Utöver resor utomlands kan försäkringen också gälla på resor i hemlandet.
 • En fortlöpande reseförsäkring är ett bekymmersfritt alternativ, eftersom försäkringen gäller året runt och över hela världen. Du behöver alltså inte meddela dina resor till försäkringsbolaget. Skyddet i händelse av annullering av resa är också alltid automatiskt i kraft.
 • En fortlöpande reseförsäkring gäller på resor som varar högst 45 dygn.
 • När du tar en fortlöpande reseförsäkring får du ett reseförsäkringskort, som är behändigt att ta med på dina resor. Det fungerar som ett intyg på att din reseförsäkring är i kraft.

En tidsbestämd reseförsäkring, dvs. en försäkring för en enskild resa blir billigast för dig om du reser högst en gång om året.

 • Du kan köpa den tidsbestämda reseförsäkringen behändigt via nätet alldeles före avresan så att den träder i kraft med en gång.
 • Skyddet i händelse av annullering av resa gäller när du köper en tidsbestämd reseförsäkring minst tre dygn före resans början. Om du inte kan resa till följd av att du själv eller en nära anhörig plötsligt insjuknat eller om du inte vill resa på grund av en krissituation på resmålet, ersätter vi kostnaderna för annulleringen, dvs. oanvända flygresor och hotellnätter.
 • Priset på en tidsbestämd reseförsäkring är detsamma oberoende av om du tar försäkringen flera månader före resan eller kort före avresan – det lönar sig därför att ta försäkringen i god tid, eftersom du då har nytta av den ifall resan annulleras.
 • På tidsbestämda reseförsäkringar tillämpas inga åldersgränser, utan de lämpar sig för resenärer i alla åldrar.

Reseförsäkring snabbt – i kraft med en gång

En fortlöpande reseförsäkring träder i kraft genast efter köpet och en tidsbestämd reseförsäkring träder i kraft den dag som du valt. Fakturan för reseförsäkringen kan förfalla till betalning först efter resan, men försäkringen gäller ändå under din resa. Notera emellertid att annulleringsskyddet inte träder i kraft om försäkringen har köpts mindre än tre dygn före resans början.

Reseförsäkringsintyg

När du köper reseförsäkring från Ifs webbutik kan du spara eller skriva ut ett reseförsäkringsintyg åt dig själv direkt efter köpet. Länken finns i samband med bekräftelsen. Intyget finns också på Mina sidor dagen efter köpet.

Reseförsäkringens giltighet vid riskfyllda fritidsintressen och tävlingsidrott

Notera att du behöver tilläggsskydd, om du på din resa deltar i tävlingsidrott eller utövar vissa riskfyllda grenar, t.ex. sportdykning eller bergsklättring. Reseförsäkringen gäller inte utan tilläggsskydd vid dessa aktiviteter. Om du vill köpa en reseförsäkring med idrottsskydd, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Reseförsäkring för resor som varar längre än 45 dygn

Om din resa varar längre än 45 dygn, t.ex. vid elevutbyte utomlands, kan du skaffa en lämplig försäkring genom att kontakta vår kundtjänst.


Försäkringsvillkor och -handledningar

Nödsituation utomlands

HelpMe-appen

Ladda ner den HelpMe-appen till din mobiltelefon, så får du kostnadsfri hjälp om du insjuknar eller skadar dig utomlands. Vid behov kan du kontakta läkare och får råd dygnet runt.

Läs mer.

Ersättningstjänst

+358 10 19 19 19 (må–fr 8–20, lö–sö 10–16).

24 h nödjour

I nödsituationer vardagar efter kl. 18 och på veckosluten.

+358 800 1 3800

Bärgningstjänst utomlands +358 10 515 8777

Läkarstationer

Om du insjuknar eller skadar dig under semesterresan, uppsök vård på en läkarstation som finns i Ifs förteckning över läkarstationer.

Vanliga frågor om reseförsäkringen

Varför behöver jag en reseförsäkring?

Alla som reser behöver resenärförsäkring. Den ger skydd för dig och din familj i händelse av sjukdomar och olycksfall under resan. Dessutom ersätter resenärförsäkringen de ekonomiska förlusterna, om din resa överraskande annulleras eller avbryts. Reseförsäkringens personskydd är det viktigaste skyddet för dig, men det lönar sig också att försäkra den egendom som du har med dig på resan.

Hurdan reseförsäkring behöver jag?

Hur ofta reser du?

If Reseförsäkring kan vara fortlöpande (i kraft året runt) eller tidsbestämd (för en enskild resa). Om du reser utomlands två eller flera gånger om året är en fortlöpande reseförsäkring det behändigaste och också billigaste alternativet för dig. Du sparar reda pengar när du inte behöver ta försäkring för varje resa separat och det är förstås enklare när du har en sak mindre att tänka på inför resan. Vi rekommenderar fortlöpande reseförsäkring också för att annulleringsskyddet då är i kraft hela tiden, inte först efter att du köpt försäkring (såsom i en tidsbestämd reseförsäkring).

Behöver du utöver resenärförsäkring också skydd för ditt resgods?

I reseförsäkringen ingår alltid resenärförsäkring och utöver den kan du också ta en valfri resgodsförsäkring. När du tar resgodsförsäkring kan du välja det försäkringsbelopp som passar dig (dvs. den summa som ditt resgods är värt).

Vad ersätter reseförsäkringen?

Resenärförsäkringen ersätter om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan. Vår resenärförsäkring gör det enklare att får vård och ersätter läkar- och sjukhuskostnaderna, som utomlands kan stiga till skyhöga belopp. Om det går så illa att din resa överraskande annulleras eller avbryts, kan du få ersättning för dina kostnader och förlorade resdagar. Resgodsförsäkringen ersätter skador på resgodset, skador som du orsakat andra personer samt rättegångskostnader.


Behöver barnet en egen reseförsäkring?

Barn under 20 år som reser med sina föräldrar omfattas i regel av den försäkrade förälderns resenärförsäkring. Det här gäller:

 • egna biologiska eller adopterade barn
 • barn till äkta make eller maka, sambo eller registrerad partner som bor i samma hushåll
 • långvarigt placerade barn.


Dessutom är barnbarn under 20 år som reser med sina far- eller morföräldrar försäkrat med far- eller morförälderns resenärförsäkring.

Föräldrarnas resenärförsäkring omfattar också på resan levande fött barn från födelseögonblicket samt barn som adopterats från utlandet från och med hemresans början. Om barnet fyller 20 år på resan, omfattas barnet av föräldrarnas resenärförsäkring fram till hemkomsten till Finland.


Barnet behöver egen resenärförsäkring för hela resan, om barnet reser ensamt eller om tur- eller returresan sker vid en annan tidpunkt än förälderns resa.


Vi reser med familjen. Hur får jag reseförsäkringen att gälla för oss alla?

Du kan inte försäkra hela familjen med en och samma reseförsäkring, utan båda föräldrarna behöver egen resenärförsäkring. Förälderns resenärförsäkring omfattar i regel också dina barn under 20 år som följer med på resan. Resgodsförsäkringen omfattar resgodset för alla i samma hushåll och du behöver alltså endast köpa en försäkring för resgodset. Kontrollera dessutom hemförsäkringens omfattning: om försäkringen omfattar lösöre, omfattar den också skador på resgodset.


Fortlöpande eller tidsbestämd reseförsäkring?

If Reseförsäkring kan tas som en fortlöpande försäkring eller som tidsbestämd för en enskild resa. Om du reser utomlands två eller flera gånger om året är en fortlöpande reseförsäkring det behändigaste och också det billigaste alternativet för dig.


Var och hur länge är reseförsäkringen i kraft?

Ifs fortlöpande Reseförsäkring gäller i högst 45 dygn från början av varje enskild resa utomlands som företas från Finland. En tidsbestämd försäkring är i kraft den tid som du valt.


När du köper en tidsbestämd reseförsäkring väljer du det land som du tänker resa till. Om du på din resa besöker flera länder, välj det land där du kommer att vara den längsta tiden. Försäkringen gäller i vilket fall som helst för hela den tid som du valt.


En fortlöpande reseförsäkring kan tas för resor både i hemlandet och utomlands. Du kan köpa en fortlöpande reseförsäkring också så att den endast omfattar resor utomlands.


Är reseförsäkringen i kraft vid tävlingsidrott?

If Reseförsäkring inte i kraft om skadan har inträffat när den försäkrade deltagit i tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Reseförsäkringen gäller inte heller då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram. Det är exempelvis alltid fråga om tävlingsidrott, om den gren som den försäkrade utövar är förenad med krav på försäkringsskydd.


För barn under 18 år är föräldrarnas Resenärskydd i kraft också när barnet idrottar. Däremot behöver ett barn som fyllt 18 år en egen tidsbestämd resenärförsäkring, om barnet utövar tävlingsidrott eller -verksamhet på resan. Resenärförsäkringen tas endast för den del av resan då barnet t.ex. tränar för en idrottstävling eller deltar i tävlingen. Priset fastställs enligt hur riskfylld grenen är.


För ett barn under 20 år som reser med sin förälder är det inte möjligt att som tilläggsskydd ta skydd som är i kraft endast på resan, utan det tilläggsskydd som behövs ska tas som ett fortlöpande skydd. Skyddet gäller då också i barnets dagliga liv.


Vilket ansvar har flygbolaget för mitt resgods?

Om ditt incheckade resgods förstörs, skadas, försenas eller försvinner helt och hållet och ett flygbolag i ett EU-land bär ansvaret, ska du i första hand söka ersättning från flygbolaget. Till den del som flygbolaget inte betalar ut ersättning kan du söka ersättning från din försäkring.


Graviditet och resande. Ersätter reseförsäkringen vårdkostnader i anslutning till graviditeten på resan?

Vi ersätter från reseförsäkringen vårdkostnader som orsakats av graviditet före den 29:e graviditetsveckan under högst en veckas tid, men inga andra kostnader.


Vad har jag för nytta av det europeiska sjukvårdskortet?

Med det europeiska sjukvårdskortet bevisar du att du har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom EU, EES och i Schweiz. Du får vård om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall. Med kortet får du vård till samma pris som invånarna i landet. Vårdens pris fastställs enligt det nationella systemet i vistelselandet. Beroende på systemet kan du få vård gratis, betala en självriskandel för vården eller vara tvungen att betala fullt pris för vården. Du får också vård om en kronisk sjukdom kräver det. Med kortet får du även vård i anslutning till graviditet eller förlossning.


Hur beställer jag ett intyg på min If Reseförsäkring?

När du köper reseförsäkring från webbutiken kan du efter köpet skriva ut ett intyg direkt via länken på sidan för bekräftelsen av köpet. Du kan också skriva ut intyget via Mina sidor nästa dag efter köpet.


När du köper en fortlöpande reseförsäkring skickar vi till dig ett reseförsäkringskort per post. Du får det inom några veckor efter köpet.


Du kan också skicka intygsbegäran för t.ex. visumintyg via Mina sidor eller ringa vår kundtjänst.


Hur väljer jag resans begynnelsedag?

Som begynnelsedag för resan ska du välja den dag när du reser hemifrån. Om du t.ex. åker till flygfältet med bil eller kollektiva trafikmedel före midnatt och flyget avgår först efter midnatt, välj som begynnelsedag dagen före flygets avgång. Om du skulle försena dig från flyget t.ex. på grund av att det offentliga trafikmedlet drabbats av problem, ersätter reseförsäkringen dina kostnader för ett nytt flyg.

Observera att du ska ha tagit reseförsäkringen före resan och att reseförsäkringen inte kan tas retroaktivt i efterskott. Se därför till att du har reseförsäkringen i ordning i god tid före resan. Till skillnad från priset på flygbiljetter varierar reseförsäkringens pris inte hos If, utan den är alltid lika förmånlig. Om du så köper den flera månader eller endast några dagar före resan!

Reseförsäkringens åldersgränser och begränsningar

På en tidsbestämd reseförsäkring tillämpas inga åldersgränser och den gäller den tid som du valt.


Fortlöpande reseförsäkring säljs via webbutiken till personer under 70 år. Om du är 70 år eller äldre och du är intresserad av att köpa en fortlöpande reseförsäkring, vänligen kontakta vår kundtjänst. En fortlöpande reseförsäkring gäller upp till 90 års ålder.


Beviljandet av reseförsäkring förutsätter att du fyller i en elektronisk hälsoutredning, om

 • du köper en reseförsäkring för en resa som varar längre än 45 dygn
 • du är pensionerad och köper en fortlöpande reseförsäkring.

Vi hänvisar dig i så fall efter köpet i webbutiken till Mina sidor för att fylla i en elektronisk hälsoutredning. Du behöver således inte gå på någon läkarkontroll, utan vi begär endast uppgifter om ditt hälsotillstånd och din sjukhistoria. Hälsodeklarationen kan medföra begränsande villkor i din resenärförsäkring och försäkringen ersätter då inte kostnader i anslutning till tidigare sjukdomar eller skador.


För en resa som varar längre än 45 dygn kan du köpa försäkring från webbutiken om du är yngre än 27 år. Om du fyllt 27 år kan du köpa försäkring från webbutiken, om du har If Hemförsäkring. Om du är över 27 år gammal och inte har hemförsäkring hos If, vänligen kontakta vår kundtjänst, så ger vid dig en offert på försäkring för en längre resa.

GLÖM INTE DINA ANDRA FÖRSÄKRINGAR

Det är fint att du är intresserad av att försäkra dig själv på dina resor. Kom också ihåg att försäkra dig med en sjukdoms- och olycksfallsförsäkring för att säkerställa att du får vård snabbt och utan att köa.

 1. Reseförsäkring