Användarvillkor

På Ifs webbsidor tillämpas de användarvillkor som finns på denna sida. Olika tjänster kan även innehålla särskilda villkor som tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som kräver identifieringsmedel tillämpas också avtalsvillkoren gällande användning av identifieringsmedel.

​Ifs webbsidor och den information och det material som finns på dem är avsedda för användning i Finland.

Ifs servicespråk vid webbförsäljning är finska. Vid kontakt per telefon och via Mina sidor betjänar vi dig på finska och svenska.

Tjänsteleverantör

Sidornas huvudsakliga tjänsteleverantör

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Adress Kägelhamnen 2, 00025 IF.
FO-nummer 1602149-8.
Telefon 010 19 15 15.

Ändringar

If förbehåller sig rätten att ändra webbsidornas användarvillkor, layout, innehåll, tillgänglighet och de tjänster som tillhandahålls på sidorna eller andra egenskaper på sidorna eller att lägga ner tjänsten. If har rätt att avbryta tjänsten i samband med service- och underhållsåtgärder.

Tjänsteleverantörens ansvar

If ansvarar inte för skador som orsakas av användning eller förhindrad användning av dessa sidor eller de elektroniska tjänsterna eller skada i anslutning därtill. If garanterar inte att webbsidorna fungerar utan avbrott eller felfritt.

Den information och det material som presenteras på dessa sidor ska inte anses som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för If, om inte något annat separat har angetts.

Uppgift som produceras av tredje part

If ansvarar inte för material som produceras eller publiceras av en tredje part och som det eventuellt finns en länk till från dessa webbsidor.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att de uppgifter som han eller hon gett via dessa sidor är korrekta. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte sänder lagstridigt eller osakligt material till dessa sidor. Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att det material som sänds inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Immateriella rättigheter

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till dessa sidor tillhör ett bolag som hör till If-koncernen, om inte något annat separat har angetts. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålles. Det är förbjudet att publicera, kopiera, överföra eller ändra innehållet eller layouten på sidorna utan tillstånd av rättsinnehavaren, med undantag av att spara på dator eller ta en utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med den finska upphovsrättslagen (404/1961). När material citeras ska källan alltid uppges. Varu- eller firmamärken på sidorna får emellertid inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd av If.

Personuppgifter

If behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringsbolagslagen och ser till att integritetsskyddet och försäkringshemligheten iakttas vid behandlingen av personuppgifter. De användaruppgifter som samlats in i tjänster som förutsätter registrering utgör en del av Ifs kundregister och används enbart för de syften som fastställs i registret. Uppgifter inhämtas från den registrerade själv eller hans eller hennes företrädare, från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysnings- och kundstörningsregistret. När en servicetransaktion förutsätter det sparar If meddelanden för att säkerställa deras innehåll. Försäkringshemligheten begränsar utlämnandet av uppgifter som If har till utomstående, förutom medan samtycke av den person som uppgifterna gäller eller i de fall som lagen förutsätter. Den registerbeskrivning som avses i personuppgiftslagen finns att få från Ifs kontor.

If samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om webbsidornas användning, trafik och transaktioner samt andra statistiska uppgifter som hänför sig till sidorna. If skaffar också sådana uppgifter från tillförlitliga tredje instanser, samt kombinerar uppgifter med uppgifter som fåtts av kunden i ett annat sammanhang. Sådan information kan emellertid inte återföras att gälla en enskild identifierbar person.

​E-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som skickas via ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till If via e-post. If är inte skyldigt att verkställa uppdrag eller begäran om tjänster som getts via öppen e-post. If har rätt att på användarens begäran skicka uppgifter via e-post till den e-postadress som användaren uppgett. If ansvarar inte för skador som orsakas av meddelanden som sänds via ett öppet datanät.

Meddelanden som sänds via de elektroniska försäkringsfoldrar som If administrerar är SSL-skyddade.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen utövar tillsyn över Ifs försäkringsverksamhet.
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas finsk lag.