Bilförsäkring

Räkna ut pris och

 1. Bilförsäkring

Livet är nog ändå fullt av överraskningar. Därför är det bra att du från If får Finlands bästa skadehantering, utan överraskande prishöjningar. Och nu också fullständigt förnyade bilförsäkringar.

Vad ersätter bilförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Parkeringsskydd (utan bonusförluster)
Bärgning (också på grund av ett tekniskt fel)

Vi låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Personskydd för förare och passagerare
Sällskapsdjurskydd
Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.


Valbara tilläggsskydd till Helkasko


Vi ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.
Det kostar dig ingenting att reparera glasrutan, om rutan inte behöver bytas ut. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro. Ersättningen sänker inte bonusen.

Ersättningsgilla skadefall är bl.a. sten- och dubbskott.

Glasskyddet ersätter inte slitage eller skråmor på glaset.

Du får bättre ersättning, om din bil går till inlösning.
Vi höjer ersättningen med 30 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil. Du får priset för en ny bil, om bilen är högst tre år gammal, den är medkörd högst 60 000 kilometer och du är bilens första ägare. I annat fall höjs ersättningen med högst 30 %. I ersättning betalas högst marknadspriset vid tidpunkten för när bilen köptes.

Du får tillgång till en ersättande bil (storleksklass C, VW Golf) under reparationstiden i alla skadesituationer, även om du inte skulle få en ersättande bil från det skadevållande fordonets trafikförsäkring.
Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Ny Trafikförsäkring

 • Trafikförsäkringens maximibonus är nu 80 %.
 • Du får fulla 80 % i bonus, när du har haft försäkring över 5 år utan skador i vilket försäkringsbolag som helst.
 • Nya bilförare har nytta av den förnyade trafikförsäkringen, eftersom utgångsbonusen alltid är minst 30 %.
 • Bonusen växer med 10 procentenheter för varje skadefritt år. Det innebär att nya bilister kommer upp till fulla 80 % i bonus på fem år.
 • När du kommit upp till 80 % i bonus, blir du med en gång Mästerförare. Då sjunker din bonus inte efter den första skadan.
 • Du får samma bonusar och förmåner på alla dina bilar, där du står som försäkringstagare. Med andra ord får du samma bonus på din andrabil som på din förstabil.

Den nya kaskoförsäkringen med möjlighet till skräddarsydda lösningar nu ännu förmånligare

Välj för din bil Delkasko eller omfattande Helkasko, som du kan komplettera med tilläggsskydd. Helkaskos tilläggsskydd:

 • Inlösningsskydd: Om din bil skadas vid en kollision så att den inte kan repareras, får du bättre ersättning än normalt.
 • Glasskydd: Vi ersätter reparationen av vindrutan utan kostnader, om ett stenskott har skadat rutan. Om vindrutan måste bytas ut, betalar du endast självrisken på 200 euro.
 • Hyrbilstjänst: Du får tillgång till en ersättande bil också i händelse av ett tekniskt fel. Om din egen bil lämnar dig på vägen, ser vi till att du snabbt får en ersättande bil. Färden fortsätter med den ersättande bilen, tills din egen bil är i kördugligt skick.
 • På kaskoförsäkringens pris inverkar också antalet körkilometrar per år och förarens ålder.
 • Med en kaskoförsäkring omfattas du av If Förmånsprogram, som ger dig en bestående prisförmån på 10–16 % på dina försäkringspremier. Dessutom samlar du för skadefria år pengar på If Självriskkonto.
 • Du får genast fulla 80 % i bonus på en ny kaskoförsäkring.
 • Mästerförarens trafik- och kaskoförsäkringsbonus sjunker inte efter den första skadan.
 • I våra nya och gamla kaskoförsäkringar ingår den nya tjänsten If Apu, som kommer till din hjälp i alla situationer i anslutning till bilande dygnet runt. Om motorn stannar, vindrutan går sönder, bilens varningslampa tänds eller du krockar, kontakta tjänsten If Apu. If Apu är en servicemodell som vi utvecklat tillsammans med våra samarbetspartners och som kompletterar Finlands bästa skadehantering. Om du har Ifs kaskoförsäkring har du genast tillgång till If Apu

Finlands bästa skadehantering utan överraskande prishöjningar

När du skaffar försäkringarna för din bil från If är priserna förmånliga också nästa år och därpå följande år. Som Ifs kund betalar du inte för andra kunders rabatter och försäkringarnas pris går inte upp i skyn efter det första året. I stället för tillfälliga rabatter litar vi på ett kunnigt riskurval, som garanterar att priserna är stabila för dig nu och i framtiden. Vi lovar att vår skadehantering är som den borde vara. 92 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med handläggningen av sin skada, vilket gör vår skadehantering till Finlands bästa.

Hurdan bilförsäkring behöver du för din bil?

Alla bilar behöver en lagstadgad trafikförsäkring. Utöver den lönar det sig att ta en frivillig kaskoförsäkring för bilen. Vid valet av försäkring, fundera på vilka risker du vill ta på ditt eget ansvar och vilka du vill att vi tar hand om för din räkning. Den billigaste bilförsäkringen kan verka lockande, men den lämnar många skador på ditt eget ansvar.
Om du funderar mellan två olika kaskoförsäkringar, rekommenderar vi att du jämför prisskillnaden på månadsnivå – det dyrare alternativet behöver inte nödvändigtvis bli så dyrt för plånboken.


Jag vill att kaskoförsäkringen ersätter om jag själv krockar - helkasko

Ifs Helkasko ger din bil precis så bra skydd som du kan önska dig. Du kan skräddarsy försäkringen efter dina egna behov genom att utvidga Helkasko med Glasskydd, Hyrbilstjänst och Inlösningsskydd. Med Helkasko kan du lita på att din bil har bästa möjliga skydd. Vi ersätter bl.a. om

 • du kolliderar med ett annat fordon eller hinder
 • du krockar eller kör i diket och din bil skadas
 • ett okänt fordon har bucklat till din bil t.ex. på parkeringsplatsen
 • du krockar med ett djur.

Dessutom ersätter vi skador på bilen som orsakats av naturfenomen, såsom skador till följd av snö som rasat ner från taket, ett träd som fallit över bilen eller en hagelskur. Vi ersätter också bogsering av din bil till närmaste verkstad om resan avbryts samt transporten av dig och passagerarna till destinationsorten. 

Jag vill att försäkringen närmast ersätter sådana skador som jag inte har orsakat själv - delkasko

Delkasko är den billigaste bilförsäkringen hos If, men ett gott val för en lite äldre bil. Den största skillnaden jämfört med de mer omfattande kaskoalternativen är att Delkasko inte inkluderar Kollisionsskydd, som ersätter skador på din bil vid en kollision eller avkörning. Delkasko ger emellertid ersättning för följande skador:

 • din bil stjäls
 • din bil utsätts för skadegörelse
 • du krockar med ett djur
 • din bil råkar ut för en brandskada
 • bärgning och resekostnader, om din resa avbryts t.ex. till följd av ett tekniskt fel.

Är du redan kund hos If? Vill du ha en ny försäkring?

 • Läs mer om våra nya bilförsäkringar i webbutiken, dit du kommer via länken upptill på denna sida. Du får snabbt reda på din bonus och olika alternativ för trafik- och kaskoförsäkring. Du kan räkna ut bonusen utan att köpa försäkring.
 • Om du är kund hos If och köper en ny bilförsäkring upphör dina nuvarande försäkringar automatiskt. Notera att försäkringspaketets innehåll, villkor och pris förändras om du byter till en ny försäkring.
 • Du kan enklast kontrollera den nuvarande försäkringens innehåll och pris på Mina sidor.

Försäkringshandledning och -villkor

Utrustning och tillbehör som försäkras

Objekt för kaskoförsäkringen är fast installerad standardutrustning i din bil samt tillbehör som förvaras separat, t.ex. en extra uppsättning däck, när du förvarar dem i ett låst förvaringsutrymme.

Försäkringen omfattar också följande efterinstallerade anordningar upp till sammanlagt 6 000 euro i Helkasko och 600 euro i Delkasko

 • radio-, kassettband- och CD-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning
 • tv-, video- och DVD-apparater
 • bilnavigeringsapparater
 • biltelefoner.

Objekt för kaskoförsäkringen är inte

 • anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifter eller myndigheternas bestämmelser eller som installerats i strid med dem
 • utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk
 • pärlemor-, dekorations- och annan specialmålning.

Försäkringarnas giltighetstider och -områden

Försäkringarnas giltighetstider

Trafikförsäkringen börjar vid avtalad tidpunkt och upphör t.ex. när du säljer fordonet eller inte längre är fordonets innehavare. Du kan föra över trafikförsäkringen till oss från ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden.

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) börjar vid avtalad tidpunkt och fortsätter ett år åt gången. Den upphör vid försäkringsperiodens slut, om premien inte har betalats.

När du sålt fordonet skickar Fordonsförvaltningscentralen till oss en anmälan om den nya ägarens registeranmälan, varpå vi avslutar din försäkring.

Trafikförsäkringens giltighetsområde

Trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga länder som hör till Gröna kort-systemet.

Trafikförsäkringen är utomlands ofta mer begränsad än i Finland. I många länder blir föraren, ägaren och rentav passagerarna i det fordon som orsakat en trafikskada utan ersättning.

Läs våra anvisningar när du reser utanför Norden. Grönt kort eller Green Card är för de utländska myndigheterna ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring. I handledningen Utomlands med bil och under Råd & Tips hittar du mer information om nödvändiga handlingar och andra försäkringar som du kan behöva.

Kaskoförsäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som hör till Gröna kort-systemet. Om du råkar ut för en skada utanför Norden avdras en förhöjd självrisk från ersättningen.

Om du bilar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Ryssland, ger Ansvarsskydd utomlands som ingår i alla våra kaskoförsäkringar skydd i sådana trafikskador där föraren i ditt fordon själv är ansvarig gentemot utomstående. Du kan välja Tilläggsansvarsskydd utomlands för att komplettera skyddet för skador som drabbar passagerarna.

Om din resa överraskande avbryts, kommer vårt Bilserviceskydd utomlands till din hjälp, förutsatt att din kaskoförsäkring omfattar Kontinuitets- eller Bilserviceplusskydd.

Läs mer om förhöjd självrisk och Bilserviceskyddet utomlands i handledningen Utomlands med bil. I handledningen hittar du massor med nyttig information för dig som åker utomlands med bil.

 1. Bilförsäkring