Försäkring för hyresvärd

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring
 4. Uthyrningsförsäkring

Uthyrningsförsäkring är en lönsam investering, eftersom placeringsbostaden kan drabbas av skador som inte ersätts från hyresgästens eller husbolagets försäkring. Välj mellan två omfatttningar.

Läs mer om förmånlig försäkring, som oftast även är avdragsill i beskattningen.

 • Vi hjälper dig i tvister t.ex. med hyresgästen, husbolaget eller entreprenör
 • Unika tilläggsskydd – skador som hyresgäst orsakat med avsikt och avbrott i hyresinkomst
 • Ifs uthyrningsförsäkring har utvecklats i samarbete med Finlands Hyresvärdar rf.
Vilka kostnader ersätter uthyrningsförsäkringen? Begränsad för omöblerad lägenhet Omfattande för möblerad lägenhet
Vatten- eller brandskada på lägenheten

Vi ersätter skador på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning på aktieägarens underhållsansvar såsom parkett, väggytor samt köks- och badrumsskåp till följd av en vatten- eller brandskada. Det saknar betydelse om skadan härrör från själva lägenheten eller t.ex. grannlägenheten. Se anvisningar för hur bostadsaktiebolagets och aktieägarens ansvar fördelar sig gällande lägenhetens delar.

Exempel på skador som vi ersatt:

 • Hyresgästen slocknade i duschen och täppte till golvbrunnen. Vattnet skadade under natten lägenhetens parkett och köksskåp samt vätte ned konstruktioner. Vi ersatte skadorna på golvet och skåpen. Skador på konstruktioner, övriga lägenheter eller hyresgästens lösöre hör inte till hyresvärdens ansvar och ersätts således inte från uthyrningsförsäkringen.
 • Hyresgästen gräddade munkar och en liten fettbrand antändes i köket. Vi ersatte skadorna i köket.
 • Hyresvärden hade låtit renovera lägenheten och den ursprungliga plastmattan hade bytts ut mot dyr parkett. Det inträffade en vattenskada i husbolaget och fastighetens försäkring skulle endast ha ersatt en plastmatta enligt standardnivån i bolaget. Vi ersatte prisskillnaden mellan parketten och plastmattan.
Skada på parkett, väggytor, skåp osv.

Vi ersätter skador som orsakats egendom och delar i bostaden på aktieägarens underhållsansvar. Dessa är t.ex. ytmaterial, såsom parkett, tapeter och kakel samt fasta inventarier, såsom köksskåp och badrumsmöbler. Se anvisningar för hur bostadsaktiebolagets och aktieägarens ansvar fördelar sig gällande lägenhetens delar.

Vi ersätter skador upp till 10 000 euro per skadefall. Försäkringen ersätter även resultat av renovering. Vid behov får du högre ersättning via kundservice om förbättringsarbete gjorts i din placeringsbostad, t.ex. på inre ytor eller fast inredning, om placeringsbostaden befinner sig i ett färdigbyggt hus.

Exempel på skador som vi ersatt:

 • Hyresgästens parfymflaska trillade i tvättstället så att det sprack. Hyresgästen hade avslutat sin hemförsäkring och kunde inte söka ersättning från den. Vi ersatte det nya tvättstället.
 • Kylmedelsröret i bostadens kylskåp gick sönder och golvmaterialet i köket måste förnyas. Vi ersatte kylskåpet och reparationen av golvet.

Vad ersätts inte från försäkringen?

 • Skador som hyresgästen orsakat med avsikt eller grov oaktsamhet. När du hyr ut bostaden under en längre tid kan du skaffa tilläggsskydd som ersätter skador hyresgästen orsakat med avsikt.
Ansvarsförsäkring för placeringsbostad

Försäkringen ersätter skada som orsakats annan, om ägaren enligt lag är skyldig att ersätta den skada som han eller hon orsakat. Det kan betyda oaktsamhet, försummelse eller ovarsamhet.

Exempel på skador som vi ersatt:

 • I samband med byte av hyresgäst renoverade lägenhetens ägare själv badrummet i bostaden. Borren träffade ett vattenrör och orsakade vattenskador. Ansvarsförsäkringen för lägenhetens ägare ersatte de skador som orsakats husbolagets konstruktioner och grannarna.
 • Lägenhetens ägare hade avlägsnat diskmaskinen från lägenheten utan att täppa till tilloppsröret. Från röret läckte vatten ut på golvet i hyreslägenheten, vilket orsakade skador både för husbolaget och på hyresgästens möbler. Ansvarsförsäkringen ersatte de skador som orsakats husbolaget och hyresgästen.
 • Hyresvärden gick in i den uthyrda lägenheten för att byta ut kylskåpet. När han flyttade på kylskåpet stötte han oavsiktligt till hyresgästens bärbara dator så att den föll ner från köksbordet. Ansvarsförsäkringen för lägenhetens ägare ersatte skadan på hyresgästens dator.
Rättegångskostnader och advokatarvoden i tvister

Hemförsäkringen för ditt eget hem kan omfatta rättsskyddsförsäkring, men den täcker i allmänhet inte tvister som gäller en placeringsbostad. Från uthyrningsförsäkringen ersätter vi rättegångskostnader upp till 10 000 euro. Du kan utöka rättsskyddsförsäkringen så att den också ersätter rättegångskostnader som motparten förpliktats till att betala. Rättegångskostnader ersätts bara i tvister som gäller en uthyrd bostad.

Försäkringen ersätter tvister t.ex. i följande situationer:

Tvist med hyresgästen då parterna är oeniga med:

 • Betalning av hyran eller hyresbeloppet
 • Villkoren för hyresavtalet
 • Hävning av hyresförhållandet

Tvister med husbolaget eller en entreprenör då parterna är oeniga med t.ex.:

 • Reparation av skador i bostaden
 • Renovering som gjorts i bostaden

Exempel på skador som vi ersatt:

 • Hyresgästen uppförde sig störande i husbolaget och betalade inte hyran till hyresvärden. Hyresgästen gick emellertid inte med på att flytta ut från lägenheten trots att hyresavtalet sagts upp. Rättsskyddsförsäkringen ersatte advokatkostnaderna i den tvist som gällde vräkningen.

Vid säljning av placeringsbostaden kan rättsskyddsförsäkringen ges fortsatt giltighet. På det här sättet kan du skydda dig mot köparens eventuella ersättningskrav. Självrisken vid rättsskyddsfall är 20 % av utgifterna, dock minst 170€. 

Brandskada på hushållsmaskiner och möbler

Vi ersätter brandskador på det lösöre du äger, såsom hushållsmaskiner och möbler.

Försäkringen omfattar bl.a. följande saker som ägs av hyresvärden:

 • Hushållsmaskiner, t.ex. kylskåp och diskmaskin
 • Möbler, t.ex. soffa och köksbord
 • Elektronik, t.ex. teve

Exempel på skada:

 • Hushållsmaskinerna gick sönder på grund av en spisbrand som spred sig i köket.
Hushållsmaskiner och möbler som gått sönder samt övriga skador

Utöver brandskador ersätter vi fukt- och stöldskador samt skador till följd av skadegörelse och andra plötsliga skador där ditt lösöre gått sönder.

Försäkringen omfattar bl.a. följande saker som ägs av hyresvärden:

 • Hushållsmaskiner, t.ex. kylskåp och diskmaskin
 • Möbler, t.ex. soffa och köksbord
 • Elektronik, t.ex. teve

Exempel på skador:

 • Disk- eller tvättmaskinen gick plötsligt sönder
 • Kylskåpet gick sönder på grund av kortslutning
 • Möblerna blev våta på grund av en vattenskada
 • I samband med ett inbrott stals och skadades hyresvärdens egendom

Valbara tilläggsskydd

Genom att försäkra placeringsbostaden säkerställer du att den alltid har ett omfattande skydd. Hyresgästens egen hemförsäkring kan sluta gälla utan att du vet om det och dess giltighet är svår att övervaka. Uthyrningsförsäkringen ämnar sig för privata hyresvärdar, dvs. bostaden ska vara i privat ägo och uthyrd för boende.

Om du vill försäkra ditt eget hem, läs mer om hemförsäkringsvillkoren.

Varför uthyrningsförsäkring?

Du får uthyrningsförsäkring enkelt i webbutiken som börjar gälla genast vid behov. Mata in bostadens yta och dina personuppgifter, så kommer du till webbutiken. Du får ett exakt pris för din bostad och mer ingående information om försäkringen. Det erbjudande du får i webbutiken binder dig ännu inte till något. Uthyrningsförsäkringen gäller per bostad och omfattar utöver det egentliga hyresavtalet också eventuella underhyresavtal. 

Läs mer om varför det lönar sig för dig att försäkra placeringsbostaden.

 1. Rättsskyddsförsäkring för tvister  

  I uthyrningsförsäkringen ingår rättsskyddsförsäkring, som omfattar tvistemål i anslutning till din placeringsbostad, t.ex. hyrestvister. Hemförsäkringen för ditt eget hem omfattar i allmänhet inte tvister i anslutning till en placeringsbostad.

 2. Placeringsbostaden är alltid ändamålsenligt försäkrad
  Lagen förpliktar inte hyresgästen att ta en hemförsäkring eller att ha en giltig försäkring under hyresavtalet. I händelse av skada kan hyresvärden inte heller förplikta hyresgästen att använda sin försäkring för att täcka skadorna. 
   
 3. Omfattar också lösöre i bostaden som ägs av hyresvärden 

  Försäkringen ersätter skador på t.ex. kylskåp och diskmaskin. Det går inte att kräva att hyresgästen använder sin egen hemförsäkring om dessa går sönder.

 4. Ersätter skador som fastighetsförsäkringen inte ersätter

  Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast upp till standardnivå, dvs. i regel till den utrustningsstandard som gällde när huset stod klart eller grundrenoverades. Om du själv har låtit lägga t.ex. en ny, dyr parkett i bostaden och det inträffar en läckageskada i husbolaget, täcker bolagets fastighetsförsäkring inte nödvändigtvis ny parkett.

 5. Du får skydd också i händelse av hyresgästens raseriutbrott
  Du kan utvidga Ifs uthyrningsförsäkring med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador som hyresgästen med avsikt orsakat på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag. 

 6. Ersätter förlust av hyresinkomst upp till 12 månader i händelse av skada
  Avbrottsskydd för hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst, om en skada som är ersättingsbar enligt försäkringsvillkoren har inträffat i placeringsbostaden. Därvid är hyresgästen enligt lag delvis eller helt befriad från att betala hyran och hyresvärden kan inte heller ta ut någon hyra. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 7. Omfattar också skador som lägenhetens ägare orsakat
  Lägenhetens ägare kan genom sin verksamhet orsaka hyresgästen eller husbolaget skada, för vilken ägaren enligt lag är ersättningsskyldig gentemot den som lidit skada. Ansvarsskydd i hyresvärdens egen hemförsäkring ersätter i allmänhet inte skador i anslutning till en placeringsbostad.

Försäkring av egnahemshus på hyra

Endast byggnadens ägare kan försäkra ett egnahemshus eller en sommarstuga som hyrts ut. Försäkringen omfattar också hyresvärdens lösöre i egnahemshuset. Uthyrningsförsäkringen ersätter olika skador som ett uthyrt egnahemshus kan råka ut för, exempelvis:

 • Stormen fäller ett träd över huset.
 • Huset eller delar av huset förstörs i en eldsvåda.
 • Ett rör går sönder och orsakar vattenskador.
 • En tjuv bryter sig in och stökar till i huset. Obs! Hyresgästens stulna lösöre ersätts från hyresgästens försäkring.

Vid uthyrning av ett egnahemshus ansvarar ägaren för fastighetens underhåll. I och med det kan hyresvärden bli skadeståndsskyldig för person- och sakskador som orsakas av försummad skötsel eller bristfälligt underhåll av fastigheten. Därför ingår i uthyrningsförsäkringen ett separat ansvarsskydd för fastighetsägare som ersätter bl.a. följande skador:

 • Snö faller ner från taket i nacken på hyresgästen.
 • Postutdelaren halkar på en isig trappa.
 • Sotaren ramlar i backen när stegen ger vika.
 • Ett murket träd på fastigheten faller över grannens bil, hus eller förråd.

Du får uthyrningsförsäkring för ditt egnahemshus genom att ringa kundservice.

Professionell bostadsplacering

Om din verksamhet som bostadsplacerare är yrkesmässig (du har ett FO-nummer), erbjuder Ifs företagsförsäkringstjänst rätt försäkringslösning för dig. 

 • Har du redan uthyrningsförsäkring?

  Om du vill utvidga din nuvarande uthyrningsförsäkring kan du lämna ett meddelande till oss på Mina sidor eller ringa vår kundtjänst.

  Skicka meddelande på Mina sidor
 • Samla försäkringarna hos If och få rabatt för dina premier

  Genom att ta uthyrningsförsäkring hos If omfattas du av If Förmånsprogram och får en bestående rabatt på 10–16 % för dina premier. Du omfattas av förmånsprogrammet också med försäkring för ditt hem.

  Läs mer om hemförsäkring

Du kan också ha nytta av följande sidor

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring
 4. Uthyrningsförsäkring