Tillgänglighetsutlåtande: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Tillgänglighet är hos If en av utgångspunkterna vid utvecklingen av de digitala tjänsterna, som vi binder oss starkt till. Läs Ifs tillgänglighetsutlåtande på den här sidan. 

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland har som mål att säkerställa tillgängligheten av webbsidor och mobilapplikationer enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Tillgänglighet är hos If en av utgångspunkterna vid utvecklingen av de digitala tjänsterna, som vi binder oss starkt till.

Det här tillgänglighetsutlåtandet omfattar alla Ifs digitala tjänster och gäller lagstadgade försäkringar, som hör till de försäkringar If erbjuder och som berörs av de tillgänglighetskrav som ingår i lagen. 

Största delen av våra tjänster uppfyller inte de här tillgänglighetskraven. If är förpliktad att göra sina tjänster tillgängliga endast i den utsträckning vi som aktör är bundna till skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter. Sådana uppdrag gäller försäljning av en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, trafikförsäkring och patientförsäkring och skötsel av ersättningsärenden.

Vi har själv utvärderat webbplatsens och tjänsternas tillgänglighet utgående från en utomstående expertorganisations sakkunskap. Utvärderingen har gjorts på basis av WCAG 2.1-standardens krav på nivå A och AA. Det här tillgänglighetsutlåtandet har publicerats 23.9.2020. 

Nuvarande status för tillgängligheten i Ifs digitala tjänster 

Ifs digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven till stor del, och det finns inte heller kritiska tillgänglighetsbrister i tjänsterna. Som Ifs digitala tjänster räknas Ifs webbplatser, Mina sidor-tjänsten som erbjuds till Ifs privatpersoner samt If Företagsfoldern- och If Login-tjänsterna som erbjuds till företagskunder.

Vilka brister förekommer i de digitala tjänsternas innehåll? 

Ifs webbtjänster innehåller icke tillgängligt innehåll. Vi arbetar som bäst på att åtgärda problemen, och har som avsikt att genomföra detta i slutet av år 2020, eller senast år 2021.

Användaren kan ha utmaningar med att navigera i tjänsterna och att avgöra sin position t.ex. i tabeller, rullgardinsmenyer och formulär. Utmaningar kan särskilt förekomma om tjänsten används utan en mus eller används med hjälpmedel.

Därtill kan det i en del av tjänsterna förekomma tillgänglighetsbrister när det gäller begriplighet av rubriker, länkar och knappar i sina programmatiskt bestämbara sammanhang. Brister förekommer ställvis vid automatiskt tydliggörande av alternativa beskrivningar i fråga om figurer och diagram samt vid automatiskt tydliggörande i fråga om språk. 

Den för företagskunder avsedda If Företagsfoldern räknas inte som helt tillgänglig. Vi vädjar i det här fallet till oproportionell börda. På hösten 2020 kommer vi att lansera den nya My Business-tjänsten. Den nya tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven, varför det nuvarande systemet inte kommer att åtgärdas. 

Tillgänglighet av filer och webbformulär 

De skadeformulär som är avsedda för företagskunder är ännu inte tillgängliga. Vi arbetar som bäst på att åtgärda formulärens tillgänglighet. 

Våra webbtjänster innehåller pdf-filer, flera av vilka inte räknas som tillgängliga. Vi vädjar i det här fallet till oproportionell börda. Vissa av våra system kommer senare att åtgärdas med de nödvändiga tekniska förändringarna, som utgör en del av systemets uppgraderings- och utvecklingsarbete. Tyvärr är emellertid vissa av systemen sådana att de inte går att uppgradera så att deras tillgänglighet kunde stödas tillräckligt. Vårt mål är ändå rätta till bristerna snarast möjligt. 

Kontaktuppgifter och tillgänglighetsrespons 

Om du märker brister i tillgängligheten på sidan, kan du kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till alla brister. Du kan skicka oss e-post till saavutettavuus@if.fi. Vi kommer att publicera webbformuläret som är avsett för respons under år 2020.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi 

Jämlikhet som mål hos If 

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) gäller If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland i fråga om de lagstadgade försäkringar vi erbjuder. Tillgänglighet är hos If en av utgångspunkterna vid utvecklingen av de digitala tjänsterna, som vi binder oss starkt till. 

Vi har som mål att utveckla våra tjänsters tekniska tillgänglighet, användbarhet och nätinnehållets tillgänglighet med klartext som tyngdpunkt.

Vi förbättrar kompetensen hos vår personal på alla de här delområdena genom skolning. Därtill får If hjälp av sin egen grupp av experter som är specialiserade på frågor som vidrör tillgänglighet. Samtidigt använder vi oss av flera olika verktyg, med hjälp av vilka vi evaluerar tillgängligheten både självständigt och i samarbete med utomstående partner.