Vattenskada i hemmet på grund av läckage eller rörbrott

Läckageskador kan också härröra från skador på grund av köld eller förfrysning eller smältvatten. Se anvisningar och anmäl skada på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

  • En hemförsäkring på skyddsnivå OmfattandePlus-, Omfattande- och Standard ersätter läckageskador på byggnaden och lösöret som orsakats av skada på hushållsmaskin, rör eller VVS-anordning.
  • En hemförsäkring på skyddsnivå OmfattandePlus ersätter plötsliga och oförutsedda skador till följd av läckage i yttertaket samt läckageskador varvid vatten trängt igenom fuktbarriären i våtrummet.
  • I händelse av läckageskada i husbolaget ersätter hemförsäkringen kostnader som hör till aktieägarens ansvar, t.ex. reparation av parketten eller köksinredningen.
  • Åldersavdrag, hemförsäkringens självrisk och eventuellt säkerhetsföreskrifterna som har försummats inverkar på ersättningens storlek.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Anvisningar vid vatten- eller läckageskada

Skador till följd av snömassor, köld eller förfrysning eller smältvatten

Bräckageskador på rör till följd av köld eller förfrysning uppdagas i allmänhet när vädret blir varmare. 

Hemförsäkringen ersätter som följdskador sådana läckageskador på byggnaden och lösöret som orsakats av att vatten läckt ut då rör eller VVS-anordningar frusit till. I detta fall inverkar också huruvida säkerhetsföreskrifterna har följts på om skadan ersätts och på ersättningens belopp. Bräckageskador på rör eller VVS-anordningar ersätts inte från hemförsäkringen, och inte heller kostnaderna för att tina upp frusna rör, om det t.ex. inte gäller plötsligt och oförutsett bräckage på värmeanordning.

Om en vattenskada har uppstått till följd av köld eller förfrysning, fyll i skadeanmälan på Mina sidor eller ring 010 19 19 19.

Försäkringsersättning

Vid rörbrott som orsakat vattenskador inverkar åldern på det rör som läckt på ersättningens storlek . Försäkringen ersätter reparationskostnader för rivning, torkning och återuppbyggnad av konstruktioner. 

  • Från den ersättning som betalas ut för reparationskostnaderna vid vattenskada på grund av rörbrott görs eventuellt ett avdrag vid läckage.
  • Om vattenskadan härrör från en hushållsmaskin eller VVS-anordning, görs inget avdrag vid läckage.
  • Vid ersättning av rör eller VVS-anordning beaktas åldersavdrag.
  • Från ersättningen dras försäkringens självrisk av. Du kan kontrollera omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor.

Åldersavdrag på rörnät

Rörnätets ålder Avdrag vid läckage
Under 30 år0 %
30–49 år-25 %
Över 50 år-50 %

Åldersavdrag på rör eller VVS-anordning

Instal­lations­år Bräckage på rör Bräckage på VVS-anordning
0 %0 %
0 %0 %
-3 %-6 %
-6 %-12 %
-9 %-18 %
-12 %-24 %
-27 %-54 %
-42 %-84 %
-57 %
-72 %
-87 %

Anvisningar i olika skadesituationer