Skada på resgods

Med resgods avses egendom som du tagit med på resan, såsom kläder, kamera, kosmetika, skidor osv. Läs anvisningarna och anmäl skada.

Gör skadeanmälan

Vad ersätts?

Resgods omfattas av hemförsäkringen eller en separat resgodsförsäkring.

  • Resgodsförsäkring och Omfattande hemförsäkring ersätter ditt resgods som plötsligt och oförväntat går sönder.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter stulet resgods.
  • Ägodelens ålder och självrisk inverkar på ersättningen. Den vanligaste självrisken är 150 euro. Du kan se över försäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor.
  • Personskador som inträffat under resan ska anmälas separat. 

Anmäl i mån av möjlighet stölden till den lokala polisen eller reseledaren. Du kan göra skadeanmälan efter att du återvänt hem. Kom ihåg att söka ersättning inom ett år från händelsen.

Vid stöld, inbrott och rån utomlands där du förlorat ditt pass, visum och biljetter ersätts också skäliga extra rese-, telefon- och övernattningskostnader för anskaffning av nya.

Försändelse av pengar utomlands (FOREX)

Utrikesministeriets 24/7-jour hjälper dig om du råkat i nöd utomlands på numret +358 9 1605 5555.

Spärra bankkort/kreditkort

Kortens spärrtjänst, tfn +358 20 333.

Spärra mobiltelefon och SIM-kort

Anmäl stölden till operatören och be operatören att spärra abonnemanget och apparaten. För spärrningen behöver du telefonens IMEI-kod.

Om det är fråga om värdefullt föremål eller anordning, kan en reparation vara det förmånligaste alternativet. Då behöver vi också uppgift om vad reparationen skulle kosta. Vi behöver uppgiften även om du väljer att skaffa ett nytt föremål eller en ny anordning.

Du kan också låta reparera anordningen utomlands

Om reparationskostnaderna överstiger försäkringens självrisk, gör skadeanmälan för att få ersättning. Du hinner göra skadeanmälan, när du återvänt hem.

Förstör inte det skadade resgodset innan du fått ett ersättningsbeslut.

Om ditt incheckade resgods försenas eller skadas vid en transport med ett flygbolag i ett EU-land, sök ersättning i första hand från flygbolaget.

Ersättning ska sökas från flygbolaget skriftligen så fort som möjligt, dock senast inom 7 dagar från det att resenären har återfått det skadade resgodset och vid skada på försenat resgods inom 21 dagar från det att resenären har återfått sitt resgods.

Mer ingående anvisningar finns på flygbolagets webbplats

Med nödvändighetsartiklar avses ersättande förnödenheter du köpt och som motsvarar det försenade resgodset. De här kan bestå av t.ex. kläder eller hygienprodukter.

Du kan söka ersättning, om resgodset är försenat med minst 6 timmar från ankomsten till resmålet.

I ersättning utbetalas högst 80 euro per dygn och resenär och sammanlagt högst 320 euro/resenär. Notera att du på begäran ska kunna skicka kvitto på nödvändighetsartiklarna.

Du kan inte få ersättning för nödvändighetsartiklar på hemresan.

Innan du gör skadeanmälan, kontrollera att du har följande uppgifter

  • Vad har inträffat och när har det ägt rum?
  • Märke, modell och ålder på den skadade eller stulna egendomen
  • Priset för motsvarande saker eller föremål som nya
  • Ersättningstagarens kontonummer.

Vi handlägger din skadeanmälan omgående. Om vi behöver tilläggsuppgifter eller dokument, kontaktar vi dig.

Försäkringsersättning

På försäkringsersättningens storlek inverkar reparationskostnader, åldern och värdet på saken eller föremålet vid tidpunkten för skadan, självrisken i din försäkring samt eventuella pengar på If Självriskkonto.

Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna. Från reparationskostnaderna görs avdrag för försäkringens självrisk och den summa som återstår betalas in på ditt konto. Du kan granska omfattningen och självrisken i din försäkring på Mina sidor

Resgodsets värde efter åldersavdrag är alltid också den högsta ersättningen som betalas ut.