Översvämningen har orsakat skada på egendom

Se anvisningar vid avvärjning av översvämningsskador och anmäl skada som orsakats av översvämning på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

 • Hemförsäkringens Naturfenomenskydd ersätter översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning som anses vara exceptionell och som orsakat skador på byggnaden och lösöret inne i byggnaden.
 • Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan sänka ersättningsbeloppet.
 • Vid ersättning av byggnadsskador från Naturfenomenskyddet är den självrisk du valt dubbel, dock högst 1700 euro.
 • Skador som orsakats till egendom på gårdsplanen eller på gården ersätts inte från försäkringen.

Du kan kontrollera försäkringsskyddets omfattning och självrisken på Mina sidor eller via If Mobil.

Anvisningar vid översvämningsskada

Säkerställ att byggnaden är trygg att bo i och förhindra eventuella tilläggsskador.

 1. Säkerställ i första hand att människor och djur befinner sig i säkerhet.
 2. Kom ihåg att koppla av elen från huvudströmbrytaren, ifall vattnet från översvämningen kommit farligt nära. Rör aldrig elektriska anordningar som blivit våta.
 3. Se till att täckdiken, dagvattennät och pumpar är funktionsdugliga.
 4. Förhindra vatten från att rinna in i byggnaden och led bort det vatten som runnit in på tomten vid mån av möjlighet.
 5. Om det kommit in vatten i byggnaden, led bort vattnet om det är möjligt. Kontakta räddningsverket på numret 112, om du behöver hjälp.
 6. Gör skadeanmälan på Mina sidor
 7. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.

Skydda dig mot en översvämning

 • Sträva till att stoppa vattnet med en skyddsvall (t.ex. med sandsäckar) 
 • Om du har en vattenpump ska du också säkerställa dess funktionsduglighet.
 • I övriga fall rekommenderar vi att du köper eller hyr en vattenpump.
 • Skydda elektriska anordningar och värdefull egendom samt avlägsna den egendom du har i källaren, om det är möjligt.
 • Ta reda på om det är fråga om ett riskområde: har det svämmat över i området tidigare? På vilket sätt förväntas en eventuell översvämning sprida sig i området?
 • Ett mer omfattande informationspaket (på finska) om hur man kan gardera sig mot en översvämning hittar du på Miljöförvaltningens webbsida.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren

I säkerhetsföreskrifterna hittar du de vanligaste skyddsåtgärderna, som hjälper dig att vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan.

 • Regn- och smältvatten (dvs. dagvatten) ska förhindras att rinna in i byggnaden med hjälp av vattenisoleringar och avledningssystem, t.ex. täckdiken, diken och regnvattenbrunnar samt pumpverk.
 • Gårdsplanen ska luta bort från byggnaden.
 • Diken och täckdiken på tomten och byggplatsen ska hållas i funktionsdugligt skick. Funktionsdugligheten ska granskas en gång om året.
 • Avloppssystemet ska hållas i funktionsdugligt skick och underhåll av avloppspumpar ska ombesörjas.
 • Saker som är utsatta för fukt- och vattenskador ska vid förvaring i lager i källare placeras på minst 10 cm:s höjd från golvytan.