Skador som orsakats av översvämning

Vad ersätts?

 • Hemförsäkringens Naturfenomenskydd ersätter översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning som anses vara exceptionell och som orsakat skador på byggnaden och lösöret inne i byggnaden.
 • Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan sänka ersättningsbeloppet.
 • Vid ersättning av byggnadsskador från Naturfenomenskyddet är den självrisk du valt dubbel, dock högst 1700 euro.
 • Skador som orsakats till egendom på gårdsplanen eller på gården ersätts inte från försäkringen.

Du kan kontrollera försäkringsskyddets omfattning och självrisken på Mina sidor eller via If Mobil.

Anvisningar vid översvämningsskada

Säkerställ att byggnaden är trygg att bo i och förhindra möjliga tilläggsskador.

 1. Det viktigaste är att tillse att människor och djur befinner sig i säkerhet.
 2. Ifall vattnet från översvämningen kommit farligt nära, kom ihåg att koppla av elen från huvudströmbrytaren. Rör aldrig elektriska anordningar som blivit våta.
 3. Säkerställ att täckdiken, dagvattennät och pumpar är funktionsdugliga.
 4. Försök att hindra vatten från att rinna in i byggnaden och att leda bort vattnet från tomten.
 5. Om vatten kommit in i byggnaden, försök att leda bort vattnet från byggnaden. Om du behöver hjälp, kontakta räddningsverket: 112.
 6. Gör skadeanmälan på Mina sidor eller ring ersättningstjänsten.

Hur kan jag förbereda mig på översvämningar?

På Miljöförvaltningens webbsidor hittar du ett omfattande informationspaket om hur man förbereder sig på översvämningar. Det lönar sig att ta reda på följande saker:

 • Har det svämmat över i området tidigare?
 • Är det fråga om ett riskområde och hur kan en möjlig översvämning sprida sig i området?

Därtill lönar det sig att följa myndighetens och mediernas översvämningsprognoser samt uppskattningar.

Skyddsåtgärder för översvämningar

 • Försök att förhindra vattnets framskridande med en skyddsvall (t.ex. med sandsäckar) 
 • Om du har en vattenpump, säkerställ att den är funktionsduglig.
 • Annars rekommenderar vi att du köper eller hyr en vattenpump.
 • Skydda elektriska anordningar och värdefull egendom samt försök att avlägsna egendom som finns i källaren om det är möjligt.

Notera säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren

 • Regn- och smältvatten, dvs. dagvatten, ska förhindras att rinna in i byggnaden med hjälp av vattenisoleringar och avledningssystem. Sådana är t.ex. täckdiken, diken och regnvattenbrunnar samt pumpverk.
 • Gårdsplanen ska luta bort från byggnaden.
 • Diken och täckdiken på tomten och byggplatsen ska hållas i funktionsdugligt skick. Funktionsdugligheten ska granskas en gång om året.
 • Avloppssystemet ska hållas i funktionsdugligt skick och avloppspumparnas underhåll ska ombesörjas.
 • Saker som är utsatta för fukt- och vattenskador ska vid förvaring i lager i källare placeras på minst 10 cm:s höjd från golvytan.

När kan en översvämning anses vara exceptionell?

Höjning av vattennivån vid en översvämning definieras enligt försäkringsvillkoren som exceptionell, om sannolikheten för den höjda vattennivån är en gång på 50 år eller mer sällan. Som exceptionellt anses inte översvämning till följd av bestående höjning av medelvattennivån eller av normala variationer i vattennivån eller av sjögång.

Fenomen som upprepas årligen eller regelbundet utgör i Finlands väderförhållanden typiska årstidsvariationer, och kan därmed inte anses som oförutsedda. Även om snösmältning inte orsakar skador varje vår, är det trots allt frågan om ett normalt naturfenomen som anknyter sig till årstider. Ifall ett fenomen ändå orsakar en översvämning som anses vara exceptionell, kan den ersättas från försäkringen.