Hemförsäkring för parhus

Är ditt parhus av aktiebolags- eller fastighetsform? Hos If försäkrar du vardera.


 • Rättvis och fungerande ersättningstjänst

  88% av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår ersättningstjänst för hemförsäkringar.

 • Dela upp dina fakturor i t.o.m. 12 poster

  Du kan betala din premie i 1 – 12 poster. Ditt pris är detsamma oberoende av antalet premieposter.

 • Pengarna snabbt på kontot

  Vi handlägger 73% av alla skador på lösöre inom ett dygn.

Vad ersätter försäkringen för parhus i aktiebolagsform?

Vad ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Du får minst lika bra ersättning som från ditt gamla bolag

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta. Vi vågar lova detta, eftersom OmfattandePlus-hemförsäkringen är unik i Finland och vi tror att du kommer att vara mycket nöjd med den.

Giltighet: Om din tidigare försäkring i det andra bolaget skulle ha ersatt skadan i ditt hem, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If. Produktlöftet är i kraft två år.

Ersättning: Vi betalar ut tilläggsersättning, om ersättningen från OmfattandePlus-skyddet är sämre för dig än ersättningen från ditt tidigare bolag skulle ha varit. Tilläggsersättning betalas däremot inte, om skillnaderna i ersättningen beror på olika självriskandelar.

Välj Ifs OmfattandePlus-hemförsäkring så kan du vara säker på att ditt värdefulla hem och din egendom är försäkrade på bästa möjliga sätt!

Bevara föremålens värde över tid

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå OmfattandePlus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen. Du får således nästan alltid bättre ersättning från OmfattandePlus.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar med 9 %, glasögon med 15 % och mobiltelefoner med 25 % per år.

Med skyddsnivå OmfattandePlus får du bl.a. för datorer och telefoner utöver anskaffningsåret två extra år innan deras ålder inverkar på ersättningsbeloppet. För många andra föremål får du tre extra år.

Exempel:

 • Du har en smarttelefon som du köpt 2017 och som går sönder 2019. OmfattandePlus ersätter en ny motsvarande telefon utan åldersavdrag.
 • Du har en cykel som du köpt 2016 och som stjäls 2020. I OmfattandePlus-hemförsäkringen utbetalas i ersättning för cykeln 91 % av priset på en ny motsvarande cykel, eftersom åldersavdraget på 91 % endast görs för det sista året.
Du får bättre ersättning för föremål värda över 5 000 euro

Skyddsnivå OmfattandePlus ersätter enskilda föremål upp till 17 000 euro. I skyddsnivå Omfattande och Standard är maximiersättningen för ett enskilt föremål 5 000 euro.

Föremål som faller inom dessa gränser omfattas automatiskt av hemförsäkringen och de behöver inte uppges eller antecknas separat. Om du har föremål som är värdefullare än så, kan du försäkra dem separat via vår kundtjänst.

Undantag är cykel, som i skyddsnivå OmfattandePlus ersätts upp till 5 000 €. I övriga skyddsnivåer är maximiersättningen för cykel 2 500 euro.

Endast 50 euro i självrisk på ditt resgods

Ifs hemförsäkringar ersätter dina ägodelar på resor på samma sätt som hemma. Självrisken för resgods är i skyddsnivå Omfattande och Standard den samma som du väljer för hemförsäkringen (i allmänhet 150 euro eller 250 euro).

I skyddsnivå OmfattandePlus är självrisken för resgods på resor utomlands endast 50 euro. Den lägre självrisken gäller skador på resgods på resor utomlands ända upp till 3 500 euro.

OmfattandePlus ersätter också kontanter som du har med dig utomlands upp till 500 euro, varför du är väl skyddad med tanke på ficktjuvar. I övriga skyddsnivåer är den övre gränsen för kontanter 100 euro.

Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och oväntat gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt bara sönder
 • Teven välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Brand, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Läckage som härrör från VVS-rörnät eller tvättmaskin kan väta ned konstruktioner och lösöre i hemmet och orsaka betydande skador. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem. 

Om t.ex. en kortslutning söndrar en anordning i ditt hem ersätter vi skadan på anordningen.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomenskada

Olika naturfenomen från stormar till hagelskurar och översvämningar kan orsaka omfattande skador. Vi ersätter dem från naturfenomenskyddet.

Tillfällig bostad

Om det inte är möjligt att bo i hemmet till följd av en eldsvåda, läckageskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi upp till 85 % av kostnaderna för boendet på annat håll.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av kostnaderna för boendet på hotell tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och förvaring av föremål under renoveringen.

Skada på fast inredning

Hemförsäkringen omfattar fast inredning i lägenheten i de skadesituationer som ingår i den skyddsnivå som du valt. Med fast inredning avses bl.a. golvytor, tapeter, köksskåp och fasta inventarier i badrum.

Maximiersättningen för fast inredning i de olika skyddsnivåerna är:
OmfattandePlus, 10 000 euro
Omfattande, 5 000 euro
Standard, 5 000 euro

Skador på resgods

Vi ersätter skador på resgods, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsnivå OmfattandePlus och Omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 200 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

I ett parhus med formen av bostadsaktiebolag försäkrar du endast ditt eget lösöre, och bolaget försäkrar byggnaden med en fastighetsförsäkring. För ett parhus i aktiebolagsform får du en försäkring snabbt och enkelt via vår nätbutik.

Om parhuset är en fastighetssammanslutning (dvs. parhuset är av fastighetsform som det också kallas), kontakta vår kundservice för att få en försäkring som passar just er.

Försäkring för parhus i fastighetsform

Försäkring för parhus i fastighetsform omfattar t.ex. följande:

 • lös egendom i ditt hem, t.ex. möbler, hushållsapparater, hemelektronik, kläder och hobbyutrustning
 • dina värdesaker, t.ex. smycken, tavlor och instrument
 • skador på byggnaden, t.ex. läckage- eller stormskada eller eldsvåda
 • skador på VVS-anordningar, t.ex. geotermisk värmepump, varmvattenberedare och luftvärmepump
 • byggnadens ytmaterial, t.ex. skåp
 • skador som orsakats någon utanför din familj, om du eller någon i din familj är ersättningsskyldig
 • rättsskydd för att täcka advokatkostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv
 • kostnader för tillfällig bostad som härrör från skada i hemmet
 • ditt gårdsområde och gårdsplanens konstruktioner: lekstugor, hundkojor, badtunnor, rosenbuskar och grilltak

Kontakta vår kundservice för att enkelt få en försäkring som passar just er.

Självrisk i försäkring för parhus

Självrisk i försäkringen är minst 150 och upp till högst 1700 euro efter ditt eget gottfinnande, oavsett om det är frågan om parhus i aktiebolagsform eller ett samägt parhus.

Är skadan framme?

Vår snabba ersättningstjänst hjälper dig när skadan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan enligt ämne. Du kan också logga in på Mina sidor och göra en elektronisk skadeanmälan.