Hemförsäkring parhus

Räkna ut pris och

Ta med en gång en täckande hemförsäkring för parhuset

Parhus kan försäkras på två sätt.

I ett parhus med formen av bostadsaktiebolag försäkrar de boende endast sitt eget lösöre, och bolaget försäkrar byggnaden med en fastighetsförsäkring.

Om parhuset inte är ett bostadsaktiebolag, lönar det sig att försäkra byggnaden under gemensamt namn. Då får bägge parter samma ersättning i händelse av en skada. Båda ägarna försäkrar sitt lösöre separat.


 • Rättvis och fungerande skadehantering

  88 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår skadehantering av hemförsäkringar.

 • Utan tilläggskostnader i hela 4 poster

  Du kan betala försäkringspremien i 1–4 poster. Priset är detsamma oberoende av antalet betalningsposter.

 • Pengarna snabbt på kontot

  Vi handlägger 73 % av lösöresskadorna inom ett dygn.

Vilka kostnader ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Höjd ersättning vid skador på lösöre

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå OmfattandePlus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar med 9 %, glasögon 15 % och mobiltelefoner 25 % per år.

Med OmfattandePlus-hemförsäkring får du bl.a. för datorer och telefoner utöver anskaffningsåret två extra år innan deras värde börjar sjunka. För många andra föremål får du tre extra år.

Exempel:

 • Du har en smarttelefon som du köpt 2016 och som går sönder 2018. OmfattandePlus-hemförsäkringen ersätter telefonen till fullt pris.
 • Du har en cykel som du köpt 2016 och som stjäls 2020. I OmfattandePlus-hemförsäkringen är cykelns värde 91 % av priset på en ny cykel, eftersom åldersavdraget på 9 % endast görs för det sista året.
Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och oväntat gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt bara sönder
 • Teven välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Vattenskada och skada på VVS-anordning

Skador på värme-, vatten- eller ventilationsanordning eller rör kan orsaka omfattande skador. Om slangarna till disk- eller tvättmaskinen går sönder, kan läckaget orsaka vattenskador på både lösöret och husets konstruktioner.

I dessa fall ersätter vi skadorna på egendomen och huset.

Om vattenskadan orsakats av att ett rör gått sönder, betalas ersättning för reparation av skadorna till följd av läckaget utifrån rörnätets ålder enligt följande:

 • 0–29 år, 100 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • 30–50 år, 75 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • Över 50 år, 50 % i ersättning av reparationskostnaderna

OBS! Dessa avdrag görs inte på reparationskostnaderna för ett läckage från t.ex. diskmaskinen.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomenskada

Olika naturfenomen från stormar till hagelskurar och översvämningar kan orsaka omfattande skador. Vi ersätter dem från naturfenomenskyddet.

Brand, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Läckage som härrör från VVS-rörnät eller tvättmaskin kan väta ned konstruktioner och lösöre i hemmet och orsaka betydande skador. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem. 

Om t.ex. en kortslutning söndrar en anordning i ditt hem ersätter vi skadan på anordningen.

Tillfällig bostad

Om det inte är möjligt att bo i hemmet till följd av en eldsvåda, läckageskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi upp till 85 % av kostnaderna för boendet på annat håll.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av kostnaderna för boendet på hotell tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och lagring av föremål under renoveringen.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 170 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 8 500 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Byt till If – vi lovar att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring

Nu behöver du inte tveka att byta försäkringsbolag. När du tar en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus hos oss, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring.


Om din tidigare försäkring i ett annat bolag skulle ha ersatt skadan, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If. Läs mer om OmfattandePlus-produktlöftet.

Försäkringsvillkor och -handledningar