Hemförsäkring för hög- och radhus

Passar för eget hem eller hyresbostad

Ifs hemförsäkring lämnar dig inte i sticket. Över 90 % av alla ersättningsansökningar som vi tar emot får ett positivt beslut. Hur många kommer upp till samma?


Bor du i ett hög- eller radhus? I egen bostad eller på hyra? En hemförsäkring för hög- och radhus är då den rätta försäkringen för just dig. Den omfattar t.ex. möbler, mobiltelefoner, hushållsmaskiner och köksskåp samt tillfällig inkvartering. Om du vill försäkra ditt egnahemshus, läs mer om försäkring för egnahemshus. Om du är en privat hyresvärd, läs mer om försäkring för placeringsbostad.

Vad ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Du får minst lika bra ersättning som från ditt gamla bolag

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta. Vi vågar lova detta, eftersom OmfattandePlus-hemförsäkringen är unik i Finland och vi tror att du kommer att vara mycket nöjd med den.

Giltighet: Om din tidigare försäkring i det andra bolaget skulle ha ersatt skadan på ditt hem, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If. Produktlöftet är i kraft två år.

Ersättning: Vi betalar ut tilläggsersättning, om ersättningen från OmfattandePlus-skyddet är sämre för dig än ersättningen från ditt tidigare bolag skulle ha varit. Tilläggsersättning betalas däremot inte, om skillnaderna i ersättningen beror på olika självriskandelar.

Välj Ifs OmfattandePlus-hemförsäkring så kan du vara säker på att ditt värdefulla hem och din egendom är försäkrade på bästa möjliga sätt!

Bevara föremålens värde över tid

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå OmfattandePlus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen. Du får således nästan alltid bättre ersättning från OmfattandePlus.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar med 9 %, glasögon med 15 % och mobiltelefoner med 25 % per år.

Med skyddsnivå OmfattandePlus får du bl.a. för datorer och telefoner utöver anskaffningsåret två extra år innan deras ålder inverkar på ersättningsbeloppet. För många andra föremål får du tre extra år.

Exempel:

 • Du har en smarttelefon som köpts år 2018, och som har gått sönder år 2020. I första hand ersätts enhetens reparationskostander. Om det inte går att reparera enheten, ersätter OmfattandePlus-hemförsäkringen en motsvarande ny telefon utan åldersavdrag.

 • Du har en cykel som köpts år 2016, och som har blivit stulen år 2020. I OmfattandePlus-hemförsäkringen utbetalas i ersättning för cykeln 91 % av priset på en motsvarande ny cykel, eftersom åldersavdraget på 91 % endast görs för det sista året.

Du får bättre ersättning för föremål värda över 5 000 euro

Skyddsnivå OmfattandePlus ersätter enskilda föremål upp till 17 000 euro. I skyddsnivå Omfattande och Standard är maximiersättningen för ett enskilt föremål 5 000 euro.

Föremål som faller inom dessa gränser omfattas automatiskt av hemförsäkringen och de behöver inte uppges eller antecknas separat. Om du har föremål som är värdefullare än så, kan du försäkra dem separat via vår kundtjänst.

Undantag är cykel, som i skyddsnivå OmfattandePlus ersätts upp till 5 000 €. I övriga skyddsnivåer är maximiersättningen för cykel 2 500 euro.

Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och oväntat gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt bara sönder
 • Teven välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Brand, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Läckage som härrör från VVS-rörnät eller tvättmaskin kan väta ned konstruktioner och lösöre i hemmet och orsaka betydande skador. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem. 

Om t.ex. en kortslutning söndrar en anordning i ditt hem ersätter vi skadan på anordningen.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomenskada

Olika naturfenomen från stormar till hagelskurar och översvämningar kan orsaka omfattande skador. Vi ersätter dem från naturfenomenskyddet.

Tillfällig bostad

Om det inte är möjligt att bo i hemmet till följd av en eldsvåda, läckageskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi 85 % av merkostnaderna för boende tills renoveringen är klar.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av kostnaderna för boendet på hotell tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och förvaring av föremål under renoveringen.

Skada på fast inredning

Hemförsäkringen omfattar fast inredning i lägenheten, t.ex. parketter och fasta inventarier i kök, i de skadesituationer som ingår i den skyddsnivå du valt.

Exempel: Diskmaskinen släpper under diskprogrammet överraskande ut vattnet på laminatgolvet i köket. Hemförsäkringen ersätter förnyandet av laminatgolvet och köksskåpens stomme. Reparationen av den trasiga diskmaskinen eller anskaffning av en ny diskmaskin ersätts som en lösöresskada från Omfattande- eller OmfattandePlus-hemförsäkringen (se Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador). En Standard-hemförsäkring ersätter varken reparationen av diskmaskinen eller anskaffning av en ny diskmaskin.

Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på konstruktionerna, såsom torkning av betonggolv.

Maximiersättningen för fast inredning är 10 000 euro om du köper försäkring i webbutiken. Om du vill höja ersättningen ska du ringa vår kundtjänst, så räknar vi ut en offert till dig.

Skador på resgods

Vi ersätter skador på resgods, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsomfattning OmfattandePlus och Omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Självrisk i olika skyddsnivåer:

OmfattandePlus: 50 euro / skadefall, upp till 3 500 euro

Omfattande och Standard: den självrisk som du valt för hemförsäkringen, dvs. 150 euro, 250 euro, 450 euro / skadefall.

Exempel: En ny systemkamera jämte utrustning värd 500 euro stjäls på semesterresan. Du har en hemförsäkring med skyddsomfattning OmfattandePlus och självrisken vid skada på lösöre är 150 euro. Från ersättningen avdras 150 euro i självrisk och från försäkringen utbetalas 350 euro i ersättning.

Skyddsnivå OmfattandePlus ersätter också de kontanter du haft med dig utomlands upp till 500 euro, så du kan skydda dig väl mot fickstölder. I andra skyddsnivåer är den övre gränsen 100 euro för kontanter.

Ansvarsskada eller rättegång

Du får ersättning för följande, som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående:

 • Sak- eller personskada som orsakats utomstående upp till 200 000 euro, om den försäkrade har skyldighet att ersätta en plötslig skada han eller hon orsakat. Självrisken är densamma som för lösöre.
 • Rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.
Juridisk hjälp vid identitetsstölder

Om du har råkat ut för en identitetsstöld, får du råd och hjälp för att lösa situationen. Du kan söka ersättning för kostnader för juridisk hjälp om du behöver anlita en jurist t.ex. för att göra upp en undersökningsanmälan, som biträde vid en förundersökning eller för att avvisa oriktiga krav. Dessa advokatkostnader ersätts upp till 2 000 euro utan självrisk.

Försäkringen ersätter inte eventuella ekonomiska förluster eller utgifter till följd av en identitetsstöld och inte heller kostnader som hänför sig bl.a. till förvärvsverksamhet eller ett brott som begåtts av en annan familjemedlem.

Id-stöldskyddet är tidsbestämt och är i kraft 1.5.2020-30.4.2022.

Exempel:

Du får på grund av en id-stöld obefogade fakturor som du har polisanmält. Faktureraren har emellertid inte avstått från kraven och du kan då anlita en finsk advokat för att avvisa kraven.

Ifs omfattande hemförsäkring är testvinnare!

Ifs Omfattande hemförsäkring utsågs som testvinnare i Kuluttaja-tidningen (07/20), som jämförde omfattande hemförsäkringar mellan åtta försäkringsbolag.

Vår försäkring som utsågs som bäst i test klarade sig utmärkt i fråga om pris, villkor och kundnöjdhet på alla delområden.

Vad omfattar hemförsäkringen?

 • möbler, hushållsmaskiner, elektronik, kläder och hobbyredskap
 • värdeföremål, t.ex. smycken, tavlor och instrument
 • fast inredning i lägenhet, t.ex. bostadens ytmaterial och skåp
 • förbättringar som du gjort i hemmet, t.ex. luftkonditionering eller bastu
 • skador som orsakats utomstående och som du eller dina familjemedlemmar är skyldiga att ersätta
 • skador på hyrd eller lånad egendom
 • kostnader för tillfällig inkvartering efter en skada.

Dina familjemedlemmar som bor på adressen där du är skriven samt deras ägodelar omfattas automatiskt av hemförsäkringen.

Därtill ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkring i vår hemförsäkring.

Omfattande hemförsäkringen ersätter skador på mobiltelefonen

Skador på mobiltelefonen hör till de vanligaste skadorna som ersätts från hemförsäkringen. När du har en hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande, får du ersättning bl.a. om skärmen har spruckit, telefonen blivit fuktskadad eller stulits. Om du t.ex. av misstag tappar telefonen i marken och skärmen går i kras, ersätter hemförsäkringen med skyddsnivå Omfattande skadan.

Om du har ny elektronik, t.ex. en dyr smarttelefon eller bärbar dator, rekommenderar vi definitivt OmfattandePlus-hemförsäkringen. I försäkringar med skyddsnivå OmfattandePlus inverkar nämligen inte telefonens ålder på ersättningens storlek, om skadan sker under telefonens anskaffningsår eller de två följande åren.

 • Försäkring till fullt pris

  När du köper en hemförsäkring från webbutiken är dina möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som ingår i hemförsäkringen försäkrade till fullt pris. Det innebär att du inte behöver fundera på vad alla dina ägodelar är värda och om t.ex. en viss ersättningssumma räcker till för att täcka eventuella skador.

  För vissa föremålsgrupper, såsom värdefulla föremål, gäller en fastställd maximiersättning i stället för försäkring till fullt pris. Kontrollera före köpet av hemförsäkring om värdet på dina ägodelar överstiger maximibeloppet för föremålsgrupperna på den skyddsnivå som du valt. Maximibeloppen framgår av handledningen eller villkoren. Det lönar sig att kontrollera maximibeloppen också när du köper nya, värdefulla föremål till ditt hem och du redan har en hemförsäkring hos oss. I övrigt ingår också dina nya föremål i hemförsäkringen.

 • Försäkring av värdefulla föremål

  Värdefulla föremål, såsom elcyklar och smycken omfattas i regel av hemförsäkringen och vi ersätter dem alltid i enlighet med villkoren upp till maximiersättningen. Om värdet på ett värdefullt föremål överstiger den gräns som gäller för den valda skyddsnivån och du vill ha full ersättning, lönar det sig att försäkra föremålet separat.

  • Hemförsäkringen ersätter enskilda föremål upp till 5 000 euro och cyklar upp till 2 500 euro. Om du väljer skyddsomfattning Omfattande och du har en cykel som är värd t.ex. 3 500 euro, ska du försäkra cykeln separat för att få full ersättning.
  • På skyddsnivå OmfattandePlus ersätts föremål upp till 17 000 euro och cyklar upp till 5 000 euro.

  Kontrollera i handledningen eller villkoren vilka gränser som gäller för olika föremål och föremålsgrupper. Om du har föremål som är värda mer och du vill försäkra dem separat, kontakta vår kundservice.

 • Hemförsäkringen gäller även under flytt

  Lösöret som ingår i hemförsäkringen är försäkrat under flytten i båda bostäderna. Om du exempelvis av misstag tappar taget om en flyttlåda och kärlen går i kras kan du vara lugn, eftersom hemförsäkringen ersätter skadan som skett.

  Kom ihåg att föra över försäkringen till ny adress, eftersom hemförsäkringen inte automatiskt flyttas till det nya hemmet. Innan försäkringen kan överföras till din nya adress, ska du först göra en flyttanmälan på Postens hemsidor.

  Om du flyttar till ett höghus, radhus eller loftgångshus kan du överföra försäkringen till ny adress på Mina sidor, med If Mobil-appen där du enklast sköter dina försäkringsärenden var du än rör dig. Du kan även ringa vår kundservice 010 19 19 19. Kontaktuppgifter och öppettider för kundservice.

 • Så här försäkrar du en elcykel

  Din elcykel omfattas av hemförsäkringen, om motoreffekten är högst 250 watt, elassistansen kopplas bort när hastigheten överstiger 25 km/h och assistansen endast fungerar när du trampar.

  Om elcykeln har större motoreffekt eller ger assistans i hastigheter över 25 km/h, behöver du en trafikförsäkring.

  Trafikförsäkring
 • Samla dina försäkringar hos If och få rabatt på dina premier

  Genom att skaffa hemförsäkring hos If omfattas du av If Förmånsprogram och får en permanent rabatt på 10–16 % på alla dina premier. Du omfattas även av förmånsprogrammet med en bilförsäkring.

  Bilförsäkring
 • Gör en skadeanmälan enkelt på Mina sidor

  Ifs kunder ger vår skadehantering landets bästa betyg (EPSI Rating jämförande enkät 2019). Du kan göra en skadeanmälan på Mina sidor, som du enklast använder via If Mobil-appen.

  Vid skada