hemförsäkring hög- och radhus

Räkna ut pris och

Ifs hemförsäkring lämnar dig inte i sticket. Över 90 % av alla ersättningsansökningar som vi tar emot får ett positivt beslut. Hur många kommer upp till samma?

Hemförsäkringen är avsedd för ditt hem och dina ägodelar. I ett höghus omfattar hemförsäkringen t.ex. möbler, telefoner, hushållsmaskiner och köksskåp. Dessutom ersätter den kostnader för tillfällig inkvartering och skador som du orsakat andra personer.


 • Genast 10 % rabatt i If Förmånsprogram

  När du tar hemförsäkring får du minst -10 % fortlöpande rabatt på nästan alla dina försäkringar

 • Pengarna snabbt på kontot

  Vi handlägger 73 % av skadorna på lösöre inom ett dygn.

 • Rättvis och fungerande skadehantering

  88 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår skadehantering av hemförsäkringar.

Vad ersätter hemförsäkringen? Omfattande- Plus Omfattande Standard
Full ersättning också för äldre föremål

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå OmfattandePlus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar 9 %, glasögon 15 % och mobiltelefoner 25 % per år.

Med skyddsnivå OmfattandePlus får du bl.a. för datorer och telefoner utöver anskaffningsåret två extra år innan deras värde börjar sjunka. För många andra föremål får du tre extra år.

Exempel:
Du har en smarttelefon som du köpt 2016 och som går sönder 2018. Hemförsäkringen med skyddsnivå OmfattandePlus ersätter telefonen till fullt pris.
Du har en cykel som du köpt 2016 och som stjäls 2020. I hemförsäkringen med skyddsnivå OmfattandePlus är cykelns värde 91 % av priset på en ny cykel, eftersom åldersavdraget på 9 % endast görs för det sista året.

Ersättning för enskilt föremål upp till 17 000 euro

Skyddsnivå OmfattandePlus ersätter enskilda föremål upp till 17 000 euro. I de lägre skyddsnivåerna är maximiersättningen för ett enskilt föremål 5 000 euro. 

Föremål som faller inom dessa gränser omfattas automatiskt av hemförsäkringen och de behöver inte uppges eller antecknas separat. Om du har föremål som är värdefullare än så, kan du försäkra dem separat via vår kundtjänst.

Undantag är cykel, som ersätts upp till 5 000 euro med skyddsnivå OmfattandePlus. Med andra skyddsnivåer är maximiersättningen för cykel 2 500 euro.

Bättre skydd för ditt resgods

Ifs hemförsäkring ersätter dina ägodelar på resor på samma sätt som hemma. Självrisken för resgodset är vanligen densamma som du valt för hemförsäkringen (i allmänhet 150 euro eller 250 euro).

I skyddsnivå OmfattandePlus är självrisken för resgods på resor utomlands endast 50 euro. Den lägre självrisken gäller skada på resgods på utlandsresor upp till 3 500 euro.

Skyddsnivå OmfattandePlus ersätter också kontanter som du har med dig utomlands upp till 500 euro, varför du är väl skyddad för ficktjuvar. Med de andra skyddsnivåerna ersätts kontanter upp till 100 euro.

Föremål går sönder, tappas i golvet och andra överraskande skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och överraskande gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt sönder
 • Tv:n välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Eldsvåda, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Ett läckage i VVS-rörnätet eller t.ex. från tvättmaskinen kan väta ned konstruktioner och lösöre med omfattande skador som följd. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem.

Om en elapparat hemma hos dig går sönder t.ex. till följd av kortslutning, ersätter vi den trasiga apparaten.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomenskada

Olika naturfenomen från stormar till hagelskurar och översvämningar kan orsaka omfattande skador. Vi ersätter dem från naturfenomenskyddet.

Tillfällig bostad

Om det inte är möjligt att bo i hemmet till följd av en eldsvåda, läckageskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi upp till 85 % av kostnaderna för boendet på annat håll.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av kostnaderna för boendet på hotell tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och förvaring av föremål under renoveringen.

Skada på fast inredning

Hemförsäkringen omfattar fast inredning i lägenheten i de skadesituationer som ingår i den skyddsnivå som du valt. Med fast inredning avses bl.a. golvytor, tapeter, köksskåp och fasta inventarier i badrum.

Maximiersättningen för fast inredning i de olika skyddsnivåerna är:
OmfattandePlus, 10 000 euro
Omfattande, 5 000 euro
Standard, 5 000 euro

Skador på resgods

Vi ersätter skador på resgods, t.ex. om resgodset stjäls eller försenas. Skyddsnivå OmfattandePlus och Omfattande ersätter också föremål som gått sönder på resan.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 200 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Vad omfattar hemförsäkringen?

I hemförsäkringen ingår bland annat:

 • möbler, hushållsmaskiner, elektronik, kläder och hobbyredskap
 • värdeföremål, t.ex. smycken, tavlor och instrument
 • fast inredning i lägenhet, t.ex. bostadens ytmaterial och skåp
 • förbättringar som du gjort i hemmet, t.ex. luftkonditionering eller bastu
 • skador som orsakats utomstående och som du eller dina familjemedlemmar är skyldiga att ersätta
 • skador på hyrd eller lånad egendom
 • kostnader för tillfällig inkvartering efter en skada.

Telefon och hemförsäkring

Skador på mobiltelefonen hör till de vanligaste skadorna som ersätts från hemförsäkringen. Från hemförsäkringen kan du få ersättning bl.a. om skärmen har spruckit, telefonen blivit fuktskadad eller stulits.

Framför allt vid telefonskador har skyddsnivån i din hemförsäkring stor betydelse. Vi rekommenderar att du tar en hemförsäkring med minst skyddsnivå Omfattande, eftersom den ersätter kostnaderna när föremål plötsligt gått sönder. Om du t.ex. av misstag tappar telefonen i marken och skärmen går i kras, ersätter hemförsäkringen med skyddsnivå Omfattande skadan.

Telefonens ålder inverkar naturligtvis på dess värde och på ersättningsbeloppet. Med skyddsnivå OmfattandePlus sjunker ersättningsbeloppet inte alls under anskaffningsåret och de två följande åren. Du kan alltså få ersättning för din över två år gamla telefon till värdet av en ny motsvarande. Vi rekommenderar absolut skyddsnivå OmfattandePlus, om du har ny elektronik, t.ex. en dyr mobiltelefon eller bärbar dator.

Hur fungerar hemförsäkringens självrisk?

Självrisken är den del av kostnaderna för skadan som du betalar själv. Om du t.ex. råkar ut för en skada för 1 000 euro och din självrisk är 150 euro så betalar If 850 euro av kostnaderna.

Priset på hemförsäkringen är mindre, om du väljer en större självrisk. En större självrisk kan därför ofta vara ett förnuftigt val. Då sparar du in på försäkringspremierna, men får ändå ett bra skydd i händelse av ekonomiskt betydande skador.

I webbutiken kan du som självrisk för hemförsäkringen för hög- eller radhus välja antingen 150 euro, 250 euro eller 450 euro.

Vad innebär "hemförsäkring med ansvarsförsäkring"?

Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du orsakat andra personer eller egendom som tillhör andra. Exempelvis kräver många hyresvärdar ansvarsförsäkring i händelse av att hyresgästen orsakar skada på fastigheten. Ansvarsförsäkringen kan också ersätta sjukvårdskostnader för en annan person och överlag sådana skador som du eller någon annan i din familj är skyldiga att ersätta.

Ifs hemförsäkringar för hög- och radhus inkluderar alltid ansvarsförsäkring. De olika skyddsnivåerna i hemförsäkringen inverkar endast på hur din egen egendom är försäkrad.

De mest typiska skadorna som ersätts från ansvarsförsäkringen är

 • skador som barnen orsakat grannen
 • skador som du orsakat när du cyklat, t.ex. om du krockat med en annan person
 • skador som orsakats husbolaget eller en grannlägenhet.

Hemförsäkring när du flyttar

Din hemförsäkring täcker möjliga skador som uppkommer då du flyttar till en ny adress. Försäkringen förflyttas ändå inte automatiskt till ditt nya hem, så kom ihåg att flytta försäkringen på förhand (på finska) eller senast efter flytten.

Ifs hemförsäkring gäller för båda bostäderna under flytten. Försäkringen omfattar också flyttlasset under transporten. Lycka till med flytten!

Sök inspiration på temasidorna för dig som flyttar​ (på finska), där du bl.a. hittar en minneslista inför flytten!

Var olyckan framme?

Vår snabba skadehantering hjälper dig om olyckan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan efter ämne. Du kan också logga in på Mina sidor och göra skadeanmälan elektroniskt. ​


Hemförsäkringens villkor och handledningar

Byt till If – vi lovar att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring

Nu behöver du inte tveka att byta försäkringsbolag. När du tar en hemförsäkring med nivå OmfattandePlus hos oss, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring.

Om din tidigare försäkring i ett annat bolag skulle ha ersatt skadan, ersätter vi också den, även om den inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If.

Vanliga frågor

Har du frågor som gäller ditt hem, att flytta eller hemförsäkringen?
Se vanliga frågor (på finska).