Försäkring för museifordon

Du får en lämplig försäkring för ditt museifordon genom att ringa oss.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Museifordonsförsäkring

Om du använder ditt fordon som registrerats som museifordon högst 30 dygn under kalenderåret, kan du försäkra ditt fordon med en trafikförsäkring och kaskoförsäkring för museifordon.

Vad ersätter försäkringen för museifordon? Helkasko Delkasko
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

Ett värdefullt museifordon behöver ett lämpligt skydd

Om du använder ditt fordon som registrerats som museifordon högst 30 dygn under kalenderåret, kan du försäkra ditt fordon med en trafikförsäkring och kaskoförsäkring för museifordon.

Premien för kaskoförsäkringen och eventuell ersättning fastställs utifrån värdet på ditt museifordon, dvs. försäkringsbeloppet. Från oss får du ett rätt dimensionerat försäkringsskydd för ditt museifordon som motsvarar dina behov.

 • Helkasko ger ett heltäckande skydd för ditt museifordon.
 • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om försäkringsskyddet för museifordon och ta försäkring genom att ringa oss.


Uppgifter som behövs för försäkringen för museifordon

Handlingar för försäkring av museifordon

Om museifordonet är värt mer än 15 000 euro behöver vi för kaskoförsäkringen med ingående uppgifter om ditt fordon. Vi uppskattar försäkringsbeloppet och fastställer försäkringspremien enligt de uppgifter som vi fått. Försäkringsbeloppet för ditt fordon är det kontanta pris som skulle fås för fordonet på marknaden.

Handlingar som behövs

 • Fyra fotografier av fordonet, varav framgår bilens
  främre hörn
  motsatt bakre hörn
  framdelen inne i bilen på så sätt att en del av instrumentbrädan och en del av beklädnaden syns
  motorrummet
 • En kopia av restaureringsintyget
 • Blanketten för fordonsuppgifter (på finska)

Museiregistrering

Ett fordon kan i samband med registreringsbesiktningen eller ändringsbesiktningen godkännas som museifordon, då det förflutit minst 30 år från utgången av fordonets tillverkningsår. Fordonet ska dessutom ha bevarats i ett skick som motsvarar det ursprungliga skicket eller restaurerats på behörigt sätt.

Mer information om registrering som museifordon finns på Trafis webbplats.

Försäkringshandledning och -villkor

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Museifordonsförsäkring