Barnförsäkring

Med barnförsäkringen kan du direkt anlita specialistläkare när det passar dig och utan att köa. Tack vare vår utmärkta skadehantering får du pengarna snabbt på ditt konto.

 • Ersätter också fysioterapi utan tilläggspremie
 • Försäkringen omfattar dyra receptbelagda läkemedel
 • Försäkringen ersätter magnetröntgen

Om du behöver en försäkring för ditt ännu ofödda barn, läs mer om försäkring för ofött barn.

Vad ersätter barnförsäkringen? Sjuk Motionärer Olycksfall
Vårdkostnader till följd av olycksfall

I händelse av en skada är det viktigt att snabbt få vård. Du kan anlita både privata läkartjänster och tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Kostnader som ersätts är bland annat:

 • läkararvoden
 • kostnader för undersökningar (t.ex. röntgenundersökning)
 • laboratoriekostnader
 • vård av tandskada till följd av olycksfall
 • receptbelagda läkemedel för vård av skada.

De vanligaste olycksfallen hos barn är stötar och sår i samband med att de ramlat eller snubblat. När barnen blir större är också benbrott vanligare.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen inte?

Olycksfallet beror inte på en yttre faktor: Om skadan enbart orsakats av att man lyft något eller sträckt sig efter något eller någon annan rörelse, är det inte fråga om ett olycksfall som orsakats av en yttre faktor. En yttre faktor kan t.ex. vara marken, om barnet faller från gungan och bryter armen.

Olycksfallet har inget samband med skadan: Olycksfallsförsäkringen ersätter inte skador som beror på sjukdom eller t.ex. strukturella fel. Om det bakom olycksfallsskadan t.ex. uppdagas ett strukturellt fel, ersätter försäkringen kostnaderna för undersökningen av skadan men inte vården. Om du vill att försäkringen också ska omfatta vården, är barnförsäkringen rätt alternativ för dig.

Bestående skada till följd av olycksfall eller dödsfall genom olyckshändelse

Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall som efterlämnar en bestående skada, får du en engångsersättning enligt skadans svårighetsgrad. Ersättningen är avsedd att hjälpa er att anpassa er till den nya vardagen – ni kan t.ex. behöva hjälpmedel eller ändringsarbeten i hemmet.

Bestående skador till följd av olycksfall är t.ex.

 • förlorad syn
 • brännskada
 • förlust av tumme.

Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse

Ersättningen ger din familj ekonomisk trygghet i en överraskande situation. Vid dödsfall genom olyckshändelse utbetalas en engångsersättning till den försäkrades anhöriga. Du kan byta förmånstagare på Mina sidor.

Hälsorådgivning dygnet runt (avgiftsfri tilläggstjänst)*

Du får tillgång till hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta, som ger dig snabb hjälp, när du funderar över hälsofrågor. Du kan diskutera med en sjukskötare per telefon.

I telefontjänsten svarar en sjukskötare på dina frågor och bokar vid behov också en läkartid. För samtalet debiteras ingen extra avgift. Du betalar således endast lokalnäts- och mobiltelefonavgiften.

* If tillhandahåller If Terveysneuvonta tillsammans med sina samarbetspartners.  Tjänsterna är kundförmåner som If erbjuder bestämda kundgrupper och de utgör inte en del av försäkringsavtalet. If kan göra ändringar i tjänstens innehåll eller de kundgrupper till vilka tjänsten erbjuds.

Vårdkostnader för motionsskador

Utöver olycksfall får du ersättning för vårdkostnader för belastningsskador och sjukdomsrelaterade skador. De omfattas inte av vanliga olycksfallsförsäkringar. Du kan anlita både privata läkartjänster och tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Denna försäkring ersätter också besök hos specialistläkare och operationer samt receptbelagda läkemedel för vården av skadan.

Exempel på skador som ersätts

 • sträckning eller bristning i sena eller seninflammation
 • sträckning eller bristning i muskel
 • stressfraktur.

Vanliga olycksfallsförsäkringar ersätter inte ovan nämnda skador, även om de ofta uppkommer i samband med ett olycksfall. Därför är olycksfallsförsäkringen för motionärer ett utmärkt alternativ för den som motionerar och idrottar.

Exempel: Om barnet försträcker armen vid ett bollspel ersätts vården av skadan inte från en vanlig olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen för motionärer eller barnförsäkringen ersätter däremot vården av skadan.

Fysikalisk vård för olycksfalls- och motionsskador

Många skador kan skötas med fysioterapi i stället för en operation. Typiska skador som kräver fysioterapi är t.ex. rygg- och knäsmärtor samt belastningsskador som uppstått vid idrott.

Kostnaderna för fysikalisk vård av en skada ersätts för högst fem behandlingsgånger per skada. Under en försäkringsperiod ersätts högst 10 besök (försäkringsperioden är ett år).

Gäller vid all idrottsverksamhet och ersätter licensförsäkringen upp till 12 års ålder

Försäkringen gäller i skolan, på fritiden och vid all idrott upp till 12 års ålder. Försäkringen motsvarar till sitt innehåll en licensförsäkring, varför du inte behöver någon separat licensförsäkring.

Vårdkostnader vid sjukdom

Barnförsäkringen ersätter läkarbesök, röntgenundersökningar och andra motsvarande undersökningar, receptbelagda läkemedel och läkarordinerade baskrämer. Du kan fritt anlita privata läkartjänster och tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Vid behov kan du direkt anlita specialistläkare och undersökningar, och barnet får omedelbart vård.

De vanligaste vårdkostnaderna som ersätts är läkarbesök till följd av

 • öroninflammation
 • bihåleinflammation
 • allergi
 • eksem.
Fysikalisk vård av sjukdom

Många skador och smärttillstånd kan behandlas med fysioterapi i stället för operativ behandling.

Barnets behov av fysikalisk vård hör typiskt samman med att barnet växer snabbt. Typiska sjukdomar som behandlas med fysioterapi är träningsvärk i skenbenen, ryggsmärtor, olika smärttillstånd i knäna, skador och ömhet i akillessenan, strukturella fel i foten samt smärttillstånd i nacke-axelregionen.

Kostnaderna för fysikalisk vård till följd av sjukdom ersätts för högst fem behandlingsgånger per sjukdom. Under en försäkringsperiod ersätts högst 10 besök (försäkringsperioden är ett år).

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus (avgiftsfri tilläggstjänst)*

If Suorakorvaus sparar tid och besvär när du anlitar läkare. Om du har barnförsäkring, gör läkarcentralen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast enbart självrisken.

* If Suorakorvaus fungerar på de flesta mottagningarna hos våra samarbetspartners. Tjänsterna är kundförmåner som If erbjuder bestämda kundgrupper och de utgör inte en del av försäkringsavtalet. If kan göra ändringar i tjänstens innehåll eller de kundgrupper till vilka tjänsten erbjuds.

Anpassning till allvarlig sjukdom eller skada

Ersättningen är avsedd att hjälpa din familj ekonomiskt, om ditt barn insjuknar eller skadas. Du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande, t.ex. för att täcka resekostnader mellan sjukhuset och hemmet eller för en tillfällig bostad nära sjukhuset.

Du får engångsersättningen, om det hos barnet konstateras t.ex.

 • typ-1 diabetes
 • en allvarlig hjärnskada eller brännskada
 • en elakartad tumör.

Försäkringsbelopp och självrisker

Barnförsäkring – vården utan att köa

Barnförsäkringen, dvs. sjukförsäkringen, ersätter omfattande olika olycksfall och sjukdomar. Med sjukförsäkringen kan du direkt söka vård hos en specialistläkare och då är tillgången till god vård inte beroende av pengar. Sjukförsäkringen ersätter kostnaderna för läkarvård, undersökningar och läkemedel samt fysikalisk vård.

Tack vare sjukförsäkringen kan du själv välja lämplig läkare och läkartid och anlita specialistläkare utan remiss. Sjukförsäkringen underlättar din vardag när ditt barn behöver vård eller du behöver hjälp med att överväga vårdbehovet.

Större självrisk innebär lägre pris på försäkringen

Om du helst anlitar privatläkare, lönar det sig för dig att välja en mindre självrisk. Självrisken dras av endast en gång per försäkringsperiod.

Om du anlitar tjänster inom den offentliga och privata sektorn, är en större självrisk ett bra alternativ för dig. På detta sätt säkerställer du att du vid behov snabbt får vård men sparar årligen in på försäkringspremierna.

Olycksfallsförsäkring för motionärer – den bättre olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsförsäkringen för motionärer ersätter mångsidigt olika slags olycksfall. Olycksfallsförsäkringen för motionärer har samma omfattning som olycksfallsförsäkringen men ersätter dessutom t.ex. skador till följd av ansträngning. 

Om t.ex. menisken i knäet skadas vid ett avstamp, ersätter olycksfallsförsäkringen för motionärer vården av skadan. Vanliga olycksfallsförsäkringar skulle inte ersätta vårdkostnaderna för en sådan skada. 

Olycksfallsförsäkring – en förmånlig basförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger ett bra grundskydd, som var och en borde ha. Olycksfallsförsäkringen omfattar sådana olycksfall där skadan beror på en yttre orsak. Med yttre orsak avses t.ex. en istäckt vägyta, en kniv som orsakat såret eller eld.

Olycksfallsförsäkringen ersätter undersökningen av skadan men lämnar den fortsatta vården på ditt eget ansvar, om skadans svårighetsgrad beror på en tidigare skada och inte på själva olycksfallet.

När ditt barn drabbas av sjukdom får du hjälp dygnet runt

I barnfamiljer uppstår behovet av vård ofta överraskande, när barnet stöter sig i leken eller värken sätter in på natten. Som kund hos If får du hjälp via den avgiftsfria hälsorådgivningen If Terveysneuvonta vilket betyder att du kan ringa en sjukskötare dygnet runt. Om du är osäker på om du borde ta barnet till läkare eller om det räcker med den vård som du kan ge hemma, fråga If Terveysneuvonta!

Som kund hos If är också läkarbesöken smidiga. När du använder direktersättningstjänsten If Suorakorvaus, gör läkarcentralen ersättningsansökan för din räkning och du betalar för läkarbesöket oftast endast självrisken. Visste du att barnförsäkringen också ersätter läkarbesök på distans på samma sätt som vanliga läkarbesök?

Gäller vid all idrottsverksamhet upp till 12 års ålder

Barnförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för motionärer gäller utan begränsningar vid all idrott, också vid tävlingar och extremsporter, tills barnet fyller 12 år. Barnet behöver således ingen separat licensförsäkring eller idrottsskydd.

Då licensförsäkringen endast gäller inom en idrottsgren, är barnförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för motionärer i kraft dygnet runt och omfattar alla grenar.

För idrottsföreningarna räcker det i allmänhet att du uppger numret på barnets försäkring. Vid behov får du ett separat försäkringsintyg via Mina sidor.

När barnet fyller 12 år kan du skaffa idrottsskydd för tävlingsidrott eller riskfyllda grenar.

Förmånligare barnförsäkring för If Förmånskunder

Du får 10–16 % rabatt på alla dina försäkringar när du omfattas av If Förmånsprogram. Utöver denna kontinuerliga rabatt får du sjukförsäkringen betydligt förmånligare än andra.