Tv:n är sönder

När olyckan är framme, ta det lugnt. Vi hjälper dig.

Anvisningar för hur du ska gå till väga om tv:n går sönder

Om garantin är i kraft, kontakta den affär där du köpt din tv.

Om garantin har gått ut eller om skadan inte omfattas av garantin, tv-apparaten har t.ex. fallit i golvet, gör skadeanmälan på Mina sidor. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig. Du får snabbt ett ersättningsbeslut.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Ring oss

Hur kommer försäkringen till hjälp vid skada på tv:n?

Ersättningen för tv:n baserar sig på priset för en ny motsvarande tv med de åldersavdrag som anges i försäkringsvillkoren. Åldersavdraget är 9 % från och med det andra användningsåret. Åldersavdraget räknas för varje användningsår efter det år som tv:n togs i bruk.

[taulukko]

Av tv:ns pris återstår alltid minst 10 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny tv.

Exempel på hur ersättningen beräknas

Majas 5 år gamla tv går sönder när hon städar. Priset för en ny motsvarande tv är 500 euro. Självrisken är vanligen 150 euro.

I den omfattande hemförsäkringen är åldersavdraget för fem år 45 % (225 euro) och självrisken 150 euro. I ersättning utbetalas 500 - 225 - 150 = 125 euro.

I OmfattandePlus-hemförsäkringen räknas åldersavdraget för två år, dvs. 18 %. I ersättning efter självrisken utbetalas 500 - 90 - 150 = 260 euro.

Det kan löna sig att reparera en nyare tv

Ibland kan tv:n repareras. Om tv-apparaten är högst ett par år gammal, kan det vara förnuftigt att låta reparera den. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Vi kontaktar dig vid behov.

Om en elektrisk anordning skadats till följd av storm eller ett s.k. nollfel

Elbolaget har ersättningsansvar för elapparater som gått sönder på grund av nollfel. Se anvisningar vid stormskada.

Vad är ett nollfel?

I ett defekt elnät kan det förekomma ett s.k. nollfel som kan orsaka livsfara. Därför måste man förhålla sig allvarligt till nollfel.

Vid ett nollfel bryts nolledaren, vilket i värsta fall kan leda till att spänningen ökar från 230 volt till 400 volt. Detta kan orsaka skador på elapparater i hemmet och ge upphov till risk för elstötar. Felet kan också orsaka brandrisk, om elströmmen söker sig urladdningsvägar i byggnadens konstruktioner. Ett nollfel i elnätet orsakas i allmänhet av att ett träd fallit över elledningen och kapat bärlinan i lågspänningsnätets hängspiralkabel, dvs. PEN-ledaren. PEN-ledaren är en metallkabel som fasledarna hänger i mellan stolparna.

Om nollfelet finns på elnätets sida, minskar en fungerande jordning risken för farlig beröringsspänning i byggnaden.

Hur identifiera nollfel?

  • Vissa lampor brinner ovanligt klart eller vissa svagare än normalt och ljusstyrkan varierar i synnerhet då andra elapparater slås på eller av.
  • Elapparaterna fungerar konstigt, lampor kan gå sönder.
  • Du får en elstöt från en apparat med metallhölje.

Vad göra om du misstänker nollfel?

Slå av strömmen via huvudströmbrytaren. Av säkerhetsskäl lönar det sig att använda t.ex. läderhandskar, eftersom elcentralens metallstomme kan vara strömförande. Kontakta elnätsbolaget inom ditt område, så reder de ut om det är fråga om ett nollfel.