Babyförsäkring för det ofödda barnet

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Babyförsäkring för det ofödda barnet

Försäkring för det ofödda barnet ger sinnesro eftersom ni snabbt får vård om det behövs.

Vad ersätter det ofödda barnets försäkring? Ofödda barnets försäkring
Mammans långvariga sjukhusvård

Familjens liv eller ekonomi kan genomgå förändringar om mamman tvingas ligga på sjukhus en längre tid till exempel på grund av havandeskapsförgiftning eller komplikationer efter förlossningen. Försäkringen betalar en 2 000 euro stor skattefri engångsersättning till barnets mamma och ersättningen kan användas på valbart sätt till exempel för att täcka dagar för sjukhusvård.

Ersättningen betalas om mamman under graviditeten eller inom tre månader från att barnet fötts får sjukhusvård i sammanlagt minst 30 dygn.

Den nyföddas långvariga sjukhusvård

Vi betalar en skattefri engångsersättning på 2 000 euro om barnet får sjukhusvård i dygnet runt i minst 30 dygn under sina tre första levnadsmånader. Ett exempel på en sådan här situation är ett barn som föds för tidigt.

Ersättningen kan användas på valfritt sätt, till exempel för att täcka föräldrarnas ekonomiska förluster såsom resekostnader för resor mellan hemmet och sjukhuset.

Den nyföddas medfödda sjukdom eller skada

Vi betalar en 10 000 euro skattefri engångsersättning om barnet inom 6 månader från födseln konstateras ha en i försäkringsvillkoren omnämnd medfödd sjukdom eller skada, till exempel:

 • en svår utvecklingsstörning
 • en svår CP-skada
 • Downs syndrom
 • blindhet

Ersättningen kan användas på valfritt sätt, till exempel för att täcka kostnader som uppstått på grund av att barnet vistas på sjukhus (till exempel en tillfällig bostad, förlorad inkomst, resekostnader).

Vårdkostnader för barnets sjukdom

Vårdkostnadsskyddet garanterar en snabb vård då barnet insjuknar. Föräldrarna kan själva välja bäst vårdplats för barnet. På en privat läkarstation kan barnet se en läkare utan att köa även på kvällar och under veckoslut.

If har även en Direktersättningstjänst med Mehiläinen och Terveystalo. På dessa läkarstationer behöver du ofta inte själv betala något annat än självriskandelen för vården. Om ingen direktersättningstjänst finns på din ort gör du enkelt en skadeanmälan på Mina sidor.

Ersättningen betalas ut inom ett dygn i över 90 procent av skadorna. Vårdnadskostnadsskyddet ersätter även de receptläkedel, bassalvor och laboratorie- och röntgenkostnader som läkaren ordinerar. Självrisken betalas en gång per försäkringsperiod. Skyddet gäller fram till 80 år. De vanligaste vårdkostnader som ersätts gäller

 • öroninflammationer
 • bihåleinflammationer
 • allergier och atopisk hud
 • läkarbesök på grund av eksem.

Sjukdomen ger lätt många kostnader, t.ex. kan flera på varandra följande öroninflammationer leda till att rör läggs in i öronen och att det krävs flera läkarbesök som kan kosta cirka 2 000 euro hos en privat läkare.

Fysikalisk behandling av barnets sjukdom och olycka

Många skador och smärttillstånd kan skötas med fysioterapi i stället för genom operation. Barnets behov av fysikalisk behandling hänger oftast ihop med barnets snabba tillväxt. Typiska sjukdomar och skador som behandlas med fysioterapi är benhinneinflammation, ryggvärk, olika smärttillstånd i knäet, skador och smärtor i akillessenan, strukturella fel i benet och smärtor i nacke och axlar.

Kostnader för fysikalisk behandling efter sjukdom och olycka ersätts för högst fem besök per sjukdom eller olycka. Under försäkringsperioden ersätts högst 10 besök (försäkringsperioden är ett år).

Bestående men eller dödsfall som barnet orsakats efter en olycka

Om ditt barn råkar ut för en olycka som lämnar bestående men får du en engångsersättning på högst 150 000 enligt hur allvarlig skadan är. Syftet med ersättningen är att hjälpa er anpassa er till en ny vardag – ni kan till exempel behöva hjälpmedel eller ändringar i hemmet.

Bestående men som orsakas av olyckor är till exempel
• blindhet
• brännskador
• förlust av tumme.

Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse

Ersättningen ger din familj ekonomiskt skydd vid överraskande situationer. För dödsfall som orsakats av olyckor betalas en engångsersättning på 5 000 till den försäkrades närstående. Du kan byta förmånstagare på Mina sidor.

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus (avgiftsfri tilläggstjänst)

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus är avsedd för våra kunder som har sjukförsäkring.

If Suorakorvaus sköter ersättningsärendet för din del. Om du har Ifs sjukförsäkring, gör läkarcentralen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast enbart självrisken.

If Suorakorvaus fungerar på de flesta mottagningarna hos våra samarbetspartners. Tjänsten är en kundförmån som If erbjuder bestämda kundgrupper och utgör inte en del av försäkringsavtalet. If kan göra ändringar i tjänstens innehåll eller de kundgrupper till vilka tjänsten erbjuds.

24/7 If Terveysneuvonta (avgiftsfri tilläggstjänst)

Hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta ger dig snabbt hjälp, när du funderar på hälsofrågor – när och var som helst, dygnet runt.

I telefontjänsten svarar en sjukskötare på dina frågor per telefon och bokar vid behov en läkartid. Du betalar för samtalet endast den normala lokalnäts- och mobiltelefonavgiften.

Som kund hos If kan du använda tjänsten If Terveysneuvonta utan avgift. Om du ännu inte är kund hos If, lönar det sig nu att skaffa försäkring och dra nytta av den behändiga hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta.

If tillhandahåller If Terveysneuvonta tillsammans med sina samarbetspartners. Tjänsten är en kundförmån som If erbjuder bestämda kundgrupper och utgör inte en del av försäkringsavtalet. If kan göra ändringar i tjänstens innehåll eller de kundgrupper till vilka tjänsten erbjuds.


Försäkringsbelopp och självrisker


Försäkringsbeloppet är den summa vilken du maximalt kan få i ersättningar under försäkringens giltighetstid.

 • Vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall ersätts upp till 50 000 eller 100 000 euro under försäkringens giltighetstid.
 • Ersättningen för bestående men är 100 000 euro. Den ersättning som betalas ut är beroende av skadans svårighetsgrad.
 • Ersättningen vid dödsfall genom olyckshändelse är 5 000 euro.

Kontakta vår telefontjänst, om du vill ha högre ersättningsbelopp. Du kan enkelt kontrollera ersättningsbeloppen i dina giltiga försäkringar på Mina sidor.

I försäkringen kan du som självrisk välja 100–500 euro per försäkringsperiod. Du betalar självrisken endast en gång per försäkringsperiod (12 månader).

Genom att välja en större självrisk sparar du in på försäkringens pris. Om den offentliga sektorn på din ort fungerar bra och du med försäkringen endast vill gardera dig i händelse av mer kännbara vårdkostnader, lönar det sig att överväga en större självrisk.

Försäkring för det ofödda barnet

Försäkringen för det ofödda barnet ger dig trygghet redan under graviditeten och exempelvis genast efter graviditetsvecka 11 då du genomgått allmän ultraljudsundersökning som kommunen erbjuder.

En barnförsäkring som tecknas innan barnet föds, eller försäkringen för det ofödda barnet, täcker vårdkostnader för sjukdomar och olyckor under hela barnets liv fram till att det fyller 80 år.

Försäkringen för det ofödda barnet ger även trygghet ifall barnet har medfödda skador och den ersätter om barnet måste få sjukhusvård i en lång tid. Den förnyade barnförsäkringen ger även säkerhet vid mammans längre sjukhusvård under graviditeten och tre månader efter förlossningen.

Det lönar sig att teckna en försäkring för det ofödda barnet redan innan förlossningen eftersom försäkringen inte då får några begränsningar.

Smidigare vardag med hjälp av försäkringen

Den offentliga sidan ger god vård av hög kvalitet, men med hjälp av försäkringen ordnas saker och ting oftast enklare och snabbare. Du kan gå direkt till en privat läkarstation utan att köa och får se en specialistläkare utan remiss.

Även ersättningarna sker smidigt då du uppsöker en av Ifs samarbetsläkare. Läkarstationen gör skadeanmälan för din del och du betalar oftast själv bara självrisken.

 • Innan barnet fötts ger försäkringen även mamman ett skydd. Försäkringen ger säkerhet vid mammans längre sjukhusvård under graviditeten och tre månader efter förlossningen.
 • Efter födseln ger försäkringen ett skydd ifall barnet blir allvarligt sjukt och ger ekonomisk säkerhet ifall barnet har en medfödd skada.
 • Barnförsäkringen ersätter till exempel läkar- och läkemedelskostnader om barnet insjuknar eller skadar sig.
 • Täcker läkemedel som läkaren ordinerat och bassalvor som skrivits ut på recept.
 • Finlands bästa ersättningstjänst garanterar att du snabbt får in pengarna på kontot. Vi betalar över 90 % av ersättningarna inom ett dygn och du ansöker lätt om ersättning på Mina sidor.
 • Tack vare If Direktersättning gör läkarstationen skadeanmälan för din del och du betalar oftast bara självriskandelen.
 • If Hälsorådgivning hjälper 24/7 i orosmoment som gäller hälsan. Du kan ringa sjukvårdaren till exempel mitt i natten.
 • Försäkringen gäller fram till 80 år.

Hur kan jag köpa en försäkring för ett ofött barn?

 1. Du kan enkelt köpa en försäkring för ett ofött barn i webbutiken tidigast efter graviditetsvecka 11, senast 2 mån innan beräknad tid. Notera att du bör ha genomgått allmän ultraljudsundersökning som erbjuds av kommunen innan du tecknar en försäkring.
 2. Efter inköpet ber vi mamman fylla i en enkel hälsoutredning.
 3. Meddela barnets personuppgifter efter födseln på Mina sidor (senast 2 mån efter födseln) för att försäkringen för barndomstiden ska träda i kraft.

If Förmånsprogrammets kunder får barnförsäkringen förmånligare

Du får 10–16 % rabatt på alla dina försäkringar när du tillhör If Förmånsprogrammet (med undantag av organisationskundens Primus-olycksfallsförsäkring). Utöver denna fortsatta rabatt är barnförsäkringen betydligt förmånligare för If Förmånsprogrammets kunder. Du kan ta del av If Förmånsprogrammet redan med enbart hemförsäkringen eller bilens kaskoförsäkring.


När ska jag köpa försäkringen för det ofödda barnet?

Du kan söka en försäkring för ett ofött barn, dvs. en babyförsäkring, redan efter graviditetsvecka 11, men senast 2 månader innan beräknad tid. Ansökningen förutsätter en ultraljudsundersökning som gjorts efter graviditetsvecka 9.

Om du letar efter en försäkring för ditt barn som redan fötts, läs mer om försäkring för fött barn.

Giltigheten hos försäkringen för ofött barn

Barnförsäkringen gäller tills ditt barn fyller 80 år. Försäkringen gäller i alla sporter (inklusive tävlingssport och riskfyllda grenar) tills ditt barn fyller 12 år. Efter det kan försäkringen utvidgas till att täcka tävlingsidrott och riskfyllda grenar.

Hälsoutredning efter inköp

Efter att försäkringen köpts ska den blivande mamman ännu fylla i en enkel utredning om sitt hälsotillstånd. Hälsoutredningen fylls i och godkänns på Mina sidor. Inget läkarintyg behöver bifogas till hälsoutredningen. Vi tar kontakt om vi behöver mer information.

Du märker väl att den här hälsoutredningen krävs för att försäkringen ska träda i kraft. Vi skickar försäkringsbrevet då försäkringen träder i kraft. Oftast kommer beslutet om beviljad försäkring inom ett dygn.

Väntar du tvillingar?

Om du väntar tvillingar ska du komma ihåg att teckna en egen försäkring för båda barnen. En försäkring täcker ett barn.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Babyförsäkring för det ofödda barnet