Stormskador

De viktigaste är att se till att människor och djur kommer i trygghet. Kontakta vid behov räddningsmyndigheterna. Kontakta sedan oss vid lämpligt tillfälle när det passar dig.

Var lugn, vi hjälper dig att lösa eventuella problem och ger råd för skötseln av skadeärendet. Du kan göra skadeanmälan också senare. Spara alla kvitton, så att du kommer ihåg att söka ersättning för alla dina kostnader.

Se närmare anvisningar enligt typen av skada:

Skador på byggnad
Omkullfallna träd
Frysvaror
Skada på elektrisk anordning
Skogsskador
Skador på fordon som orsakats av naturfenomen

Du gör skadeanmälan enklast via Mina sidor. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro, vi handlägger ditt skadeärende så snabbt som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Om din skada är omfattande och kräver omedelbara åtgärder, gör skadeanmälan med en gång i numret 010 19 19 19. I mindre brådskande fall hinner du göra skadeanmälan också senare. Du har ett år på dig att göra skadeanmälan.

Förhindra uppkomsten av ytterligare skador

Gör eventuella röjnings-, skydds- och reparationsarbeten själv till den del som det är tryggt. Om du rör dig på taket, var försiktig så att du inte halkar eller ramlar ner. Använd säkerhetsutrustning, t.ex. sele, rep och skyddande skodon. Be vid behov hjälp av yrkesmän inom branschen eller räddningsmyndigheterna.

Rör inte elledningar som ligger på marken

Om du märker att en elapparat fungerar onormalt, lamporna lyser klarare eller mer dämpat än normalt eller om du får en elstöt exempelvis från en apparat med metallhölje, kan det vara fråga om ett nollfel. Slå av strömmen från huvudströmbrytaren, om du märker tecken på ett nollfel. Var försiktig när du gör det. Beakta att elcentralens metallstomme kan vara spänningsförande.

Ring nödnumret 112 om fel i elnätet orsakar omedelbar fara för människor eller egendom.

Förhindra översvämningsskador på din byggnad

  • Se till att gårdens lutningar leder bort från byggnaden (ett fall på 15 cm på en sträcka av 3 meter).
  • Kontrollera eller låt kontrollera täckdikenas kondition minst vart tionde år och se efter att dikena på byggplatsen fungerar som de ska.
  • Anslut dig till det kommunala dagvattensystemet, om det finns ett sådant i området där du bor.
  • Om din byggnad har avloppssystem och -pumpar, se till att de är i skick.
  • Lyft i källarutrymmen föremål som är utsatta för fukt- och vattenskador på minst 10 centimeters höjd.
  • Skaffa en bakslagsventil till ditt avlopp.

Gardera dig på förhand

Kom ihåg att se över hem- och fritidshusförsäkringen