Försäkring för husbil

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Husbilsförsäkring

Husbilen ger frihet: du kan göra om dina semesterplaner efter humör och väder. Rätt försäkringsskydd tryggar också en bekymmersfri semester.


Vad ersätter husbilsförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Kollision, avkörning eller naturfenomen

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning. Också kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt. Större självrisk sänker premien för kaskoförsäkringen.

Kaskoförsäkringens bonus sjunker då man använder kollisionsskyddet, med undantag av skador till följd av naturfenomen, som inte sänker bonuset.

Parkeringsskydd

Vi ersätter utan bonusförluster skador som ett okänt motorfordon orsakat ditt parkerade fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Om du själv bucklar till fordonet när du parkerar ersätts skadorna från kollisionsskyddet.

Bärgning 24/7

Vår bärgningstjänst, som fungerar dygnet runt, låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av kollision eller tekniskt fel.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Personskydd för förare och passagerare

Personskyddet utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Försäkrade är alla personer i den försäkrade bilen.

Vid skada eller dödsfall till följd av en trafikolycka, utbetalas ersättning för tillfälligt men upp till 21 000 euro beroende på skadans svårighetsgrad.

Dödsfallsersättningen till följd av en trafikolycka är 25 000 euro och betalas ut till dödsboet.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk och ersättningen sänker inte bonusen.

Keldjursskydd

Keldjursskyddet ersätter skador som drabbar hund eller katt i egenskap av passagerare i fordonet.

Från skyddet ersätts vårdkostnader upp till 3 000 euro, när keldjuret vid en trafikolycka ådragit sig en fysisk skada som kräver veterinärvård.

Förlust av keldjuret ersätts upp till 1200 euro.

Stöld, skadegörelse eller brand

Vi ersätter fordonet om det blir stulet. Du får också ersättning om lackeringen får skråmor eller om fordonet utsätts för annan skadegörelse. Därtill ersätter vi brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Kollision med djur

Om du krockar med en älg, ren eller med vilket annat djur som helst, ersätter vi skadorna på ditt fordon utan bonusförluster till följd av kollisionen. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar. Den ersätter:

 • personskador för alla delaktiga i en kollision
 • skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Valbara tilläggsskydd till Helkasko

Försäkringen för husbil skyddar bilen och passagerarna

Varje husbil behöver en lagstadgad trafikförsäkring och en rejäl kaskoförsäkring som komplement till den. I försäkringen för husbil får du båda i samma paket, med den skyddsnivå som du behöver.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat föraren och passagerarna i din husbil samt skador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen bil.

Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din husbil eller dess anordningar och utrustning. I våra kaskoförsäkringar ingår också flera förträffliga skydd, t.ex. Glas- och Parkeringsskydd.

Kaskoförsäkring

Helkasko ersätter nästan allting; den är en lämplig lösning, om din husbil är ny eller du kör mycket. Försäkringens glasskydd ersätter reparation av vindrutan utan självrisk.

Helkasko inkluderar kollisionsskydd, som ersätter skador på husbilen till följd av kollision eller avkörning. Du kan välja självriskandelen i kollisionsskyddet i samband med köpet. Alternativen är 200, 500, 700 och 1 000 euro. Genom att välja en större självrisk sparar du in på försäkringens årspris.

Läs mer om vad som ingår i kaskoförsäkringen, välj det alternativ som passar dig bäst och köp försäkringen enkelt i If Webbutik.

Utrustning och anordningar i husbilen

Standardutrustning och sedvanlig tilläggsutrustning i husbilen ingår i kaskoförsäkringen utan övre gräns. Skador på efterinstallerad utrustning ersätts beroende på den omfattning på kaskoförsäkringen som du valt enligt följande:

 • I Helkasko upp till 6 000 euro
 • I Delkasko upp till 600 euro

Utrustning som ersätts är bl.a. efterinstallerad hemelektronik och bilnavigatorer. Försäkringen omfattar inte trimnings- och reservdelar eller specialmålningar och -tejpningar. Du hittar en fullständig förteckning i försäkringsvillkoren.

Ersättning om resan avbryts

Om resan avbryts t.ex. till följd av att du krockat eller bilen fått ett tekniskt fel, blir du som kund hos If aldrig lämnad i sticket. I Toppkasko får du i hemlandet tillgång till en personbil (klass C) som ersättande bil. Alla kaskoförsäkringar inkluderar ersättning för rese- och boendekostnader upp till 500 euro samt bogsering av din husbil till närmaste reparationsverkstad. Allt utan självrisk.

I samband med en skada utomlands ersätter vi:

 • Bogsering av husbilen till närmaste reparationsverkstad
 • Extra övernattningskostnader för föraren och passagerarna
 • Extra resekostnader med billigaste fortskaffningsmedel, högst beloppet av kostnaderna för hemresan
 • Biljetten för föraren tillbaka skadeorten för att hämta den reparerade husbilen

Registrering och avställning av husbil

Du kan nu registrera din husbil på nätet. När du köper försäkring för din husbil i vår webbutik, kan du sköta registreringen på samma gång. Du behöver inte besöka registreringskontoret och sparar både tid och pengar.

Börja registreringen av husbilen genom att köpa försäkring i webbutiken. Vi hänvisar dig efter köpet till vår webbtjänst för att göra registreringen. Du behöver endast det elektroniska certifikatet som du får av bilens tidigare ägare. Alternativt ska den tidigare ägaren ha gjort en överlåtelseanmälan för bilen till Trafi.

Du kan göra avställning och påställning av husbil på Mina sidor och via vår kundtjänst.

Byte av husbilens försäkring till If

Det är enkelt att byta försäkringsbolag. När du köper försäkring för husbilen i webbutiken, sköter vi utan avgift registeranmälan till fordonsregistret för din del. Om du vill överför vi också trafikförsäkringens bonus från ditt tidigare bolag. Du kan byta bolag även mitt under pågående försäkringsperiod. Ditt tidigare försäkringsbolag avslutar den gamla försäkringen på basis av registeranmälan och du behöver inte göra någon separat anmälan om uppsägning.

Registeranmälan är gratis i sådana situationer då anmälan endast gäller byte av försäkringsbolag och det samtidigt inte görs några andra ändringar i registeruppgifterna, såsom byte eller tillägg av innehavare eller ägare. Om du inte kommer ihåg ifall din husbil har flera innehavare eller namnet på ett eventuellt finansieringsbolag, kan du kontrollera uppgifterna i bilens registreringsbevis eller i Trafis e-tjänst före köpet.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Husbilsförsäkring