Båtförsäkring

Över 90 % av kunderna rekommenderar
 1. Båtförsäkring

Ta Ifs prisvärda båtförsäkring som skydd för motvindar. Full 60 % bonus för ny försäkring.


 • Full bonus till sjöss

  När du köper Helkasko för din båt får du genast fulla 60 % i bonus.

 • Gäller året runt

  Vi ersätter också skador som orsakats båten under förvaring och transport.

 • Snabb skadehantering

  Vi fattar över 70 % av ersättningsbesluten inom ett dygn.

Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Mastskydd*

Vi ersätter plötsliga skador på segelbåtens mast till följd av annan än yttre orsak, t.ex. att masten fallit omkull då vanten gett vika. Skador på masten till följd av en yttre orsak, t.ex. kollision, ersätts från Skyddet i händelse av sjöskada som ingår i Helkasko.

*Mastskyddet kan tas som tilläggsskydd via vår kundtjänst. Se mer information längre ner på sidan.

Maskinskadeskydd*

Vi ersätter skadan då båtens huvudmotor, kraftöverföring eller propeller har gått sönder av en inre orsak. Skador på motorn till följd av en yttre orsak, t.ex. grundstötning, ersätts från Skyddet i händelse av sjöskada som ingår i Helkasko.

*Maskinskadeskyddet kan tas som tilläggsskydd via vår kundtjänst. Se mer information längre ner på sidan.

Skydd i händelse av sjöskada

Vi ersätter typiska skador till sjöss, såsom skador till följd av storm, bottenkänning, grundstötning eller kollision.

Listan på exempel är inte heltäckande utan försäkringen omfattar också andra liknande yttre skador.

Skydd till följd av att båten sjunkit eller sprungit läck

Vi ersätter skada till följd av vatten som läckt in i båten samt att båten sjunkit. Om båtens skrov, genomföringar eller pumpar går sönder och vatten därför blir kvar eller kommer in i båten, ersätter vi skadorna på båten som orsakats av läckaget.

Stöld- och skadegörelseskydd

Du får ersättning, om din båt stjäls, någon bryter sig in i båten eller båten utsätts för skadegörelse. Vi ersätter också transportkostnaderna för att återbörda en stulen båt.

Brandskydd

Vi ersätter brandskador som orsakats din båt, t.ex. skada till följd av eld, rök, explosion och blixtnedslag.

Transport- och förvaringsskydd

Du får ersättning, om din båt skadas till följd av en yttre orsak då båten sjösätts, torrsätts, förvaras eller transporteras.

Båtansvar

Vi ersätter material- och personskador som orsakats utomstående och för vilka du är ansvarig.

If Båtförsäkring ger lätt och behändigt skydd för båtfarare; den skyddar din motor- och segelbåt året runt. Båtens användning har inte begränsats till olika årstider och du behöver inte separat meddela oss när båten används till sjöss. Båtförsäkringen gäller såväl på insjöarna i Finland som på Östersjön och i dess vikar. Här har vi samlat det viktigaste som du behöver veta för att hjälpa dig att välja rätt båtförsäkring.

Hurdana skador ersätter båtförsäkringen?

Båtförsäkringen ersätter skador som orsakas båten och utrustning som behövs till sjöss. Dessutom får du ersättning för sådana skador som du är ansvarig för gentemot utomstående.

Helkasko ger din båt ett omfattande skydd både till sjöss och under förvaring. Försäkringen ersätter t.ex. skador på båtens skrov eller andra delar till följd av grundstötning eller kollision. Om båtens genomföringar eller pumpar går sönder och det börjar läcka in vatten, ersätter vi skadorna som orsakats av läckvattnet. Om läckaget inte kan täppas till och båten sjunker, ersätter vår Helkasko kostnaderna som orsakas av att båten sjunkit – som enda i Finland.

Utöver skador som drabbat båten ersätter vi i samband med olycksfall:

 • hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 850 euro
 • kostnader för torrsättning och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • återbördande av en stulen båt till ägaren
 • kostnader för att begränsa skadan, t.ex. användning av brandsläckare i samband med en eldsvåda
 • kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken.

Helkasko har ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet oberoende av båtens värde, men du kan också välja mer begränsade Delkasko för din båt. Delkasko lämnar t.ex. grundstötningar, bottenkänningar och kollisioner på ditt eget ansvar. Liksom Helkasko ersätter också Delkasko olika skador under förvaring, t.ex. att båten stjäls eller någon bryter sig in i den.

Skador till följd av missöden i samband med sjösättning eller transport ingår i skyddsomfattningen för både Hel- och Delkasko. Stormskador som orsakats båten i hemmahamnen ersätts från båda försäkringarna.

Rabatter som inverkar på försäkringens pris

Du får genast fulla 60 % i bonus på Helkasko och priset på din försäkring sjunker avsevärt. Bonusen förutsätter ingen tidigare båthistoria, vilket innebär att du får förmånen även om du skulle ha skaffat din första båt. Webbutiken beräknar automatiskt priset på Helkasko med 60 % i bonus.

Om du har besiktat din båt i enlighet med Finlands Seglarförbunds eller Finlands Båtförbunds besiktningsbestämmelser i klass 1, 2 eller 3 får du ytterligare 20 % i besiktningsrabatt.

Om du också har andra försäkringar hos If, kan du dessutom ha rätt till hela 15 % rabatt enligt Förmånsprogrammet.

Mast- och maskinskadeskydden kompletterar helkasko

Helkasko ersätter skador på båtens motor och mast i samband med kollision, bottenkänning och storm. Masten kan emellertid falla omkull och skadas också utan sådana olyckor, t.ex. om vanten ger vika. Ett tekniskt fel i motorn kan även sätta stopp för färden om en motordel går sönder. Om du vill kan du komplettera Helkasko för din båt med Mast- eller Maskinskadeskyddet. De ersätter ovan nämnda skador som inte ens den försiktigaste båtfarare kan bereda sig på.

Du får tilläggsskydden via vår kundtjänst. Om du vill ha en offert på en försäkring som inkluderar tilläggsskydd, vänligen ring oss på numret 010 19 19 23 (må–fr kl. 8–20) eller lämna begäran om offert via Mina sidor på mellanbladet Ta kontakt. Du behöver inte vara vår kund för att logga in på Mina sidor – det räcker med att du har egna nätbankskoder.

Maskinskadeskydd mot tilläggspremie i Helkasko

 • beviljas för högst fem år gammal motor
 • gäller tills motorn är tio år gammal
 • ersätter inte skador som omfattas av gällande garanti eller som orsakats till följd av försummelse av tillverkarens underhållsanvisningar.

Mastskydd mot tilläggspremie i Helkasko

 • beviljas högst 15 år gammal segelbåt som är värd minst 15 000 euro
 • gäller tills segelbåten är 25 år gammal.

Försäkra också företagets båt eller småfartyg


Försäkringsvillkor och -handledningar

Vanliga frågor om båtförsäkringen

Var och när är båtförsäkringen i kraft?

If Båtförsäkring skyddar din motor- och segelbåt året runt. Båtförsäkringen ger skydd såväl på insjöarna i Finland som på Östersjön och i dess vikar.

Vad ersätter If Båtförsäkring?

Båtförsäkringen ersätter skador som orsakas båten och utrustning som behövs till sjöss. Helkasko ersätter skador till följd av kollision och bottenkänning till sjöss, men från Delkasko har dessa uteslutits. Av tabellen ovan framgår skillnaderna mellan kaskoförsäkringarna.

Exempel på skadefall:

 • I samband med upptagningen ger lyftlinan vika och masten faller över båten.
 • Ett friskt träd faller över båten på vinterförvaringsplatsen.
 • Blixten slår ned direkt i båten och skadar elektronik och skrov.
 • Båtutrustning som förvaras i låst utrymme stjäls när båten är förtöjd vid bryggan.
 • Båten sliter sig i en höststorm från bryggan i hemmahamnen (vindens medelhastighet 15 m/s).
 • Båten kör på grund i dålig sikt, varvid drev och propeller skadas.

Dessutom får du ersättning för sådana skador som du är ansvarig för gentemot utomstående.

Vad ersätter If Båtförsäkring INTE?

Det går inte att få ersättning för alla skador. Exempelvis ersätts inte skador som orsakats uppsåtligen eller som är att vänta. Om grov oaktsamhet, äventyrande av sjötrafiksäkerheten eller påverkan av alkohol eller andra droger har bidragit till uppkomsten av skadan eller om det förekommit brister eller fel vid uppgörandet och ikrafthållandet av försäkringen, vid avvärjning av skada eller ansökan om ersättning kan det leda till att ersättningen förvägras eller begränsas.

En skada ersätts inte, om den orsakats av bland annat:

 • planerings-, installerings-, hanterings-, användnings- eller arbetsfel
 • slitage, korrosion, anfrätning, röta, materialtrötthet eller osmos
 • vind med en medelhastighet under 15 m/s
 • frost, isbildning, snö, regn, översvämning eller sjögång
 • kortslutning i elektrisk utrustning och ledningar, förutom om orsaken är ett blixtnedslag
 • tekniskt fel i motorer och anordningar, förutom om försäkringen inkluderar Maskinskadeskydd
 • försvinnande eller kvarglömmande.

Hur inverkar en skada på båtförsäkringens bonus?

Helkaskos bonus sjunker, om en skada inträffat under försäkringsperioden. Bonusen sjunker inte till följd av en brand-, stöld-, skadegörelse- eller ansvarsskada.

Bonusen sjunker med 20 % efter varje ersatt skada och inverkar på försäkringens pris från nästa försäkringsperiod. Efter ett skadefritt år stiger bonusen på nytt med 10 % om året.

Delkasko har ingen bonusrätt, varför eventuella skador inte inverkar på försäkringens pris nästa försäkringsperiod.

Betalar jag onödigt för Helkasko på vintern när jag inte använder båten?

Nej, eftersom båtens Helkasko prissätts enligt årstid. Det innebär att årstiderna har beaktats i priset: försäkringspremien är som störst under sommarmånaderna, när du rör dig till sjöss och båten är mer utsatt för risker. För vintermånaderna debiteras endast en liten andel av det totala priset för Helkasko. Försäkringen faktureras emellertid i jämna poster, om du valt att betala din premie i flera delar.

Observera att försäkringen också ersätter sådana skador som kan inträffa vintertid, såsom skador som drabbat båten under förvaringen samt skador till följd av stöld, brand och skadegörelse. Om du avslutar försäkringen över vintern tar du dessa skador på ditt eget ansvar.

Hur får jag en offert på båtförsäkring?

Du kan räkna ut pris och köpa båtförsäkring i webbutiken. Du kan också lämna begäran om offert genom att skicka oss ett meddelande via Mina sidor. Du behöver inte vara kund hos oss för att kunna skicka ett meddelande, utan du kan logga in på Mina sidor med dina personliga bankkoder. Du kan också ringa oss vardagar kl. 8–20 på numret 010 19 19 23 och be att få en offert.

Var hittar jag alla uppgifter om båten som behövs i webbutiken?

I båtens säljannons uppges inte alltid alla uppgifter som begärs i webbutiken. Om du funderar på att skaffa båt och vill räkna ut båtförsäkringens pris, försök uppskatta uppgifterna efter bästa förmåga. Kom ihåg att en förutsättning för att försäkringen beviljas är att alla uppgifter om båten är fullständiga och korrekta. Dessa uppgifter får du av säljaren.

Om du vill ha en offert på båtförsäkring för en båt som du redan äger, hittar du de uppgifter som behövs i Trafis tjänst Mina ärenden, ifall båten är registrerad i båtregistret. Du loggar in på tjänsten med dina bankkoder.

Båtregistret omfattar:

 • segel- och motorbåtar med en skrovlängd på minst 5,5 meter
 • båtar med en motoreffekt på minst 15 kilowatt (20 hk)
 • andra farkoster med motor, t.ex. vattenskotrar.

 

Seglingstävlingar och båtförsäkring

Giltighet vid seglingstävling

Båtförsäkringen gäller normalt vid seglingstävlingar inom försäkringens giltighetsområde på insjöarna i Finland, inklusive Saima kanal, på kustområdena i Norden och på Östersjön och i dess vikar.

Från ersättningen för skador på segel eller rigg som inträffat i samband med seglingstävlingar avdras som tilläggssjälvrisk 25 % av skadebeloppet. Vid övriga skador debiteras ingen tilläggssjälvrisk.

I båtförsäkringen ingår ansvarsförsäkring, som ersätter plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som orsakats andra och för vilka den försäkrade är ersättningsansvarig, förutsatt att skadan orsakats av användning av den försäkrade båten. Ansvarsförsäkringen gäller vid tävlingar. Försäkringens maximiersättning är:

 • vid personskador 505 000 euro
 • vid sakskador 255 000 euro
 • självrisk per skadefall 130 euro

Om du deltar i en seglingstävling som arrangeras utanför båtförsäkringens normala giltighetsområde och/eller där det krävs en ansvarsförsäkring med större ersättningsbelopp, kan du utvidga din försäkring för tävlingen genom att kontakta oss via Mina sidor eller ringa vår kundtjänst. För utvidgningen av skyddsomfattningen behöver vi följande uppgifter:

 • tävlingstid och -plats
 • tävlingens namn
 • maximiersättningen för den ansvarsförsäkring som tävlingsarrangören kräver.

 

Fler försäkringar

 1. Båtförsäkring