Båtförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring

Älskar du friheten i att segla eller att susa fram i en motorbåt? Ifs förnyade Båtförsäkring säkerställer att du kan njuta av båtlivet utan bekymmer.


 • Inga stormgränser

  Vi ersätter skador till sjöss oberoende av vindhastighet.

 • Gäller året runt

  Vi ersätter också skador som orsakats båten under förvaring och transport

 • Ersättningen snabbt på kontot

  Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten inom ett dygn

Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Skada till sjöss (t.ex. storm, vindby, grundstötning eller kollision)

Vi ersätter typiska skador till sjöss, såsom skador till följd av storm, bottenkänning, grundstötning eller kollision. Vi ersätter sjöskador oberoende av vindhastighet.
Utöver skador på båten ersätter vi i samband med olycksfall:

 • hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • kostnader för torrsättning och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken.
Förlisning eller läckage

Vi ersätter skadan om båten sjunkit och andra skador som orsakats av att vatten läckt in i båten, t.ex. då båtens skrov eller genomföring gått sönder.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Maskinskada (Tilläggsskydd)

Vi ersätter skador som orsakats båtens huvudmotor, kraftöverföring och propeller genom en inifrån kommande händelse. Exempelvis om maskinen får ett tekniskt fel under körningen och färden inte kan fortsätta.
Skador som orsakats motorn till följd av en utifrån kommande händelse, t.ex. grundstötning, ersätts från Skyddet i händelse av sjöskada som ingår i Helkasko.

Maskinskadeskyddet är ett tilläggsskydd som kan fogas till Helkasko mot tilläggspremie.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt.

Finansieringsskydd (Avgiftsfritt tilläggsskydd)

Vi ersätter finansieringsbolaget för skador på den finansierade båten också då ersättningen i övrigt skulle utebli. Du får Finansieringsskydd till Helkasko, om båten ägs av ett finansieringsbolag.

Stöld eller skadegörelse

Du får ersättning, om din båt stjäls, någon bryter sig in i båten eller båten utsätts för skadegörelse.

Dessutom ersätter vi kostnaderna för att återbörda en stulen båt till ägaren.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk. Om motorn varit låst med ett ändamålsenligt lås för utombordsmotor görs inget avdrag för självrisk.

Brandskada

Vi ersätter brandskador som orsakats din båt, t.ex. skada till följd av eld, rök, explosion och blixtnedslag.

Dessutom ersätts kostnaderna för att begränsa skadan, t.ex. användning av brandsläckare i samband med en eldsvåda.

Från ersättningen avdras 100 euro i självrisk.

Skada vid transport och förvaring

Du får ersättning för skador på båten genom en utifrån kommande händelse i samband med sjösättning, torrsättning, förvaring eller transport på land.

Exempelvis om lyftlinan ger vika vid upptagningen och båten välter. Vi ersätter båtens reparationskostnader.

Ansvarsskada

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och för vilka du själv är ansvarig. Exempelvis om en fender lossnar i hamnen och din båt repar båten som ligger förtöjd invid. Vi ersätter reparationskostnaderna för den främmande båten. 

If Båtförsäkring ger flexibelt och behändigt skydd för båtfarare; den skyddar din motor- och segelbåt året runt. Båtens användning har inte begränsats till olika årstider och du behöver inte separat meddela oss när båten används till sjöss. Här har vi samlat det viktigaste som du behöver veta för att hjälpa dig att välja rätt båtförsäkring.

Hurdana skador ersätter båtförsäkringen?


Båtförsäkringen ersätter skador som orsakas båten och utrustning som behövs till sjöss. Dessutom får du ersättning för sådana skador som du är ansvarig för gentemot utomstående.

Helkasko ger din båt ett omfattande skydd både till sjöss och under förvaring. Försäkringen ersätter t.ex. skador på båtens skrov eller andra delar till följd av grundstötning eller kollision. Om båtens genomföringar eller rör går sönder och det börjar läcka in vatten, ersätter vi skadorna som orsakats av läckvattnet. Om läckaget inte kan täppas till och båten sjunker, ersätter Helkasko kostnaderna som orsakas av att båten sjunkit.

Utöver skador som drabbat båten ersätter vi i samband med olycksfall:

 • hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • kostnader för torrsättning och sjösättning av båten samt transport till reparationsverkstad
 • återbördande av en stulen båt till ägaren
 • kostnader för att begränsa skadan, t.ex. användning av brandsläckare i samband med en eldsvåda
 • kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken.

Helkasko har ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet oberoende av båtens värde, men du kan också välja mer begränsade Delkasko för din båt. Delkasko lämnar t.ex. grundstötningar, bottenkänningar och kollisioner på ditt eget ansvar. Liksom Helkasko ersätter också Delkasko olika skador under förvaring, t.ex. om båten stjäls eller någon bryter sig in i den.
Skador till följd av missöden i samband med sjösättning eller transport ingår i skyddsomfattningen för både Hel- och Delkasko.

Rabatter som inverkar på försäkringens pris

Du får genast fulla 60 % i bonus på Helkasko och priset på din försäkring sjunker avsevärt. Bonusen förutsätter ingen tidigare båthistoria, vilket innebär att du får förmånen även om du skulle ha skaffat din första båt. Webbutiken beräknar automatiskt priset på Helkasko med 60 % i bonus.

Du får en besiktningsrabatt på 10 % om du har besiktat din båt i enlighet med Segling och Båtsport if Finlad rf besiktningsbestämmelser i klass 1, 2 eller 3.

Du får en ytterligare rabatt på 10 % om du avlagt SBF:s kurser i teori och praktiska färdigheter eller du har Trafis internationella båtförarbrev.

Vid behov bör du kunna visa upp intyg om besiktning och examen.

Om du också har andra försäkringar hos If, kan du dessutom ha rätt till hela 16 % rabatt enligt Förmånsprogrammet.

maskinskadeskyddet kompletterar helkasko

Helkasko ersätter skador på båtens motor i samband med kollision, bottenkänning och storm. Ett tekniskt fel i motorn kan även sätta stopp för färden om en motordel går sönder. Om du vill kan du komplettera Helkasko för din båt med Maskinskadeskyddet. De ersätter ovan nämnda skador som inte ens den försiktigaste båtfarare kan bereda sig på.

Maskinskadeskydd mot tilläggspremie i Helkasko

 • ersätter tekniskt fel i motorn
 • beviljas för högst åtta år gammal motor
 • gäller tills motorn är tretton år gammal
 • ersätter inte skador som omfattas av gällande garanti eller som orsakats till följd av försummelse av tillverkarens underhållsanvisningar.

Vanliga frågor om båtförsäkringen

Var och när är båtförsäkringen i kraft?

If Båtförsäkring skyddar din motor- och segelbåt året runt.

Båtförsäkringen gäller

 • inom de nordiska ländernas sjöar, vattendrag och territorialvatten (med undantag av Island, Färöarna och Grönland)
 • på hela Östersjön och i dess vikar samt på Saima kanal och Kielkanalen
 • i Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven
 • inom Tysklands nordliga territorialvatten norr om linjen Bremerhaven-Hamburg
 • vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt under transport mellan dessa länder.

Försäkringen för motorbåt gäller inte vid deltagande i hastighetstävling för motorbåt eller träning för sådan tävling.

Vad ersätter If Båtförsäkring?

Båtförsäkringen ersätter skador som orsakas båten och sådan utrustning som behövs till sjöss. Helkasko ersätter skador till följd av kollision och bottenkänning till sjöss, men från Delkasko har dessa uteslutits. Av tabellen ovan framgår skillnaderna mellan kaskoförsäkringarna.

Exempel på skadefall:

 • I samband med upptagningen ger lyftlinan vika och masten faller över båten.
 • Ett friskt träd faller över båten på vinterförvaringsplatsen.
 • Blixten slår ned direkt i båten och skadar elektronik och skrov.
 • Båtutrustning som förvarats i låst utrymme stjäls när båten är förtöjd vid bryggan.
 • Båten sliter sig i en höststorm från bryggan i hemmahamnen.
 • Båten kör på grund, varvid drev och propeller skadas.

Dessutom får du ersättning för sådana skador som du är ansvarig för gentemot utomstående. Exempelvis om en fender lossnar från båten i gästhamnen och din båt repar grannbåtens sida.

Vad ersätter If Båtförsäkring inte?

Det går inte att få ersättning för alla skador. Exempelvis ersätts inte skador som orsakats uppsåtligen eller som är att vänta. Om grov oaktsamhet, äventyrande av sjötrafiksäkerheten eller påverkan av alkohol eller andra droger har bidragit till uppkomsten av skadan eller om det förekommit brister eller fel vid uppgörandet och ikrafthållandet av försäkringen, vid avvärjning av skada eller ansökan om ersättning kan ersättningen utebli eller sänkas.

En skada ersätts inte, om den orsakats av bland annat:

 • planerings-, installerings-, hanterings-, användnings- eller arbetsfel
 • slitage, korrosion, anfrätning, röta, materialutmattning eller osmos
 • frost, isbildning, snö, regn, översvämning eller sjögång
 • kortslutning i elektrisk utrustning och ledningar, förutom om orsaken är ett blixtnedslag
 • tekniskt fel i motorer och anordningar, förutom om försäkringen inkluderar Maskinskadeskydd
 • försvinnande eller kvarglömmande.

Hur inverkar en skada på båtförsäkringens bonus?

Helkaskos bonus sjunker, om en skada inträffat under försäkringsperioden. Bonusen sjunker inte till följd av en brand-, stöld-, skadegörelse- eller ansvarsskada.
Bonusen sjunker med 20 % efter varje ersatt skada och inverkar på försäkringens pris från nästa försäkringsperiod. Efter ett skadefritt år stiger bonusen på nytt med 10 % om året.
Delkasko har ingen bonusrätt, varför eventuella skador som ersätts inte inverkar på försäkringens pris för nästa försäkringsperiod.

Betalar jag onödigt för Helkasko på vintern när jag inte använder båten?

Nej, eftersom båtens Helkasko prissätts enligt årstid. Det innebär att årstiderna har beaktats i priset: försäkringspremien är som störst under sommarmånaderna när du rör dig till sjöss och båten är mer utsatt för risker. För vintermånaderna debiteras endast en liten andel av det totala priset för Helkasko. Försäkringen faktureras emellertid i jämna poster, om du valt att betala din premie i flera delar.

Observera att försäkringen också ersätter sådana skador som kan inträffa vintertid, såsom skador som orsakats båten under förvaringen samt skador till följd av stöld, brand och skadegörelse. Om du avslutar försäkringen över vintern tar du dessa skador på ditt eget ansvar.

Hur får jag en offert på båtförsäkring?

Du kan räkna ut pris och köpa båtförsäkring i webbutiken (på finska). Du kan också ringa oss på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Var hittar jag alla uppgifter om båten som behövs i webbutiken?

I båtens säljannons uppges inte alltid alla uppgifter som begärs i webbutiken. Om du funderar på att skaffa båt och vill räkna ut båtförsäkringens pris, försök ge uppgifterna efter bästa förmåga. Kom emellertid ihåg att en förutsättning för att försäkringen beviljas är att alla uppgifter om båten är fullständiga och korrekta. Dessa uppgifter får du av säljaren.

Om du vill ha en offert på båtförsäkring för en båt som du redan äger, hittar du de uppgifter som behövs i Trafis tjänst Mina ärenden, ifall båten har införts i farkostregistret, i dagligt tal båtregistret. Du loggar in på tjänsten med dina bankkoder. Om båten är registrerad, hittar du båtens uppgifter i Trafis tjänst. 


Båtregistret omfattar:

 • minst 5,5 meter långa segel- och motorbåtar
 • farkoster med en motoreffekt på minst 15 kilowatt (20 hk)
 • andra farkoster med motor såsom vattenskotrar.

Kapptävlingar och båtförsäkring

Giltighet vid kapptävling

Båtförsäkringen är i kraft under kappsegling inom försäkringen giltighetsområde

Från ersättningen för skador som inträffat i samband med kapptävlingar avdras som tilläggssjälvrisk 25 % av skadebeloppet, om skadan har drabbat segel eller rigg. Vid övriga skador debiteras ingen tilläggssjälvrisk.

I båtförsäkringen ingår ansvarsförsäkring, som ersätter plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som orsakats andra och för vilka den försäkrade är ersättningsansvarig, förutsatt att skadan orsakats till följd av användning av den försäkrade båten. Ansvarsförsäkringen gäller vid tävlingar. Försäkringens maximiersättning är:

 • vid personskador 505 000 euro
 • vid sakskador 255 000 euro
 • självrisken per skadefall är 130 euro.

Om du deltar i en kapptävling som arrangeras utanför båtförsäkringens normala giltighetsområde och/eller där det krävs en ansvarsförsäkring med större ersättningsbelopp, kan du utvidga din försäkring för tävlingen genom att kontakta oss via Mina sidor eller ringa vår kundtjänst. För utvidgningen av skyddsomfattningen behöver vi följande uppgifter:

 • tävlingstid och -plats
 • tävlingens namn
 • maximiersättningen för den ansvarsförsäkring som tävlingsarrangören kräver.

Försäkringsvillkor och -handledningar

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Båtförsäkring