Ifs offentlighetsbeskrivning för handlingar

På denna sida kan du läsa Ifs offentlighetsbeskrivning för handlingar. Detta är en beskrivning enligt paragraf 28 i lagen om informationsförvaltning, dvs. Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Beskrivningen av handlingarnas offentlighet bidrar till principen om förvaltningens öppenhet.

Denna beskrivning omfattar följande information och dokument som gäller lagstadgade försäkringar:

 •  Arbetsolycksfallsförsäkring och lagstadgade olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringar för idrottare
 • Ersättning för arbetsolycksfall och lagstadgade ersättningar angående olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringar för idrottare
 • Trafikförsäkring
 • Ersättningar från trafikförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Miljöskadeförsäkring

 Observera att lagen om informationshantering endast tillämpas på en del av Ifs verksamhet. Offentlighetsbeskrivningen gäller därför endast de försäkringar som omfattas av kraven i lagen om informationshantering och som If behandlar i rollen som en offentlig förvaltare.

Syftet med denna beskrivning är att underlätta för våra kunder och andra intressenter att begära information om lagstadgade försäkringar hos If. Enligt lagen om informationshantering är inte informationen om försäkrings- och ersättningsärenden för de lagstadgade försäkringsgrenarna offentlig. Därför har endast de berörda parterna rätt att få information om sina egna ärenden.

Att begära information enligt offentlighetslagen från If

En begäran om information måste alltid vara tillräckligt specifik så att det klart framgår vilket dokument begäran gäller. Vi hjälper till med att specificera det dokument som informationen behövs från.

 Du kan begära information om dig själv eller om det företag du företräder. Informationen kan också lämnas till en befullmäktigad person med en fullmakt, som ger rätt till informationsbegäran.

 Vi ber dig att i första hand göra en begäran om information efter att ha identifierat dig som användare i Ifs digitala tjänstekanaler.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

E-post:
rekisteriselosteet@if.fi

Brev:
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Henkilörekisteriasiat
PL 2023
20025 IF

Telefon:
Om du vill ha mer information om ditt skadeärende, ber vi dig att kontakta vår skadeenhet för att få ytterligare information. Du hittar kontaktuppgifterna för skadehantering i ditt ersättningsbeslut.

Du hittar sammanställda kontaktuppgifter till vår kundtjänst på vår webbplats.

Förfrågningar från medieföreträdare ber vi skicka direkt till Ifs kommunikationsenhet.

Register och databaser

Information kan sökas från Ifs försäkrings- och ersättningssystem med hjälp av följande sökkriterier:

 • personens namn
 • företagares eller företags namn
 • personbeteckning
 • FO-nummer
 • registernummer
 • kundnummer
 • försäkringsnummer
 • skadenummer

Ifs kundhanteringssystem innehåller uppgifter om försäkringstagare, försäkringsskydd och dokument relaterade till kundrelationen. Sådana uppgifter och dokument kan inkludera försäkringsförslag, försäkringsbrev, fakturor, årsförnyelsematerial och försäkringsvillkor. Informationen behövs för att hantera våra kunders försäkringsärenden, kundservice och kommunikation samt för att uppfylla myndighetskrav.

If upprätthåller ett ärenderegister i företaget för inkomna ersättningsärenden, behandlingsstadier samt relaterade dokument. Informationen behövs för att hantera ersättningsärenden, kundservice samt för att uppfylla myndighetskrav.

Information från ärenderegister som innehåller offentliga uppgifter om berörda parter lämnas inte ut öppet via ett tekniskt gränssnitt.

If behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningar, annan lagstiftning och vår Dataskyddspolicy. Om du vill göra en begäran enligt dataskyddsförordningen kan du hitta mer information i vår Dataskyddspolicy.