If Apu för dig och din familj

Här hittar du råd i händelse av att du skadat dig eller insjuknat eller du råkat ut för ett olycksfall på resan.

Behöver du råd eller anvisningar?

Fråga en sjukskötare vad som helst som har med hälsa att göra, dygnet runt.

Behöver du läkare?

Du har tillgång till traditionella läkartjänster och en behändig distansläkartjänst, som hjälper dig var du än befinner dig? Du väljer själv hur du vill kontakta läkare!

Anmäl skada och kostnader

Läs anvisningarna och anmäl skada, om du råkat ut för ett olycksfall, du har insjuknat eller du har orsakats kostnader som hänför sig till en tidigare anmäld skada.

Personskada i trafiken

Anmäl skada, om föraren, en passagerare eller någon annan har skadats vid en kollision.

Resenärskada

Anmäl skada, om din resa har annullerats, avbrutits, du har försenat dig från resan eller om du har råkat ut för ett olycksfall eller insjuknat under resan.

Den försäkrades död

Se anvisningar för hur du ansöker om livförsäkringsersättning.