hemförsäkring Egnahemshus

Räkna ut pris och

Hur skulle det vara med avgiftsfri hjälp med underhållet av ditt hus? Ta nu hemförsäkring, så får du tillgång till huskontrolltjänsten Kunnon koti.

* Vi erbjuder avgiftsfri huskontroll som en del av vår tjänst Kunnon koti. Du får tillgång till tjänsten när du försäkrat ditt egnahemshus med Omfattande eller OmfattandePlus-skydd. I tjänsten ingår en huskontroll vart fjärde år som görs av en yrkesman inom byggbranschen och telefontjänst i frågor som gäller husets underhåll. Tjänsten är värd upp till 500 euro. Läs mer på sidan Kunnon koti (på finska).


 • Rättvis och fungerande skadehantering

  88 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår skadehantering av hemförsäkringar.

 • Utan tilläggskostnader i hela 4 poster

  Du kan betala försäkringspremien i 1–4 poster. Priset är detsamma oberoende av antalet betalningsposter.

 • Pengarna snabbt på kontot

  Vi handlägger 73 % av lösöresskadorna inom ett dygn.

Vilka kostnader ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Produktlöfte för OmfattandePlus

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta. Vi vågar lova detta, eftersom OmfattandePlus-hemförsäkringen är unik i Finland och vi tror att du kommer att vara mycket nöjd med den.

Giltighet: Om din tidigare försäkring i det andra bolaget skulle ha ersatt skadan på ditt hem, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If. Produktlöftet är i kraft två år.

Ersättning: Vi betalar ut tilläggsersättning, om ersättningen från OmfattandePlus-skyddet är sämre för dig än ersättningen från ditt tidigare bolag skulle ha varit. Tilläggsersättning betalas däremot inte, om skillnaderna i ersättningen beror på olika självriskandelar.

Välj Ifs OmfattandePlus-hemförsäkring så kan du vara säker på att ditt värdefulla hem och din egendom är försäkrade på bästa möjliga sätt!

Skada på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur

Vår OmfattandePlus-hemförsäkring är Finlands mest omfattande och den ersätter följande skador som orsakats av fukt och skadedjur:

 • Skador till följd av läckage i yttertak
 • Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp

Ersättningens belopp: Vi ersätter reparationen av dessa skador på husets konstruktioner upp till högst 15 000 euro per skadefall.

Unik: Ovan nämnda skador som orsakats av fukt och skadedjur är till sin natur sådana långsamt uppkommande skador som hemförsäkringarna i allmänhet inte täcker, men som kan vara omfattande och dyra att reparera. När du tar Ifs OmfattandePlus-försäkring för ditt hem, kan du ta det lugnt också i händelse av dessa skador.

Höjd ersättning vid skador på lösöre

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå OmfattandePlus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar med 9 %, glasögon 15 % och mobiltelefoner 25 % per år.

Med OmfattandePlus-hemförsäkring får du bl.a. för datorer och telefoner utöver anskaffningsåret två extra år innan deras värde börjar sjunka. För många andra föremål får du tre extra år.

Exempel:

 • Du har en smarttelefon som du köpt 2016 och som går sönder 2018. OmfattandePlus-hemförsäkringen ersätter telefonen till fullt pris.
 • Du har en cykel som du köpt 2016 och som stjäls 2020. I OmfattandePlus-hemförsäkringen är cykelns värde 91 % av priset på en ny cykel, eftersom åldersavdraget på 9 % endast görs för det sista året.
Huskontroll som görs av en yrkesman (avgiftsfri tjänst)*

Vi hjälper dig att ta hand om ditt egnahemshus och erbjuder dig den avgiftsfria tjänsten Kunnon koti.

I Kunnon koti-tjänsten ingår:

 • Huskontroll vart fjärde år, som hjälper dig att förebygga skador och förutse kommande reparationsbehov.
 • Efter kontrollen en skriftlig rapport om konditionen på ditt egnahemshus.
 • Telefontjänst till hjälp i frågor som gäller husets underhåll.

Tjänsten är värd upp till 500 euro. Läs mer om tjänsten på vår sida Kunnon koti (på finska, öppnas i nytt fönster).

* Kunnon koti är en avgiftsfri tilläggstjänst som tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex och den erbjuds våra kunder som försäkrat sitt egnahemshus med Omfattande- eller OmfattandePlus-skyddet. Skador eller brister som eventuellt uppdagas i samband med huskontrollerna inverkar inte på försäkringens ersättningsomfattning.

Egendom som gått sönder

Vi ersätter plötsliga och överraskande bräckage i samband med alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Telefonen slinker ur händerna på ditt barn och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen slutar plötsligt fungera
 • En sten flyger upp från gräsklipparen och söndrar fönstret
 • Ett föremål faller i golvet och det blir ett hack i golvytan
 • Tv:n välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Skadedjursbekämpning

Du får tillgång till en tjänst för skadedjursbekämpning som tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex. Tjänsten utgör inte en del av försäkringsavtalet och den inverkar därför inte på försäkringens pris eller ersättningsområde, även om ditt hem skulle drabbas av skadedjur.

I tjänsten ingår följande omfattande avgiftsfria förmåner:

 • Telefonrådgivning i frågor som gäller skadedjur
 • Vid behov ett paket för skadedjursbekämpning som skickas per post
 • Vid behov bekämpning som utförs av en tekniker

Exempel: Getingar har byggt bo invid ytterdörren. Anticimex tekniker förstör boet på ändamålsenligt sätt med skyddsutrustning.

Teknikerns tjänster fås endast för skadedjur som fått fotfäste i byggnaden. Bekämpning av skadedjur på gårdsområdet ingår inte i tjänsten.

Vattenskada och skada på VVS-anordning

Om slangarna till disk- eller tvättmaskinen går sönder, kan läckaget orsaka vattenskador på både lösöret och husets konstruktioner. Skador på värme-, vatten- eller ventilationsanordning eller rör kan också orsaka omfattande skador.

I dessa fall ersätter vi skadorna på din egendom och ditt hus.

Ersättningens belopp: Om vattenskadan orsakats av att ett rör gått sönder, betalas ersättning för reparation av skadorna till följd av läckaget utifrån rörnätets ålder enligt följande:

 • 0–29 år, 100 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • 30–50 år, 75 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • Över 50 år, 50 % i ersättning av reparationskostnaderna

Exempel: Ett rör går sönder och vattnet förstör parketten. Huset är 40 år gammalt och rören har inte förnyats. Av kostnaderna för reparationen av parkettgolvet ersätts 75 %.

OBS! Dessa avdrag görs inte på reparationskostnaderna för ett läckage från t.ex. diskmaskinen.

Stöld och skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter förnyandet av dörren och den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomen

Vi ersätter skador på huset till följd av olika naturfenomen, såsom storm, hagel eller översvämning.

Exempel: En storm fäller ett träd över huset och taket skadas. Vi ersätter arbets- och materialkostnaderna för reparationen av taket.

Eldsvåda eller elskada

Vi ersätter skador till följd av eld som kommit lös från elektrisk anordning, levande ljus, blixtnedslag eller motsvarande. I värsta fall kan hela hemmet och alla ägodelar gå förlorade.

Vi ersätter också skada på anordning till följd av kortslutning.

Exempel: Elden sprider sig från ett levande ljus. Branden förstör konstruktioner och föremål i huset och orsakar dessutom rökskador. Utöver reparationen av huset och den förstörda egendomen ersätter vi avlägsnande av röklukten.

Tillfällig bostad

Om det inte är möjligt att bo i hemmet till följd av en eldsvåda, läckageskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi upp till 85 % av kostnaderna för boendet på annat håll.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av kostnaderna för boendet på hotell tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och lagring av föremål under renoveringen.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 170 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 8 500 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Hemförsäkringen är en försäkring för ditt hem och dina ägodelar. Hemförsäkringen för egnahemshus ersätter utöver själva huset också t.ex. möbler, gårdsområde, hushållsmaskiner och skador som orsakats någon annan. If erbjuder Finlands mest omfattande försäkring för egnahemshus: OmfattandePlus-hemförsäkring.

Hemförsäkringen omfattar bl.a.

 • själva byggnaden med utrustning
 • möbler, hushållsmaskiner, hemelektronik, kläder och hobbyredskap
 • dina värdeföremål, t.ex. smycken, tavlor och instrument
 • skador som ditt barn eller sällskapsdjur har orsakat utomstående
 • skador på hyrd eller lånad egendom
 • kostnader för tillfällig inkvartering efter en skada
 • din gård och konstruktioner på gården: lekstugor, hundkojor, badtunnor, rosenbuskar och grilltak
 • det bättre naturfenomenskyddet ersätter skador till följd av storm och översvämning.

Omfattandeplus-skyddet för byggnad är marknadens mest omfattande, det ersätter också

 • skador till följd av läckage i yttertak
 • fuktskador i våtrum
 • skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp.

Hemförsäkringens skyddsnivåer


Välj mellan fyra alternativ den omfattning för försäkringen som passar dig. Av tabellen ovan framgår mer ingående vad de olika skyddsnivåerna täcker.

 • Skyddsnivå OmfattandePlus ger det bästa skyddet för din egendom.
 • Skyddsnivå Omfattande ersätter nästan alla överraskande skador i hemmet.
 • Skyddsnivå Standard täcker de vanligaste skadorna i hemmet.
 • Skyddsnivå Begränsad ersätter brand- och naturfenomenskador.

Självrisken är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro.

VILKEN HEMFÖRSÄKRING PASSAR MIG BÄST?


Du kan behändigt jämföra innehållet i och priserna för de hemförsäkringsalternativ som If erbjuder med försäkringsräknaren i webbutiken.


Om du bor i ett fristående hus eller på hyra i ett egnahemshus, sköter husbolaget eller byggnadens ägare om försäkringen av själva byggnaden. Då behöver du endast försäkring för ditt eget lösöre, som du kan skaffa i vår webbutik. Du får rätt slags hemförsäkring, när du i webbutiken väljer ”endast lösöre” som objekt för försäkringen.

Kunnon koti-tjänsten hjälper dig att underhålla ditt hus


Kunnon koti är en avgiftsfri tilläggstjänst som vi erbjuder dig gratis, när du försäkrar ditt egnahemshus hos If. Tjänsten består av tre delar:

 • Kontroll av egnahemshuset som en yrkesman gör vart fjärde år
 • En skriftlig kontrollrapport om husets kondition
 • Telefontjänst som hjälper dig i frågor som gäller underhållet

Vid huskontrollen granskas husets rumsutrymmen, konstruktioner och teknik. Den skriftliga rapporten som du får och telefontjänsten hjälper dig med underhållet av hemmet och vid eventuella reparationer. Tjänsten Kunnon koti erbjuds utan avgift till alla våra kunder som försäkrat sitt egnahemshus med Omfattande- eller OmfattandePlus-skydd. Läs mer om Kunnon koti-tjänsten (på finska). Om du redan försäkrat ditt egnahemshus hos If, kan du beställa tjänsten via länken på sidan.

Egnahemshus under uppbyggnad och försäkring


Du kan försäkra ett egnahemshus under uppbyggnad hos If i vilket skede som helst av byggprojektet. Försäkringen omfattar husets grund och skador på byggnadsmaterial redan från det att de börjar transporteras till tomten. Vi rekommenderar därför att du tar försäkring för egnahemshuset genast i början av byggnadsskedet.


Du kan räkna ut pris och köpa försäkring för ditt hem under uppbyggnad i webbutiken. Räkna ut priset med uppgifterna för det färdiga huset. Välj innevarande år som byggnadsår. Beroende på i vilket skede byggnadsprojektet är kan du välja att först försäkra enbart byggnaden, men om flytten redan är nära, kan du försäkra både byggnaden och lösöret på samma gång. Du kan också köpa försäkring för lösöret senare genom att ringa vår kundtjänst eller lämna ett meddelande via Mina sidor.


Om du bygger eller renoverar ditt hem med gemensamma krafter på talko, kom ihåg att ta en talkoförsäkring (på finska).

Var olyckan framme?


Vår snabba skadehantering hjälper dig om olyckan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan efter ämne. Du kan också logga in på Mina sidor och göra skadeanmälan elektroniskt.


Byt till If – vi lovar att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring

Nu behöver du inte tveka att byta försäkringsbolag. När du tar en hemförsäkring med skyddsnivå OmfattandePlus hos oss, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring.


Om din tidigare försäkring i ett annat bolag skulle ha ersatt skadan, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If. Läs mer om OmfattandePlus-produktlöftet.

Försäkringsvillkor och -handledningar