Hemförsäkring för egnahemshus

Från If får du Finlands mest omfattande försäkring för ett egnahemshus eller fristående hus. Huskontrolltjänsten Kunnon koti hjälper dig med underhållet av huset, och skadedjursbekämpningen vi erbjuder håller bl.a. mössen på avstånd. De här unika tjänsterna får du ingen annanstans.


*Vi erbjuder avgiftsfri huskontroll som en del av vår tjänst Kunnon koti. Du får tillgång till tjänsten när du försäkrat ditt egnahemshus med Omfattande eller OmfattandePlus-skydd. I tjänsten ingår en huskontroll vart fjärde år som utförs av en yrkesman inom byggbranschen samt en telefontjänst i frågor som gäller husets underhåll.
Om du vill försäkra ditt hög- eller radhus, räkna ut försäkringens pris här.

Vilka kostnader ersätter hemförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Produktlöfte för OmfattandePlus

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta. Vi vågar lova detta, eftersom OmfattandePlus-hemförsäkringen är unik i Finland och vi tror att du kommer att vara mycket nöjd med den.

Giltighet: Om din tidigare försäkring i det andra bolaget skulle ha ersatt skadan på ditt hem, gör också vi det, även om skadan inte skulle ingå i den OmfattandePlus-hemförsäkring som du tagit hos If. Produktlöftet är i kraft två år.

Ersättning: Vi betalar ut tilläggsersättning, om ersättningen från OmfattandePlus-skyddet är sämre för dig än ersättningen från ditt tidigare bolag skulle ha varit. Tilläggsersättning betalas däremot inte, om skillnaderna i ersättningen beror på olika självriskandelar.

Välj Ifs OmfattandePlus-hemförsäkring så kan du vara säker på att ditt värdefulla hem och din egendom är försäkrade på bästa möjliga sätt!

Höjd ersättning vid skador på lösöre

I många fall inverkar föremålets ålder på den ersättning som betalas ut. Med skyddsnivå OmfattandePlus har föremålets ålder minsta möjliga inverkan på ersättningen.

Vanligen sjunker värdet för varje år efter anskaffningsåret. Exempelvis sjunker värdet på hushållsmaskiner och cyklar med 9 %, glasögon 15 % och mobiltelefoner 25 % per år.

Med OmfattandePlus-hemförsäkring får du bl.a. för datorer och telefoner utöver anskaffningsåret två extra år innan deras värde börjar sjunka. För många andra föremål får du tre extra år.

Exempel:

 • Du har en smarttelefon som du köpt 2016 och som går sönder 2018. OmfattandePlus-hemförsäkringen ersätter telefonen till fullt pris.
 • Du har en cykel som du köpt 2016 och som stjäls 2020. I OmfattandePlus-hemförsäkringen är cykelns värde 91 % av priset på en ny cykel, eftersom åldersavdraget på 9 % endast görs för det sista året.
Skada på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur

OmfattandePlus är Finlands mest omfattande skydd, och den ersätter följande skador som orsakats av fukt eller skadedjur:

 • Skador till följd av läckage i yttertak
 • Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp

Ersättningens storlek: Vi ersätter reparation av skador på husets konstruktioner upp till högst 15 000 euro per skadefall.

Unik: Ovan nämnda skador som orsakats av fukt och skadedjur är till sin natur sådana långsamt uppkommande skador som hem- eller fritidshusförsäkringarna i allmänhet inte täcker, men som kan vara omfattande och dyra att reparera.

Egendom som gått sönder

Vi ersätter plötsliga och överraskande bräckage i samband med alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Telefonen slinker ur händerna på ditt barn och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen slutar plötsligt fungera
 • En sten flyger upp från gräsklipparen och söndrar fönstret
 • Ett föremål faller i golvet och det blir ett hack i golvytan
 • Tv:n välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Huskontroll som görs av en yrkesman (avgiftsfri tjänst)*

Vi hjälper dig att ta hand om ditt egnahemshus och erbjuder dig den avgiftsfria tjänsten Kunnon koti.

I Kunnon koti-tjänsten ingår:

 • Huskontroll vart fjärde år, som hjälper dig att förebygga skador och förutse kommande reparationsbehov.
 • Efter kontrollen en skriftlig rapport om konditionen på ditt egnahemshus.
 • Telefontjänst till hjälp i frågor som gäller husets underhåll.

Tjänsten är värd upp till 500 euro.

* Kunnon koti är en avgiftsfri tilläggstjänst som tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex och den erbjuds våra kunder som försäkrat sitt egnahemshus med Omfattande- eller OmfattandePlus-skyddet. Skador eller brister som eventuellt uppdagas i samband med huskontrollerna inverkar inte på försäkringens ersättningsomfattning.

Skadedjursbekämpning

Du får tillgång till en tjänst för skadedjursbekämpning som tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex. Tjänsten utgör inte en del av försäkringsavtalet och den inverkar därför inte på försäkringens pris eller ersättningsområde, även om ditt hem skulle drabbas av skadedjur.

I tjänsten ingår följande omfattande avgiftsfria förmåner:

 • Telefonrådgivning i frågor som gäller skadedjur
 • Vid behov ett paket för skadedjursbekämpning som skickas per post
 • Vid behov bekämpning som utförs av en tekniker

Exempel: Getingar har byggt bo invid ytterdörren. Anticimex tekniker förstör boet på ändamålsenligt sätt med skyddsutrustning.

Teknikerns tjänster fås endast för skadedjur som fått fotfäste i byggnaden. Bekämpning av skadedjur på gårdsområdet ingår inte i tjänsten.

Eldsvåda eller elskada

Vi ersätter skador till följd av eld som kommit lös från elektrisk anordning, levande ljus, blixtnedslag eller motsvarande. I värsta fall kan hela hemmet och alla ägodelar gå förlorade.

Vi ersätter också skada på anordning till följd av kortslutning.

Exempel: Elden sprider sig från ett levande ljus. Branden förstör konstruktioner och föremål i huset och orsakar dessutom rökskador. Utöver reparationen av huset och den förstörda egendomen ersätter vi avlägsnande av röklukten.

Vattenskada

Från försäkringen ersätts läckageskador till följd av vatten som läckt ur rörnät, VVS-anordningar eller strömförbrukande elmateriel som kopplats till anordningarna.

Om byggnaden och lösöret är försäkrade, ersätter försäkringen läckage som kan bl.a. orsakas av bräckage på bruksvattenrör, på golvvärmesystem som är vattenburet, eller exempelvis av att disk- eller tvättmaskinens slang gått sönder. Vattenläckan kan orsaka vattenskador på lösöre samt fast inredning i huset, särskilt på golvet. I dessa fall ersätter vi skador på såväl lösöre som fast inredning.

Om endast byggnaden är försäkrad, ersätter vi endast skador på byggnaden.

Ersättningsbelopp: Om vattenskadan orsakats av att ett rör gått sönder, betalas ersättning för reparation av skadorna till följd av läckaget utifrån rörnätets ålder enligt följande:

 • 0–29 år, 100 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • 30–50 år, 75 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • Över 50 år, 50 % i ersättning av reparationskostnaderna

Exempel: Rörnätet gör sönder och vattnet förstör parketten. Huset är 40 år gammalt och rörnätet har inte förnyats. Försäkringen ersätter 75 % av reparationskostnaderna för parketten.

OBS! Dessa avdrag görs inte på reparationskostnaderna för ett läckage från t.ex. diskmaskinen.

Vattenskada och försäkrandet av enbart lösöre

Om endast lösöret är försäkrat, ersätter vi skador på lösöret och den fasta inredningen (bl.a. golv och fasta skåp). Läckage kan bl.a. orsakas av bräckage på bruksvattenrör, på golvvärmesystem som är vattenburet, eller exempelvis av att disk- eller tvättmaskinens slang gått sönder.

Från försäkringen ersätts lösöre på den boendes ansvar enligt lagen om bostadsaktiebolag också vid bräckage på värme-, ventilations- eller sanitetsanordningar samt eventuella läckageskador som detta orsakat.

Exempel: Diskmaskinen går sönder, och vatten som runnit på utsidan av maskinen förstör parketten i köket. Vi ersätter skadorna på parketten. En hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande- och OmfattandePlus ersätter dessutom reparation eller förnyelse av en diskmaskin.

Skada på VVS-anordning

Skador på värme-,  ventilations- eller sanitetsanordningar eller rör kan orsaka omfattande skador.

I fråga om VVS-anordningar görs från förnyelse- eller reparationskostnaderna (inkl. material- och arbetskostnader) åldersavdrag och avdrag för självrisk.

Gällande rörnät, elkablar och elledningar är åldersavdraget 3 % per år. Gällande övriga VVS-anordningar och elektriska anordningar är det 6 % per år. Åldersavdraget görs inte för det år anordningen tagits i bruk eller för året därpå.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i huset. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter förnyandet av dörren och den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomenskada

Vi ersätter skador på huset till följd av olika naturfenomen, såsom storm, hagel eller översvämning. Vi ersätter arbets- och materialkostnader som uppstår i samband med reparation av skador.

Exempel: Stormen fäller ett träd över huset och utöver skador på taket förstörs även bärbuskarna och flaggstången. Vi ersätter arbets- och materialkostnaderna för reparationen av dessa.

Tillfällig bostad

Om det inte är möjligt att bo i hemmet till följd av en eldsvåda, läckageskada eller någon annan skada som ersätts från försäkringen och du tillfälligt är tvungen att bo någon annanstans, ersätter vi 85 % av merkostnaderna för boende tills renoveringen är klar.

Om du vill får du hjälp med att hitta en tillfällig bostad och vi beaktar dina önskemål beträffande t.ex. läge och bilplats.

Exempel: Ett rörbrott väter ned hemmets golv, som måste förnyas. Det är inte möjligt att bo i bostaden under de två veckor som konstruktionerna torkas och golvet renoveras. Vi ersätter 85 % av kostnaderna för boendet på hotell tills renoveringen är klar.

Tillfälligt boende ersätts under högst 12 månader. Ersättning kan också beviljas för flyttkostnader och lagring av föremål under renoveringen.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 200 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Juridisk hjälp vid identitetsstölder

Om du har råkat ut för en identitetsstöld, får du råd och hjälp för att lösa situationen. Du kan söka ersättning för kostnader för juridisk hjälp om du behöver anlita en jurist t.ex. för att göra upp en undersökningsanmälan, som biträde vid en förundersökning eller för att avvisa oriktiga krav. Dessa advokatkostnader ersätts upp till 2 000 euro utan självrisk.

Försäkringen ersätter inte eventuella ekonomiska förluster eller utgifter till följd av en identitetsstöld och inte heller kostnader som hänför sig bl.a. till förvärvsverksamhet eller ett brott som begåtts av en annan familjemedlem.

Id-stöldskyddet är tidsbestämt och är i kraft 1.5.2020-30.4.2022.

Exempel:

Du får på grund av en id-stöld obefogade fakturor som du har polisanmält. Faktureraren har emellertid inte avstått från kraven och du kan då anlita en finsk advokat för att avvisa kraven.

Ifs omfattande hemförsäkring är testvinnare!

Ifs Omfattande hemförsäkring utsågs som testvinnare i Kuluttaja-tidningen (07/20), som jämförde omfattande hemförsäkringar mellan åtta försäkringsbolag.

Vår försäkring som utsågs som bäst i test klarade sig utmärkt i fråga om pris, villkor och kundnöjdhet på alla delområden.

Varför köpa försäkring för egnahemshus från If?

Kunnon koti -tjänsten

Du får tillgång till tjänsten Kunnon koti, som består av unik service andra försäkringsbolag inte erbjuder dig. Du kan bo i ditt hus utan bekymmer, då tjänsten omfattar en huskontroll vart fjärde år samt en telefontjänst. Kontrollen utförs av en yrkesman inom byggbranschen, som granskar husets rumsutrymmen, konstruktioner och byggnadsteknik samt ger råd och tips om tryggt boende och hur man förebygger skador. Du får också hjälp per telefon vid frågor om husets underhåll. Tjänsten tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex.

Skadedjursbekämpning

Du får avgiftsfri skadedjursbekämpning, som hjälper dig bl.a. med att hålla möss och getingar borta från huset. Vid behov får du hjälp per telefon eller ändamålsenliga bekämpningsmedel om du utför bekämpningen själv. Skadedjursbekämpningen kan också utföras av en tekniker.  Tilläggstjänsten ingår inte i försäkringar för lägenheter eller parhus. Tjänsten tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex.

OmfattandePlus, Finlands mest heltäckande skydd

OmfattandePlus-hemförsäkringen ger Finlands mest omfattande skydd åt ditt hus och din lösa egendom. Genom att välja det här skyddet får du också ersättning för skador, som till sin natur är långsamt uppkommande och som hemförsäkringar vanligtvis inte ersätter. Ur OmfattandePlus-hemförsäkringen ersätts bl.a. skador till följd av läckage i yttertak, fuktskador i våtrum samt skador i byggnadens konstruktioner som orsakats av skadedjur. 

 • Fullvärdesförsäkring dvs. att försäkra till fullt pris

  Att försäkra till fullt pris innebär att man inte på förhand uppskattar värdet på egendomen, då försäkringen baserar sig på byggnadens yta. När du försäkrar till fullt värde uppskattar du inte värdet på egendomen innan olyckan är framme. När du köper en hemförsäkring från webbutiken är byggnaden försäkrad till fullvärde.

  Utöver byggnaden omfattar försäkringen gårdsområdet och sedvanliga konstruktioner såsom lekstuga, grilltak, skjul av lätt konstruktion, simbassäng/badtunna, som var för sig ersätts upp till högst 5 000 euro. Gårdsområdets övriga konstruktioner, såsom flaggstång eller stängsel, ersätts upp till högst 5 000 euro. Alltså försäkras varken gårdsområdet eller sedvanliga konstruktioner till fullt värde. Du kan kontrollera försäkringssummorna i handledningen och villkoren.

  Exempel på skada på VVS-anordning

  Om bergvärmepumpen gått sönder, får du i första hand ersättning för reparationen. Om det inte lönar sig att reparera värmepumpen, ersätter vi priset på en motsvarande ny bergvärmepump. Från ersättningen görs ett åldersavdrag på 6 % för varje år samt ett avdrag enligt den självrisk du valt.

  Byggnadsskada

  Vid byggnadsskador fastställs ersättningen alltid när olyckan är framme enligt byggnadens skick. Först uppskattar vi nyanskaffningspriset på en motsvarande byggnad, som vi jämför med värdet på den förstörda byggnaden.

  • Om värdet på den förstörda byggnaden är över 50 % av nyanskaffningspriset, låter vi bygga en motsvarande byggnad. Det här hör till ett av de vanligaste sätten att ersätta en totalskada.
  • Om värdet på den förstörda byggnaden däremot är under 50 % av nyanskaffningspriset, får du en ersättning som motsvarar det pris du kunde ha begärt för byggnaden vid försäljning precis innan skadan var framme.
 • Bygga egnahemshus och försäkring

  Vi rekommenderar att du försäkrar egnahemshuset genast i början av byggnadsskedet. Du kan försäkra ett egnahemshus under uppbyggnad hos If i vilket skede som helst av byggprojektet. Försäkringen omfattar husets grund och skador på byggnadsmaterial redan från det att de börjar transporteras till tomten.

  Du kan räkna ut pris och köpa en försäkring för ditt hem under uppbyggnad i webbutiken. Du räknar ut priset när du anger uppgifterna för det färdiga huset. Välj innevarande år som byggnadsår. Beroende på i vilket skede byggnadsprojektet är kan du välja att först försäkra enbart byggnaden, men om flytten redan är nära, kan du försäkra både byggnaden och lösöret på samma gång. Du kan också försäkra ditt lösöre senare genom att ringa vår kundtjänst eller lämna ett meddelande via Mina sidor.

  Kom ihåg att köpa en talkoförsäkring, om du bygger eller renoverar ditt hus med gemensamma krafter på talko. Talkoförsäkringen ger talkodeltagarna skydd under talkoarbetet i händelse av olycksfall, och ersätter sjukkostnader, bestående skador samt dödsfall. Talkoförsäkringen köper du genom kundtjänsten för företag. Notera att du behöver en arbetsolycksfallsförsäkring om lön utbetalas till deltagarna.

 • Om skadan är framme

  Vår snabba skadehantering hjälper dig om skadan är framme. Enklast gör du en skadeanmälan på Mina sidor, som det är enklast att använda via If Mobil-appen.

  Gör så här
 • Sköt dina ärenden med If Mobil

  Via If Mobil-appen har du dina försäkringar alltid nära till hands. Du kan ladda ned appen på både Apple och Android -enheter.

  If Mobil
 • If Förmånsprogram

  Samla dina försäkringar hos If, och få rabatt på dina premier

  När du köper försäkring för egnahemshus från If omfattas du av If Förmånsprogram och får permanent 10–16 % i rabatt på dina premier. Du omfattas av förmånsprogrammet även med en bilförsäkring.

  Om bilförsäkringen