Gör anmälan om användning av rättsskydd

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Du som är jurist eller advokat, och gör skadeanmälan för din kund, fyll i rättsskyddsskadeanmälan.

Ibland kan det hända att du står inför en situation där du behöver juridisk hjälp.

​Rättsskyddsförsäkringen ger dig och din familj skydd i händelse av rättegångskostnader i tviste- och brottmål som ansluter sig till ditt privatliv. Exempel på ersättningsgilla rättsskyddsskador är tvistemål som gäller bostadsköp eller skadeståndsanspråk när du varit offer för ett brott.

Notera att den rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen inte ersätter tvistemål i anslutning till äktenskapsskillnad och förvärvsverksamhet. I ärenden som gäller förvärvsverksamhet kan du kontakta ditt fackförbund.

Tvist i anslutning till omvårdnad och försörjning av barn samt rätt till umgänge med barn eller boende

 1. Gör skadeanmälan i Mina sidor.
 2. Om du fungerar som ombud, anteckna dina egna kontaktuppgifter/kontaktuppgifterna till din byrå som anmälarens kontaktuppgifter. Om möjligt, uppge också den försäkrades e-postadress, så att vi kan skicka beslutet per e-post.
 3. I tvistemål och ansökningsärenden har tvisten uppstått den dag när den framställda fordran har bestridits.
 4. Redogör i punkten "Redogörelse för målet" för:
  • tvisten och din roll i den
  • vilka förändrade förhållanden som ansökan om ändring av avtal eller dom grundar sig på och när förändringen har skett
  • på vilka grunder du eller motparten bestrider det krav som lagts fram
  • ifall ärendet behandlas i samband med avslutande av samlevnad.
 5. Skicka oss en kopia av det gällande avtalet/domstolens beslut till adressen oikeusturvavahingot@if.fi. Kom ihåg att nämna att du gjort rättsskyddsanmälan och lämna dina kontaktuppgifter.
 6. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Annat tvistemål eller ansökningsärende

 1. Gör skadeanmälan i Mina sidor.
 2. Skicka inte in några bilagor till oss.
 3. Om du fungerar som ombud, anteckna dina egna kontaktuppgifter/kontaktuppgifterna till din byrå som anmälarens kontaktuppgifter. Om möjligt, uppge också den försäkrades e-postadress, så att vi kan skicka beslutet per e-post.
 4. I tvistemål och ansökningsärenden har tvisten uppstått den dag när den framställda fordran har bestridits.
 5. Redogör i punkten "Redogörelse för målet" för:
  • tvisten och din roll i den
  • vilken omständighet (t.ex. händelse eller avtal) som tvisten/kravet grundar sig på och när den har inträffat
  • på vilka grunder du eller motparten bestrider det krav som lagts fram.
 6. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Brottmål

 1. Gör skadeanmälan i Mina sidor.
 2. Skicka inte in några bilagor till oss.
 3. Om du fungerar som ombud, anteckna dina egna kontaktuppgifter/kontaktuppgifterna till din byrå som anmälarens kontaktuppgifter. Om möjligt, uppge också den försäkrades e-postadress, så att vi kan skicka beslutet per e-post.
 4. I ett brottmål har ärendet anhängiggjorts den dag när åklagarens eller målsägandens stämningsansökan har lämnats in till tingsrättens kansli.
 5. Redogör i punkten "Redogörelse för målet" för:
  • brottet och din roll i det
  • vilken omständighet (t.ex. händelse eller avtal) som kravet/åtalet grundar sig på och när den har inträffat.
 6. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.