Skada på placeringsbostad

Se anvisningar för hur du ska gå till väga om din placeringsbostad drabbats av en plötslig skada. Anmäl skada via Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätter försäkringen för hyresvärd?

  • Försäkringen ersätter skador på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning som är på aktieägarens underhållsansvar samt skador på lösöre som ägs av hyresvärden.
  • Tilläggsskyddet för skador som hyresgäst orsakat med avsikt ersätter skador på fast inredning i lägenheten som en hyresgäst orsakat med avsikt.
  • Tilläggsskyddet vid avbrott i hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst i sådana situationer där den uthyrda lägenheten drabbats av en skada som ersätts enligt försäkringsvillkoren.
  • Om din försäkring omfattar ansvarsförsäkring, ersätter försäkringen skada som orsakats någon annan av vårdslöshet, försummelse eller oaktsamhet, när ägaren enligt lag är ersättningsskyldig för skadan.
  • Om din försäkring omfattar rättsskyddsförsäkring, ersätter försäkringen rättegångskostnader vid tvister i anslutning till den lägenhet som hyrs ut upp till 10 000 euro. Det omfattande skyddet ersätter också rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala till motparten.
  • Ansökan om ersättning ska göras inom ett år efter att skadan inträffade.

Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd och självriskbeloppet på Mina sidor. Du använder Mina sidor enklast med appen If Mobil.

Gör så här vid skada på placeringsbostad