Ifin työturvallisuuskannustin

Pienten eli taulustotariffoitavien asiakkaiden työtapaturmavakuutuksen maksussa huomioidaan yrityksen ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö. Ifissä tämä huomioidaan maksussa ns. työturvallisuuskannustimena, jonka määrä perustuu siihen, miten hyvin työnantaja osoittaa työturvallisuusasioiden olevan kunnossa vakuutusyhtiön esittämien kysymysten perusteella.

Kysymyksiä työturvallisuuskannustimesta

Kaikki vakavat työpaikkatapaturmat johtavat viranomaistutkintaan, jolloin työnantajan on tärkeä pystyä osoittamaan, että työturvallisuusasioita on etukäteen pohdittu ja työpaikan vaarat tunnistettu. Kannustinkysymykset johdattavat työnantajaa täyttämään työturvallisuuslain (738/2002) ja –asetusten minimivaatimuksia.

Alla on annettu jokaiseen kolmeen kannustinkysymykseen lisätietoa sekä ohjeita, miten toimia, jos jokin kohdista vaatii lisätoimenpiteitä.

Kysymys 1. Onko kirjallinen selvitys työn haitta- ja vaaratekijöistä tehtynä ja ajan tasalla?

Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä työpaikan haitta- ja vaaratekijät (työturvallisuuslaki 738/2002). Velvollisuus koskee kaikkia työnantajia ja kirjallisesti dokumentoitu selvitys työn vaaratekijöistä on ollut usein syy jättää työnantaja tuomitsematta työturvallisuusrikoksesta vakavan tapaturman yhteydessä.

Lisätietoa aiheesta löytyy sivuilta

www.tyosuojelu.fi   
www.ttk.fi ja
www.ttl.fi

Kysymys 2. Oletteko nimenneet vaadittavat työsuojeluhenkilöt ja ilmoittaneet tiedot Työturvallisuuskeskukseen?

Jokaisen työnantajan on nimettävä edustajansa (työsuojelupäällikkö) työpaikalla tapahtuvaa työsuojelun yhteistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää (laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006).

Työpaikalla, jolla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen työsuojeluasioissa. Valtuutetut voidaan valita myös alle kymmenen työntekijän työpaikoilla.

Työsuojeluhenkilörekisteri (laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/2001) on Työturvallisuuskeskuksen (www.ttk.fi) ylläpitämä rekisteri, jonne tallennetaan työnantajien ilmoitusten perusteella työsuojeluhenkilöstön yhteystietoja (nimi, syntymäaika, äidinkieli, osoite, osallistuminen työsuojelukoulutukseen, ammattiliiton jäsenyystieto sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot). Rekisteriin nimetyt henkilöt saavat hyödyllistä työsuojelumateriaalia veloituksetta.

Kysymys 3. Onko henkilöstönne saanut työturvallisuuskoulutusta viimeisen kolmen vuoden aikana?

Yksi tärkeimmistä työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteista on se, että työnantaja on varmistunut työntekijöiden riittävästä osaamistasosta. Työpaikan johdolla ja esimiehillä on keskeinen rooli tunnistaa työpaikan koulutustarpeet. Työnantajan lakisääteisiin koulutusvelvoitteisiin kuuluu mm. opetuksen ja perehdytyksen antaminen uudelle työntekijälle, työntekijöiden työsuojeluvelvoitteista kertominen sekä työvälineiden oikea ja turvallinen käyttökoulutus.

Työturvallisuuskoulutuksia

Alla on kysymykseen 3 liittyvä luettelo hyväksytyiksi katsotuista koulutuksista. Luettelo ei ole täydellinen, vaan sen tarkoitus on olla esimerkinomainen ja apuna kysymykseen vastattaessa.

 • Työturvallisuuskortti (www.tyoturvallisuuskortti.fi)
 • Turvapassi (Suomen Punainen Risti, www.redcross.fi)
 • Työsuojelun peruskurssi ja jatkokurssi (esim. Työturvallisuuskeskus, www.ttk.fi ja Työterveyslaitos, www.ttl.fi)
 • Ensiapukoulutus (www.suomenensiapukoulutus.fi tai www.redcross.fi)
 • Trukin turvallinen käsittely
 • Ammattikuljettajien turvallisen ajon koulutus
 • Työturvallisuuslaki ja -asetukset
 • Työsuojeluvastuut
 • Nosturin / henkilönostimen käyttö
 • Koneturvallisuuskoulutus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Sähköturvallisuus
 • Korkealla tehtävät työt
 • Uhkatilannekoulutukset
 • Työmatkariskit
 • Ergonomiakoulutus
 • Oman henkilöstön pitämät koulutukset

Dokumentit järjestetyistä koulutuksista on hyvä tallentaa mahdollisia kyselyitä varten.

Työtapaturmavakuutus

Lue Työtapaturmavakuutuksen uudistuksista ja siitä mitä vakuutus kattaa