Työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen täyttöohje

 1. Työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen täyttöohje

Tältä sivulta saat ohjeita ja apua työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen täyttämiseen. Ohje koskee 1.1.2016 ja sen jälkeen alkaneita vakuutuskausia.

Työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksessa annettuja tietoja käytetään työtapaturmavakuutuksen ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen maksun laskennassa, joten tietojen huolellinen täyttäminen on tärkeää.

Olet vastaanottanut työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen joko postitse tai sähköisessä kansiossa. Palkkailmoitukseen on esitäytetty eräitä tietoja. Tarkista esitäytetyt tiedot ja merkitse mahdolliset muutokset ja korjaukset lomakkeelle kyseisen tiedon kohdalle. Mikäli tiedot eivät mahdu niille varattuun kenttään, voit käyttää erillistä liitettä täydentämään lomaketta.

Kausi, jolta palkkatiedot ilmoitetaan, on mainittu palkkailmoituksen alkuosassa. Mikäli jonkin kohteen vakuutuskausi poikkeaa palkkailmoituksen alkuosassa kerrotusta ilmoituskaudesta, on tästä erillinen maininta kyseisen kohteen kohdalla.

Tarkista palkkailmoituksen alkuosassa mainittu yrityksen toimiala ja tee korjaus tarvittaessa.

Palkkailmoituksen palautus ja allekirjoitus

Palkkailmoitus on palautettava täytettynä palkkailmoituslomakkeessa annettuun määräpäivään mennessä lomakkeesta ilmenevään osoitteeseen. Vakuutuksenottajan tai hänen edustajansa tulee allekirjoittaa palkkailmoitus. Ilmoita lomakkeen lopussa myös yhteyshenkilö, jolta vakuutusyhtiö saa tarvittaessa lisätietoja.

Muista merkitä ilmoituksen loppuun pyydetyt tiedot pankkitilistä tai tarkista mahdollisesti esitäytetyt tiedot.

Ilmoitus tulee palauttaa, vaikka palkkoja ei olisi maksettu ilmoituskauden aikana. Tällöin palkaksi merkitään 0 euroa.

Sähköinen palkkailmoituslomake

Jos käytät sähköistä kansiota vakuutusasioidesi käsittelyyn, myös palkkailmoituksen täyttäminen onnistuu helposti sähköisen palkkailmoituslomakkeen avulla. Katso ohjevideo

Tulostettava ohje

Työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen täyttöohje


Pakollisesti vakuutettavien palkat ammattiluokittain eriteltynä

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmavakuutuksella. Työtapaturmavakuutus on luonteeltaan yleisvakuutus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vakuutukseen kuuluu kulloinkin työnantajan palveluksessa olevat henkilöt, jollei ole erikseen toisin sovittu. Vakuutettu ryhmä on kuvattu palkkailmoituksella.

Ammattiluokka/ammattinimike

Tarkista esitäytetyt ammattiluokat ja lisää mahdolliset puuttuvat ammattinimikkeet taulukon tyhjille riveille. Ilmoita ammattinimike riittävän tarkalla tasolla tehdyn työn mukaan (esim. ”harjoittelija” tai ”sekatyömies” eivät ilmaise riittävästi työn laatua). Apua oikean ammattiluokan valintaan saa tarvittaessa Tilastokeskuksen maksuttomasta LuokitusEkspertti-palvelusta​. Valitse LuokitusEkspertistä käytettäväksi luokitukseksi Ammattiluokitus 2010.

Mikäli työntekijä tekee kahta työtä, merkitään koko palkkasumma riskialtteimman ammatin kohdalle. Palkkaa ei saa jakaa.

Tähän kohtaan on esitäytetty myös niiden yhtiömiesten, osakkaiden tai omistajajohtajien nimet, jotka kuuluvat pakollisesti vakuutettavien piiriin. Tarkista myös näiden tietojen paikkansapitävyys huolellisesti ja tee tarvittavat korjaukset.

Kokonaispalkkasumma luontoisetuineen euroa

Kokonaispalkkasummaan sisällytetään kaikki ko. ammattiluokkaryhmälle maksetut ennakonpidätyksellä vähentämättömät työansiot.

Ilmoitettaviin palkkoihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat palkat, lisät ja korvaukset:

Palkka

 • ​perus-, ylityö-, kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka
 • sairausajan palkka
 • sairauskassan maksama täydennyspäiväraha
 • ulkomailla tehdyn työn ns. TyEL-vakuutuspalkka
 • tulokseen perustuvat palkkiot, kannustepalkkiot
 • tulospalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet
 • irtisanomisajan palkka (ei kuitenkaan lomautusajalla maksettu)
 • palkkaturvana saatu palkka
 • konkurssipesän maksama palkka

Vuosilomapalkka ja lomakorvaukset

 • lomaraha, lomallelähtö- ja lomaltapaluuraha
 • lomapalkan korotus
 • työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus

Palkanlisät, -korotukset ym. palkkaerät

 • ​henkilökohtaiset tai tehtäväkohtaiset lisät
 • erilaiset lisät: esim. olosuhde-, vuorotyö-, ilta- ja yötyö- sekä hälytyslisä
 • seisokki- ja ylityökorotus
 • työajan lyhentämiskorvaus (pekkasvapaa)
 • varallaolokorvaus
 • sunnuntaityö-, arkipyhä- ja vapaavuorokorvaus
 • provisio
 • tantieemi, bonus
 • tuotantopalkkio
 • tuotantolisä

Luontoisedut

 • ​asunto-, ravinto- ja autoetu
 • puhelimen ja autotallin käyttöetu
 • muut luontoisedut

Muut työtoimintaan liittyvät korvaukset

 • ​päivärahat (veronalainen osuus)
 • palvelurahat ja yleisöltä saadut lahjarahat
 • työnantajan työntekijälleen ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut (veronalainen osuus)
 • virkavuosien perusteella maksettu palkka tai lahja
 • aloite- ja kirjoituspalkkiot
 • työpaikan henkilöstön luottamusmiehelle maksetut korvaukset
 • YT-lain mukaisten toimikuntien palkkiot.

Työansioina ei pidetä esimerkiksi seuraavia palkkioita ja etuuksia:

​Työsuhteen päättyessä maksettavat vahingonkorvausluontoiset suoritukset, kuten

 • ​korvaus palkan maksun viivästymisestä työsuhteen päättyessä (odotusajan palkka)
 • korvaus lainvastaisesta irtisanomisesta
 • korvaus syrjäytetystä irtisanomisajasta liikettä luovutettaessa
 • korvaus irtisanomisesta ja irtisanomisajan palkka lomautuksen aikana
 • työsopimuksen purkamisen yhteydessä maksettava korvaus (kuten ns. kultainen kädenpuristus)
 • muu kuin lakiin perustuva korvaus työsuhteen päättymisestä
 • eroraha

Erilaiset kustannusten korvaukset, kuten

 • ​päivärahat (verovapaat)
 • työehtosopimuksiin perustuvat veronalaiset kulukorvaukset, kun ne on maksettu lievemmin perustein kuin verottajan vuosittaisessa päätöksessä on säädetty
 • muuttokustannusten korvaus
 • ulkomailla työskentelystä aiheutuvien erityisten kustannusten korvaukset
 • työväline ja työvaate- sekä muut välittömästi työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaukset

​Muut

 • ​Työpaikan sairauskassasta maksettu lisäpäiväraha
 • Merkkipäivälahja (esine- tai rahalahja)
 • Rojalti
 • Henkilökuntaetuudet, kuten lainan korkoetu, maksuton terveydenhoito jne.
 • Esinelahjat
 • Työsuhdeoptiot
 • Tekijänoikeuskorvaukset
 • Työsuhdekeksinnöt
 • Yhtiön jakama osuus osakeyhtiön voitosta tai käteinen voittopalkkio, kun se maksetaan koko henkilöstölle
 • Osakeyhtiön osakkaan saama voitto-osuus tai osinko (myös kun kohdeltu verotuksessa ansiotulona)
 • Äänettömän yhtiömiehen saama voitto-osuus
 • Henkilöstörahaston suoritukset
 • Etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhtiön osakkeita alempaan hintaan
 • Lentoyhtiöiden ja hotellien yms. yritysten myöntämät bonuspisteet, jotka työntekijä saa henkilökohtaiseen käyttöönsä

Eläketurvakeskus julkaisee ohjeistusta työeläkkeen perusteena olevista työansioista. Koska työtapaturmavakuutuksen ja työeläkevakuutuksen työansio-käsitteet vastaavat toisiaan (1.1.2016), voi myös Eläketurvakeskuksen ohjeistusta eläkkeen perustana olevista työansioista käyttää apuna määritettäessä työansioon kuuluvia ja kuulumattomia eriä.

Työtunnit

Ilmoita työtunnit ammattiluokittain kokonaislukuina. Yhden henkilön vuotuisten työtuntien määrä on noin 1 700.​

Työvoimakoulutukseen osallistuneiden palkat ammattiluokittain eriteltynä

Opiskelutapaturmalain (460/2015) mukaan työvoimakoulutusta järjestävän tahon on vakuutettava opiskelijat työtapaturmavakuutuksella.

Työvoimakoulutukseen osallistuneista henkilöistä on ilmoitettava tiedot ammattiryhmittäin eriteltynä. Näiden tietojen perusteella määritetään laskennallinen palkkasumma, jota käytetään vakuutusmaksun laskennassa.

Ammattiluokka/ammattinimike

Tarkista esitäytetyt ammattiluokat ja lisää mahdolliset puuttuvat ammattinimikkeet taulukon tyhjille riveille. Ilmoita ammattinimike riittävän tarkalla tasolla henkilön tekemän työn mukaan (esim. ”harjoittelija” tai ”sekatyömies” eivät ilmaise riittävästi työn laatua). Apua oikean ammattiluokan valintaan saa tarvittaessa Tilastokeskuksen maksuttomasta LuokitusEkspertti-palvelusta​. Valitse LuokitusEkspertistä käytettäväksi luokitukseksi Ammattiluokitus 2010.

Koulutukseen osallistuneiden ja koulutuspäivien lukumäärä

Taulukkoon täytetään ammattiluokittain joko kauden aikana työvoimakoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja koulu- ja kurssipäivien lukumäärä yhtä henkilöä kohti tai koulutuspäivien kokonaismäärä (koulutukseen osallistuneiden lukumäärä * koulu- tai kurssipäivien lukumäärä yhtä henkilöä kohti).

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen palkkasumma

Mikäli vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella vakuutettu henkilöryhmä on sama kuin pakollisella työtapaturmavakuutuksella vakuutettu ryhmä, on vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutusta koskeva kohta palkkailmoituksella pakollisen turvan yhteydessä. Mikäli vakuutettu ryhmä poikkeaa pakollisella työtapaturmavakuutuksella vakuutetusta ryhmästä, on vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella vakuutettu ryhmä erikseen nimettynä jäljempänä lomakkeella. Täytä vakuutetun ryhmän palkkasumma ilmoituksessa mainitulta kaudelta.​

Urheiluvakuutuksen palkkasumma

Mikäli urheiluvakuutuksella vakuutettu henkilöryhmä on sama kuin pakollisella työtapaturmavakuutuksella vakuutettu ryhmä, on urheiluvakuutusta koskeva kohta palkkailmoituksella pakollisen turvan yhteydessä. Mikäli vakuutettu ryhmä poikkeaa pakollisella työtapaturmavakuutuksella vakuutetusta ryhmästä, on urheiluvakuutuksella vakuutettu ryhmä erikseen nimettynä jäljempänä lomakkeella. Täytä vakuutetun ryhmän palkkasumma ilmoituksessa mainitulta kaudelta.​

Laivaväen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen palkkasumma

Mikäli laivaväen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella vakuutettu henkilöryhmä on sama kuin pakollisella työtapaturmavakuutuksella vakuutettu ryhmä, on laivaväen vapaa-ajan tapaturmavakuutusta koskeva kohta palkkailmoituksella pakollisen turvan yhteydessä. Mikäli vakuutettu ryhmä poikkeaa pakollisella työtapaturmavakuutuksella vakuutetusta ryhmästä, on laivaväen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella vakuutettu ryhmä erikseen nimettynä jäljempänä​ lomakkeella. Täytä vakuutetun ryhmän palkkasumma ilmoituksessa mainitulta kaudelta.

Työturvallisuustilanne työpaikalla

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan taulustomaksuisten asiakkaiden työtapaturmavakuutuksen maksussa otetaan huomioon yrityksen ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö. Ifissä tämä huomioidaan ns. työturvallisuuskannustimena, jonka määrä perustuu siihen, miten hyvin työnantaja osoittaa työturvallisuusasioiden olevan kunnossa vakuutusyhtiön esittämien kysymysten perusteella. Kysymyksiin tulee vastata vuosittain palkkailmoituksen yhteydessä. Tarvittaessa löydät lisätietoa kysymyksistä osoitteesta if.fi/tyoturvallisuuskysymykset

Julkinen sektori

Tietoja oppilaista ja opiskelijoista

Työtapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat myös oppilaat ja opiskelijat ammatillisessa ja yleissivistävässä koulutuksessa. Nämä henkilöt on vakuutettu opiskeluun liittyvän käytännön harjoittelutyön osalta.

Oppilaiden ja opiskelijoiden osalta ilmoitetaan koulutusasteittain joko oppilaiden lukumäärä ja koulupäivien lukumäärä yhtä henkilöä kohti tai koulupäivien kokonaismäärä (oppilaiden lukumäärä * koulupäivien lukumäärä yhtä henkilöä kohti.)

Tietoja eräisiin huolto- ja hoitolaitoksiin otetuista henkilöistä

Eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetuista henkilöistä annetun lain mukaan laitokseen otetut henkilöt tulee vakuuttaa työtapaturmavakuutuksella. Nämä henkilöt on vakuutettu hoito-ohjelman mukaisessa työssä sattuvan tapaturman osalta.

Huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden osalta ilmoitetaan laitokseen otettujen henkilöiden lukumäärä ja hoitopäivien lukumäärä yhtä henkilöä kohden tai hoitopäivien kokonaismäärä (henkilöiden lukumäärä * hoitopäivien lukumäärä yhtä henkilöä kohti.)

Tietoa omaishoitajista

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 10 § 3 momentin mukaan kunnan, joka on tehnyt hoitajan kanssa sopimuksen omaishoidon tuesta, on vakuutettava hoitaja työtapaturmavakuutuksella.

Omaishoitajien osalta tiedot tulee ilmoittaa erikseen niistä omaishoitajista, joille maksettava omaishoidon tuki on vähintään vähimmäisvuosityöansion suuruinen ja niistä, joiden omaishoidon tuki jää alle vähimmäisvuosityöansion. Vuonna 2016 vähimmäisvuosityöansio on 13 910 euroa.

Tietoja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneista henkilöistä

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 23 §:n mukaan kunnan on vakuutettava kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat työtapaturmavakuutuksella.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osalta ilmoitetaan toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sekä henkilöiden yhteenlaskettu työpäivien lukumäärä.

Tietoja vammaisten ja kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuneista henkilöistä

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e § 3 momentin mukaan vammaisten työtoiminnan järjestäjän on vakuutettava työtoimintaan osallistuvat työtapaturmavakuutuksella.

Vammaisten työtoimintaan osallistuvien osalta ilmoitetaan toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sekä henkilöiden yhteenlaskettu työpäivien lukumäärä.

Kehitysvammaisten erityishuoltolain (519/1977) 71 §:n mukaan tämän lain mukaan järjestettyyn työtoimintaan sovelletaan samoja periaatteita kuin vammaisten työtoimintaankin.

Tietoa perhehoitajista

Perhehoitolain (263/2015) 20 § 2 momentin mukaan toimeksiantosopimuksen tehneen kunnan tai kuntayhtymän on vakuutettava perhehoitaja työtapaturmavakuutuksella.

Perhehoitajien osalta ilmoitetaan henkilöiden yhteenlaskettu palkkasumma sekä työpäivien lukumäärä.

Tietoja yrityksen omistajista, yhtiömiehistä ja osakkaista

Tarkista mahdolliset esitäytetyt omistajatiedot ja tee tarvittavat täydennykset ja korjaukset. Omistustietojen perusteella määritetään, kuuluvatko yrityksessä työskentelevät omistajat pakollisesti vakuutettavien joukkoon. Ilmoita palkkailmoituksessa kaikkien omistajien tiedot, myös sellaisten, jotka eivät työskentele yrityksessä.

Asema yrityksessä

Asema merkitään mahdollisimman tarkasti, kuten esimerkiksi yksityinen ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies tai osakeyhtiön osakas.

Osakeyhtiön johtava asema

Osakeyhtiön osakkaiden osalta tähän merkitään henkilön asema, kuten toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinainen jäsen, hallituksen varajäsen tai muu tehtävää kuvaava nimike. Jos osakas ei ole johtavassa asemassa, merkitään ”ei johtavassa asemassa”.

Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä sekä muuta vastaavaa asemaa tai vastaavaa tosiasiallista määräämisvaltaa osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä.

Työskentelee yrityksessä

Vaihtoehdot: päätoiminen, sivutoiminen tai ei työskentele.

Eläkkeellä

Merkitään ”ei”, mikäli henkilö ei ole eläkkeellä. Jos henkilö on eläkkeellä, merkitään eläkkeen laatu, kuten osa-aikaeläke tai vanhuuseläke.

Sama talous toisen omistajan kanssa

Merkitään ”ei”, mikäli samassa taloudessa ei asu muita omistajia. Mikäli samassa taloudessa asuu muita omistajia, ilmoitetaan ko. omistajan nimi.

Sukulaisuussuhde muihin omistajiin

Jos samassa taloudessa asuu muita omistajia, merkitään tähän kenttään sukulaisuussuhteen laatu. Vaihtoehdot: aviopuoliso, avopuoliso, isä, äiti, lapsi, sisarus, muu.

Esimerkki: Yrityksen omistajina ovat Maija ja hänen samassa taloudessa asuva poikansa Matti. Maijan omistajataulukkoon merkitään ”äiti” ja Matin taulukkoon ”lapsi”.

Sama talous

Samassa taloudessa asuville omistajille merkitään tähän kenttään jokaiselle sama merkki (numero/kirjain).

Perheenjäsen

Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä henkilöä, joka on tässä tarkoitetulle johtavassa asemassa työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. Avopuolisolla tarkoitetaan yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvaa henkilöä.

Välillinen omistaminen

Laskettaessa edellä mainittuja omistusosuuksia, otetaan huomioon myös välillinen omistaminen toisten yhteisöjen (osakeyhtiö tai osuuskunta) tai yhtymien (avoin ja kommandiittiyhtiö) kautta, jos johtavassa asemassa oleva henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa sanotusta toisesta yhteisöstä tai yhtymästä yli puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Lisätietoja ja neuvoja palkkailmoituksen täyttämiseen saat tarvittaessa osoitteesta Lstvakuutus@if.fi​ tai puhelinnumerosta 010 19 15 00.​​

På svenska

In English

 1. Työtapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen täyttöohje