Henkilövakuutusten verotuksesta

Sairauskuluvakuutuksen verotus

Sairauskuluvakuutus voi olla verovapaa henkilökuntaetu, kun

  • etu on tavanomainen ja kohtuullinen ja
  • vakuutus on otettu koko henkilöstölle samansisältöisenä.

Lisäksi verovapauden edellytyksenä on, että

  • vakuutusmäärä on enintään 10 000 euroa / sairaus tai tapaturma ja
  • keskimääräinen vakuutusmaksu on enintään 1 000 euroa / vakuutettu.

Lisätietoa asiasta verottajan internetsivuilta 

Muiden riskihenkilövakuutusten verotus

Riskihenkilövakuutus (muu kuin sairauskuluvakuutus) voi olla verovapaa henkilökuntaetu, kun

  • etu on tavanomainen ja kohtuullinen
  • eikä sillä korvata palkanmaksua.

Osakkaiden ja yhtiömiesten osalta edun on oltava kohtuullinen suhteessa heidän työpanokseensa ja tarvittaessa vakuutuksenottajan tulee käsitellä vakuutusmaksu palkkana.

Lisätietoa asiasta verottajan internetsivuilta 

På svenska

Sjukvårdsförsäkringen kan vara en skattefri personalförmån när den ger en sedvanlig och rimlig förmån och har tecknats för hela personalen i samma omfattning. En förutsättning för att försäkringen ska vara skattefri är dessutom att det högsta ersättningsbeloppet per sjukdom eller olycksfall är högst 10 000 euro och att premien i genomsnitt är högst 1 000 euro per försäkrad.

Premierna för en personförsäkring som företaget tecknat är avdragsgilla kostnader för företaget.

Personriskförsäkring (andra skydd än sjukvårdsförsäkring) kan vara en skattefri personalförmån när förmånen är sedvanlig och skälig och inte ersätter löneutbetalning. För delägare och bolagsmän ska förmånen vara skälig i förhållande till deras arbetsinsats och vid behov ska försäkringstagaren behandla försäkringspremien som lön.

In English

Corporate Health Care Insurance can be considered as a tax-free fringe benefit, if the insurance benefit is conventional and reasonable and the whole personnel is covered by a similar insurance. In addition, the prerequisite for being a tax-free benefit is that the maximum sum insured per illness or accident is at most 10,000 euros and the average insurance premium is at most 1,000 euros per insured.

A personal risk insurance (other than care) can constitute a tax-free fringe benefit if it is a customary and reasonable benefit and does not replace part of salary payment. With regard to shareholders and partners, the benefit must be reasonable in proportion to their work contribution, and, if necessary, the Policyholder must treat the insurance premium as salary.