Työtapaturmaan liittyvä muutoksenhakuohje

Jos olet tyytymätön työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvauspäätökseen.

Valituksen toimittaminen

Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa asiasta Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on vakuutuslaitoksista riippumaton muutoksenhakuelin.

Valitus osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimitetaan päätöksen antaneelle vakuutusyhtiölle.

Osoite: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, PL 1, 20025 IF, käyntiosoite: Kalevantie 3, 20520 Turku Sähköpostiosoite: muutoksenhaku@if.fi

Valituksen sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita valituksessa

  • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
  • päätös, johon haet muutosta
  • miltä kohdin haet päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäviksi
  • perusteet, joilla vaadit muutoksia
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos valitus koskee perhe-eläkettä

Liitä mukaan päätös, josta valitat tai jäljennös siitä, sekä selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Muutoksenhakijan on allekirjoitettava valitus, poikkeuksena sähköpostin välityksellä toimitettu valitus. Voit myös antaa valituksen laatimisen asiamiehen tehtäväksi. Tällöin hänen on allekirjoitettava valitus ja mukaan on liitettävä antamasi valtakirja.

Valitusaika

Valituksen on oltava vakuutuslaitoksessa ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, kun olet saanut päätöksestä tiedon.

Valituksen käsittely

Jos vakuutuslaitos katsoo, että annettu päätös on syytä muuttaa vaatimuksesi mukaisesti, vakuutusyhtiö käsittelee asian uudelleen ja lähettää sinulle uuden päätöksen. Tällöin valituksesi raukeaa eikä sitä toimiteta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Jos vakuutuslaitos ei katso olevan syytä päätöksensä muuttamiseen, valituksesi toimitetaan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi.

Vakuutuslaitos toimittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle samalla valituksenne ja oman lausuntonsa sekä tätä asiaa koskevat muut asiakirjat. Asiasta ilmoitetaan sinulle kirjeitse.

Valituksen käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa kestää keskimäärin 8 kuukautta.

Lisätietoja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja valitusasian käsittelystä lautakunnassa löydät osoitteesta www.tapaturmalautakunta.fi