Bilförsäkring

Räkna ut pris och

 1. Bilförsäkring

Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring.

Vad ersätter bilförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Parkeringsskydd (utan bonusförluster)
Bärgning (också på grund av ett tekniskt fel)

Vi låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Personskydd för förare och passagerare
Sällskapsdjurskydd
Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.


Valbara tilläggsskydd till Helkasko


Om rutan kan repareras, drar vi inte av självrisken från reparationsfakturan. Om rutan måste bytas ut, betalar du endast självrisken 200 euro.

Försäkringshandledning och -villkor

Utrustning och tillbehör som försäkras

Objekt för kaskoförsäkringen är fast installerad standardutrustning i din bil samt tillbehör som förvaras separat, t.ex. en extra uppsättning däck, när du förvarar dem i ett låst förvaringsutrymme.

Försäkringen omfattar också följande efterinstallerade anordningar upp till sammanlagt 6 000 euro i Helkasko och 600 euro i Delkasko

 • radio-, kassettband- och CD-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning
 • tv-, video- och DVD-apparater
 • bilnavigeringsapparater
 • biltelefoner.

Objekt för kaskoförsäkringen är inte

 • anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifter eller myndigheternas bestämmelser eller som installerats i strid med dem
 • utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk
 • pärlemor-, dekorations- och annan specialmålning.

Försäkringarnas giltighetstider och -områden

Försäkringarnas giltighetstider

Trafikförsäkringen börjar vid avtalad tidpunkt och upphör t.ex. när du säljer fordonet eller inte längre är fordonets innehavare. Du kan föra över trafikförsäkringen till oss från ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden.

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) börjar vid avtalad tidpunkt och fortsätter ett år åt gången. Den upphör vid försäkringsperiodens slut, om premien inte har betalats.

När du sålt fordonet skickar Fordonsförvaltningscentralen till oss en anmälan om den nya ägarens registeranmälan, varpå vi avslutar din försäkring.

Trafikförsäkringens giltighetsområde

Trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga länder som hör till Gröna kort-systemet.

Trafikförsäkringen är utomlands ofta mer begränsad än i Finland. I många länder blir föraren, ägaren och rentav passagerarna i det fordon som orsakat en trafikskada utan ersättning.

Läs våra anvisningar när du reser utanför Norden. Grönt kort eller Green Card är för de utländska myndigheterna ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring. I handledningen Utomlands med bil och under Råd & Tips hittar du mer information om nödvändiga handlingar och andra försäkringar som du kan behöva.

Kaskoförsäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som hör till Gröna kort-systemet. Om du råkar ut för en skada utanför Norden avdras en förhöjd självrisk från ersättningen.

Om du bilar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Ryssland, ger Ansvarsskydd utomlands som ingår i alla våra kaskoförsäkringar skydd i sådana trafikskador där föraren i ditt fordon själv är ansvarig gentemot utomstående. Du kan välja Tilläggsansvarsskydd utomlands för att komplettera skyddet för skador som drabbar passagerarna.

Om din resa överraskande avbryts, kommer vårt Bilserviceskydd utomlands till din hjälp, förutsatt att din kaskoförsäkring omfattar Kontinuitets- eller Bilserviceplusskydd.

Läs mer om förhöjd självrisk och Bilserviceskyddet utomlands i handledningen Utomlands med bil. I handledningen hittar du massor med nyttig information för dig som åker utomlands med bil.

 1. Bilförsäkring