Företagets bilförsäkring

Begär offert Ring oss

Bilförsäkringen för företagets personbil kan enligt ditt val inkludera Toppkasko, som täcker nästan allt. Eller enbart trafikförsäkring. Eller något däremellan – Hel- eller Delkasko.

 • Glöm bonustabellerna

  Våra rättvisa och stabila priser baserar sig på vår kompetens att bedöma risker.

 • Bärgning utan självrisk

  Också om körningen avbryts på grund av ett tekniskt fel.

 • If Apu hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria If Apu kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.


Företagets bilförsäkring Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter personskadorna för alla delaktiga i en krock. Trafikförsäkringen täcker också skador på motpartens fordon och egendom. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk, om du inte separat har fogat självrisk till försäkringen.
Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. För dem lönar det sig att ta en kaskoförsäkring.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter om fordonet stjäls eller utsätts för skadegörelse. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Brand

Försäkringen ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Älg och naturfenomen

Försäkringen ersätter kollisioner med hjortdjur. Försäkringen ersätter också skador som orsakats av naturfenomen till följd av

 • en hagelskur
 • blixt som slagit ned direkt i fordonet
 • ett träd eller en gren som pga stormvind fallit över bilen
 • gnagare eller något annat skadedjur som tagit sig in i fordonet.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter rättegångskostnaderna vid tvister i anslutning till användningen av din bil. Maximiersättningen är 10 000 euro per skada. Självrisken är 15 % av rättegångskostnaderna, dock minst 200 euro.

Tilläggsansvarsskydd utomlands

Från försäkringen ersätts skada som inträffat i ett sådant Green Card-avtalsland som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. Ryssland, och för vilken fordonets förare är personligen ansvarig gentemot utomstående. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Bärgning och resekostnader

Vi låter bogsera fordonet till en reparationsverkstad, om färden avbryts till följd av att fordonet fått ett fel, skadats eller kört av vägen. If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, 24/7. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 350 euro i hemlandet och upp till 1 000 euro utomlands. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Kollision

Vi ersätter skador på fordonet till följd av kollision eller avkörning.
Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Glas

Försäkringen ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.

Om rutan inte behöver bytas ut, ersätts reparationen utan självrisk. Om rutan byts ut mot en ny, avdras från ersättningen en självrisk på 200 euro.

Högre ersättning vid inlösning

Om bilen går till inlösning, är den ersättning som betalas från försäkringen bättre än det gängse marknadspris som normalt betalas. Vi höjer ersättningen med 30 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil.

Priset för en ny bil ersätts, om bilen har köpts i en märkesaffär i Finland, om det när skadan inträffar har gått högst ett år från bilens första registrering, bilen är medkörd högst 200 000 kilometer och de uppskattade reparationskostnaderna överstiger 50 % av bilens nyanskaffningsvärde. I annat fall höjs ersättningen med upp till 30 %. I ersättning utbetalas högst priset för en ny likadan bil vid tidpunkten för skadan. För en bil som skaffats begagnad ersätts inte mer än det gängse priset vid anskaffningstidpunkten.

Skada på motor eller kraftöverföring

Försäkringen ersätter skada på motorns rörliga delar och elektriska anordningar, växellåda, kraftöverföring och hydraulik samt deras styrenheter.
På ersättningen tillämpas ålders- och kilometeravdrag och från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Hyrbilstjänst

Försäkringen ger tillgång till en ersättande bil för den tid som det egna fordonet repareras. Ersättning betalas för högst 40 dagar. För väntetiden på reservdelar eller att reparationen ska börja betalas ersättning för högst 7 dagar.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kasko- eller trafikförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Hyrbilstjänst

Försäkringen ger tillgång till en ersättande bil för den tid som det egna fordonet repareras. Ersättning betalas för högst 40 dagar. För väntetiden på reservdelar eller att reparationen ska börja betalas ersättning för högst 7 dagar.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Engångsersättning vid personskada

Skyddet med engångsersättning vid personskada utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Vi betalar ut engångsersättning om en person har skadats fysiskt eller omkommit i en trafikolycka i egenskap av fordonets förare eller passagerare. Engångsersättningens storlek beror på skadans svårighetsgrad.

Bedrägeri

Från försäkringen ersätts ett uthyrt fordon, när det inte återlämnas på grund av bedrägeri eller förskingring. Från ersättningen avdras 1 000 euro i självrisk.

Bilförsäkring för företag

Med företagets bilförsäkring kan man försäkra personbilar som utöver föraren har rum för högst åtta personer och som inte används i tillståndspliktig trafik.

Trafikförsäkringen ersätter personskador för alla delaktiga i en krock (förare, passagerare och den oskyldiga parten). Trafikförsäkringen täcker också skador på motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna företagsfordonet – för dem får du skydd med en kaskoförsäkring. Från de skador som ersätts från trafikförsäkringen görs inte avdrag för självrisk. Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring.

Nytt: kilometerprissättning på försäkringen

Vi har övergått till kilometerprissättning vid försäkring av företagets personbilar. Vissa bilar används mindre medan andra bilar är i trafik från morgon till kväll. Ju mer du kör, desto större är sannolikheten för att något ska hända. Därför prissätter vi våra bilförsäkringar enligt hur mycket du kör.

Det räcker med att uppdatera bilförsäkringens kilometerklass en gång om året eller vid förändringar. Du kan uppdatera kilometerklassen i din egen If Företagsfolder eller via vår telefontjänst.

Exempel:

Om du uppskattar att du kör cirka 16 000 km om året, välj klassen "Högst 20 000 km". Du behöver uppdatera uppgiften på nytt först om du kör under 12 000 km eller över 20 000 km om året.

Klasser: högst km/år

 • 12 000 km
 • 20 000 km
 • 30 000 km
 • över 30 000 km

Om du kör under 12 000 km om året, betalar du cirka en fjärdedel mindre för trafik- och helkaskoförsäkringen än om du skulle köra över 30 000 km om året. Prisskillnaden mellan varje kilometerklass är cirka 6–15 %.

Välj lämplig kaskoförsäkring

Bilens användningsändamål avgör ofta vilken bilförsäkring som det lönar sig att ta. Du kan välja mellan Topp-, Hel- eller Delkasko. I tabellen ser du enkelt vilka olika kaskoalternativ som ingår i försäkringen för företagsbil. Mot tilläggspremie kan du ännu komplettera Toppkasko, som täcker nästan allt.

Ersättning av bärgnings- och resekostnader

Företagets bilförsäkring ersätter bärgnings- och resekostnader utan självrisk också om körningen avbryts på grund av ett tekniskt fel. Utbetalning av ersättning förutsätter inga andra ersättningsgilla skador.

Skada på motor eller kraftöverföring

I Toppkasko ingår skydd i händelse av att företagsbilens motor och kraftöverföring går sönder. Skyddet är avsett för högst 12 år gamla och under 175 000 kilometer medkörda bilar.

If Apu kommer till hjälp när företagets fordon råkar ut för en skada

Nya If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, dygnet runt. Om företagsfordonets motor stannar, vindrutan går sönder eller bilens varningslampa tänds, kommer If Apu till hjälp. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller. Läs mer om If Apu

Intresserad?

Begär offert på bilförsäkring för ditt företag