Hantering av personuppgifter och registerbeskrivningar

Behandlingen av personuppgifter är en viktig del av försäkringsbolagets verksamhet. Personuppgifterna används vid skötseln av försäkrings- och ersättningsärenden, vid marknadsföring och i samband med andra uppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet. Användningen av personuppgifterna regleras i personuppgiftslagen och lagstiftningen om försäkringsbolag. Vi tillämpar de allmänna anvisningarna för branschen vid behandlingen av personuppgifter.

Vi har upprättat registerbeskrivningar över de personuppgifter som registrerats. Utöver Ifs kund-, försäkrings- och ersättningsregister samt register över inspelade telefonsamtal har vi bland annat olika kampanj- och kontaktregister.

För att förebygga försäkringsbrottslighet har försäkringsbolagen ett gemensamt skaderegister, där bolagen samlar information om inträffade skador för att förhindra att någon obefogat söker ersättning för samma skada från flera bolag. De personer som gjort sig skyldiga till brott gentemot försäkringsbolaget registreras också i ett gemensamt missbruksregister. Datasekretessmyndigheten har beviljat separat tillstånd för de gemensamma registren.

Vi behandlar uppgifterna lagenligt och omsorgsfullt samt med iakttagande av god informationshantering och också i övrigt så att den registrerades skydd för privatlivet inte äventyras.

De uppgifter som införs i registren skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Telefonsamtal med kunden kan bandas för att verifiera innehållet i samtalet, t.ex. då det är fråga om teckning av försäkring eller handläggning av ett ersättningsärende.

If överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag.

Den registrerades rättigheter

Enligt personuppgiftslagen har envar rätt till insyn, rätt att yrka på rättelse av en uppgift samt förbudsrätt.

Med stöd av rätten till insyn har envar rätt att få veta om registret innehåller uppgifter om honom eller henne och, om det finns uppgifter om honom eller henne, rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats. Med vidstående blankett eller i Mina sidor kan du begära att få kontrollera uppgifter om dig själv.

Den registrerade har rätt att kräva att en uppgift som ingår i registret rättas, utplånas eller kompletteras. Du kan vid behov förbjuda marknadsföring genom att meddela om detta i Mina sidor, på Ifs kontor, per telefon eller per post.

Begäran om kontroll av personuppgifter

Skicka in begäran om kontroll av personuppgifter på adressen

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Personregisterärenden
PB 1014
00025 IF

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finlands försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi, tfn 09 183 5360 och fax 010 831 5328.

Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar finns på finska.

Kundregister
Registerbeskrivning för inspelningar av kundsamtal
Försäkringsregister
Ersättningsregister
Uppförandekodexar för behandling av personuppgifter