Omkullfallna träd till följd av storm

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mina sidor

Du behöver inte nödvändigtvis meddela oss på förhand om röjning av träd och eventuella reparationsåtgärder. Ta några översiktsbilder av gården som visar de omkullfallna träden och deras läge på tomten. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.

Du kan röja bort omkullfallna träd från gårdsområdet (såga grenar och kapa stammen). Vi betalar för röjningen en ersättning i pengar som också innefattar att gården städas efter sågningen och skräpet förstörs (däremot inte borttransport, klyvning eller flisning). Vid behov kan du anlita en skogsarbetare till hjälp. Du kan höra dig för om skogsarbetare via den lokala skogsvårdsföreningen.

Ersättning kan betalas ut för skador på vårdat gårdsområde. Till gårdsområdet räknas ett vårdat område som finns i omedelbar närhet av byggnaderna och som används dagligen, dvs. gräsmatta, stenbeläggning, prydnadsträd, bärbuskar och andra planteringar. Meddela antalet träd som fallit inom detta område.

Tomtskog, väg som leder till tomten eller områden i naturtillstånd på tomten omfattas inte av hemförsäkringen.

I röjningskostnader ersätts kapning av träden så att grenar och stam kan flyttas. Klyvning av träd till ved ersätts inte.

Om ett träd på din tomt har fallit över på grannens sida och orsakat skada, ska grannen söka ersättning för skadan från sin egen försäkring.

Kostnader för avvärjning av skada ersätts

Om ett träd hotar att falla över en byggnad som är försäkrad i din försäkring (hus, garage, bastu e.d.) ska du vidta åtgärder för att begränsa ytterligare skador. Fäll trädet eller be brandkåren eller en skogsarbetare till hjälp. Kostnaderna för att fälla trädet kan ersättas som kostnader för avvärjning av skada, om man därigenom har förhindrat att byggnaden skadas.

I kostnader för avvärjning av skada ersätts endast kostnaderna för att fälla trädet. Däremot räknas kostnader för att kapa trädet, hugga det till ved och borttransport inte som kostnader för avvärjning av skada, eftersom det inte är nödvändigt för att förhindra en mer omfattande skada.

Du behöver inte meddela oss på förhand om åtgärder som vidtas för att begränsa skadan. Handla lika omsorgsfullt som om du inte skulle ha någon försäkring. Du kan söka ersättning för eventuella skadeavvärjningskostnader också senare och försäkringen ersätter kostnaderna, om de förhindrat uppkomsten av en mer omfattande skada.
Från kostnaderna för avvärjning av skada görs inget avdrag för självrisk.

Rör inte elledningar som ligger på marken eller träd som lutar mot ledningarna

Rör aldrig på eget bevåg träd som skadat elledningarna eller ledningar som hänger så lågt att du når upp till dem, eftersom de kan vara spänningsförande.

Gardera dig på förhand

Kom ihåg att se över hem- och fritidshusförsäkringen