Psykologinen turvallisuus edistää työtekijöiden hyvinvointia

Ifin monimuotoisuus- ja osallistamistyön systemaattisuuden lisäämiseksi ja todellisen muutoksen varmistamiseksi Ran Lavie nimitettiin Ifin ensimmäiseksi Diversity and Inclusion Manageriksi vuonna 2020.

Ran Lavien tehtävä Ifin Diversity and Inclusion Managerina on sekä hyvin strateginen että käytännönläheinen, joten päivistä ei koskaan tule hänelle pelkkää rutiinia. Suhteiden luominen on luonnollinen osa työtä, joka vaatii yhteistyötä useimpien Ifin yksiköiden kanssa.

Työ käsittää muun muassa niin akateemiseen kirjallisuuteen uppoutumista, Ifin sisäistä raportointia ja mittausten suorittamista kuin työ- ja tutkimusryhmien perustamista koko organisaatioon ja sen selvittämistä, miten If voi rekrytoidessaan houkutella moninaisempaa hakijajoukkoa. 

Monimuotoisuuden ja osallistamisen kypsyysmalli 

Tarve systematisoida tämän alan työtä ja luoda sitä varten jäsennelty lähestymistapa on johtanut monimuotoisuuden ja osallistamisen kypsyysmalliin, jota käytetään ohjenuorana vuonna 2021. 

”Kypsyysmalli kuvaa Ifin nykytilaa. Mallia voidaan pitää myös laajana etenemissuunnitelmana, josta käy ilmi vaiheittainen lähestymistapa, jolla Ifistä tulee monimuotoisempi, tasa-arvoisempi ja osallistavampi yhtiö. Malli varmistaa, että edistämme yhtiössä johdonmukaisesti syvää ja huolellisesti toteutettua muutosta”, Ran Lavie sanoo. 

Hän kuvailee mallia perustaksi orgaaniselle prosessille, joka kasvaa ja josta tulee luonnollinen osa yhä useampia osia Ifin liiketoiminnasta. 

”Mallin perustana on lakien ja paikallisen lainsäädännön noudattamisen lisäksi myös yhtiön sisäisten politiikkojen noudattaminen. Niissä kerrotaan selkeästi, mitä meiltä kaikilta odotetaan ja mitä haluamme saavuttaa. Systemaattisesta näkökulmasta tarkasteltuna sisällytämme monimuotoisuus- ja osallistamisohjelman olemassa oleviin prosesseihin erilaisissa tukitoiminnoissa ja tiimeissä varmistaaksemme, että parannamme työtämme ja puutumme järjestelmällisesti siinä oleviin sudenkuoppiin”, hän sanoo. 

Monimuotoisuus ja osallisuus eivät ole mikään yhden miehen show.

”Ifissä olemme edenneet pitkälle sukupuolten tasa-arvon osalta, mutta meidän on laajennettava käsitystämme monimuotoisuudesta – esimerkiksi sisällyttämällä siihen seksuaalisen suuntautumisen, iän, vammaisuuden, yhteiskuntaluokan, uskonnon, etnisen taustan ja kansallisen identiteetin – ja siitä, miten nämä vaikuttavat toisiinsa ja käyttäytymiseemme, käsityksiimme ja mahdollisiin harhakäsityksiimme. "

"Tätä varten meidän on aloitettava itsestämme ja varmistettava, että toimemme perustuvat tosiasioihin ja tieteeseen ja että olemme todella sitoutuneet tähän muutokseen”, Ran selittää. 

Tilaa voimaantumiselle 

Suurin potentiaali on kuitenkin jokaisessa meistä. 

”Monimuotoisuus ja osallisuus eivät ole mikään yhden miehen show. Kyse on siitä, että jokainen meistä työskentelee näiden kysymysten osalta itsensä kanssa ja edistää monimuotoisuutta ja osallisuutta”, Ran sanoo. 

Ran huomauttaa, että yksi vakuutusalan haasteista on se, että ala on luonnostaan hyvin pikkutarkka ja suuri osa työstä on hyvin yksityiskohtaista. Siksi hän korostaa, että on tärkeää miettiä, miten voimme varmistaa, että vapaudelle ja kokeiluille on enemmän tilaa ja että Ifin kaikilla työntekijöillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia. 

”Haluamme voimaannuttaa työntekijöitämme ja varmistaa, että meillä on kulttuuri, jossa jokainen tuntee olonsa niin turvalliseksi, että hän voi sanoa, mitä ajattelee. Meidän on varmistettava, että meillä on Ifissä osallistava ympäristö, joka edistää uteliaisuutta ja aitoa kiinnostusta toinen toisiimme ja jossa ihmiset eivät tunne, että heidän on jätettävä jotakin tekemättä virheiden pelossa. Psykologinen turvallisuus on keskeistä, jotta työntekijät voivat menestyä”, hän sanoo. 

Ran korostaa, että tästä kulttuurista on hyötyä myös asiakkaillemme ja että on erittäin tärkeää, miten tapaamme asiakkaitamme ja millainen käsitys heillä on meistä. 

”Täyttääksemme tehtävämme yhteiskunnassa meidän on tunnustettava, että kaikki asiakkaamme ovat erilaisia. Jos unohdamme, keitä asiakkaamme ovat, emme pysty kommunikoimaan heidän kielellään emmekä ymmärrä heidän tarpeitaan. Meidän on otettava koko yhteiskunta huomioon. Vakuutukset ovat kaikkia varten”, Ran toteaa. 

Ran Lavie

Ran Lavie

Diversity and Inclusion Manager, If