Ifin lyhyen aikavälin ilmastotavoitteille SBTi:n hyväksyntä

"Haluamme, että ilmastotavoitteillamme on mahdollisimman suuri vaikutus. Asettamalla tieteeseen perustuvia tavoitteita ja sisällyttämällä korvaustoimintaamme ylimääräisiä päästövähennystoimia toivomme näyttävämme esimerkkiä myös muille vakuutusyhtiöille", kertoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Kansainvälinen Science Based Targets ‑aloite (Science Based Targets initiative, SBTi) on hyväksynyt Ifin lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet. If liittyy niiden maailmaanlaajuisesti yli 4 000 yrityksen joukkoon, joiden ilmastotavoitteet aloite on hyväksynyt.

Morten Thorsrud, Ifin toimitusjohtaja

Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud on odottanut tavoitteiden hyväksyntää innolla.

- Ilmastonmuutos on maailmanlaajuisesti merkittävä ongelma, joka vaatii meiltä kaikilta kiireellisiä toimia. Haluamme tehdä oman osamme ja tukea muutosta asettamalla Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat tavoitteet. SBTi:n hyväksyntä on tärkeä askel tällä matkalla, kertoo Morten Thorsrud.

If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. If sitoutui SBTi-tavoitteiden noudattamiseen vuonna 2021.

If lisää ylimääräisiä päästövähennystavoitteita korvaustoimintaan

Ifin noin 11 miljardin euron sijoitusomaisuus muodostaa suurimman osan Ifin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. SBTi:n mukaisesti Ifin on rahoitusalan yhtiönä asetettava tavoitteita sijoituksilleen. If on päättänyt viedä sitoumuksensa vieläkin pidemmälle asettamalla ylimääräisiä tavoitteita myös korvaustoiminnalleen. Korvaukset muodostavat merkittävän osan Ifin kokonaispäästöistä, sillä ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja hoitaessaan If ostaa materiaaleja ja palveluja vuosittain noin 950 miljoonalla eurolla.

- Vaatimalla vastuullista toimintaa vahinkoja hoitavilta kumppaneiltamme ja tukemalla heitä esimerkiksi materiaalien käytön vähentämisessä sekä korjaamisen ja osien uudelleenkäytön lisäämisessä, voimme saada aikaiseksi merkittäviä päästövähennyksiä. Siksi halusimme asettaa tavoitteita myös korvaustoiminnallemme, kertoo toimitusjohtaja Morten Thorsrud.


If lisää ylimääräisiä päästövähennystavoitteita korvaustoimintaan

SBTi:n ohjeet liittyen rahoitussektorin tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science-based targets)

Rahoituslaitosten on asetettava tavoitteita, jotka kattavat suorat ja epäsuorat päästöt Scope 1, 2 ja 3 päästöluokissa:

Scope 1: Suorat päästöt, jotka aiheutuvat yrityksen omistuksessa tai hallinnassa olevasta omaisuudesta, kuten työsuhdeautoista.

Scope 2: Epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat ostetun sähkön, lämmityksen, höyryn ja jäähdytyksen tuotannosta, kuten toimitilojen lämmityksestä ja jäähdyttämisestä.

Scope 3: Sijoitus- ja lainaustoiminta.

Ifin noin 11 miljardin euron sijoitusomaisuus muodostaa suurimman osan Ifin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. SBTi:n mukaisesti Ifin on rahoitusalan yhtiönä asetettava tavoitteita sijoituksilleen. If on päättänyt viedä sitoumuksensa vieläkin pidemmälle asettamalla ylimääräisiä tavoitteita myös korvaustoiminnalleen. Korvaukset muodostavat merkittävän osan Ifin kokonaispäästöistä, sillä ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja hoitaessaan If ostaa materiaaleja ja palveluja vuosittain noin 950 miljoonalla eurolla.

- Vaatimalla vastuullista toimintaa vahinkoja hoitavilta kumppaneiltamme ja tukemalla heitä esimerkiksi materiaalien käytön vähentämisessä sekä korjaamisen ja osien uudelleenkäytön lisäämisessä, voimme saada aikaiseksi merkittäviä päästövähennyksiä. Siksi halusimme asettaa tavoitteita myös korvaustoiminnallemme, kertoo toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Artikkeli jatkuu grafiikan jälkeen. 

SBTi:n ohjeet liittyen rahoitussektorin tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science-based targets)

Rahoituslaitosten on asetettava tavoitteita, jotka kattavat suorat ja epäsuorat päästöt Scope 1, 2 ja 3 päästöluokissa:

Scope 1: Suorat päästöt, jotka aiheutuvat yrityksen omistuksessa tai hallinnassa olevasta omaisuudesta, kuten työsuhdeautoista.

Scope 2: Epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat ostetun sähkön, lämmityksen, höyryn ja jäähdytyksen tuotannosta, kuten toimitilojen lämmityksestä ja jäähdyttämisestä.

Scope 3: Sijoitus- ja lainaustoiminta.

Ifin asettamat tavoitteet

If on asettanut seuraavat tavoitteet:

Scope 1: Suorat päästöt

48 % pienemmät päästöt vuoteen 2030 mennessä

Ifin tähän luokkaan kuuluvat päästöt ovat peräisin työsuhdeautoista. If sitoutuu vähentämään päästöjään vuoden 2020 tasosta eli 132 CO2e-tonnista 69 tonniin vuoteen 2030 mennessä muun muassa korvaamalla bensiini- ja dieselautoja sähköautoilla.

Scope 2: Epäsuorat päästöt

42 % pienemmät päästöt vuoteen 2030 mennessä

If sitoutuu siihen, että sen toimipisteiden sähkönkulutuksen, lämmityksen ja jäähdytyksen päästöt vähenevät vuoden 2020 tasosta eli 1 488 CO2e-tonnista 863 CO2e-tonniin vuoteen 2030 mennessä. Tämä tehdään esimerkiksi siirtymällä vihreän kaukolämmön käyttöön Espoon toimistossamme ja uusiutuvan sähkön käyttöön Baltian toimistoissamme.

Suurimpiin Pohjoismaissa sijaitseviin toimistoihimme ostamamme sähkö tulee jo uusiutuvista lähteistä.

Scope 3: Muut epäsuorat päästöt

Scope 3 sisältää 15 päästöluokkaa. Rahoitussektorilla sijoitukset ovat ainoa pakollinen luokka tieteeseen perustuvia tavoitteita asetettaessa. If ylittää aloitteen asettaman vaatimustason ja sitoutuu vähentämään myös ostetuista materiaaleista ja palveluista aiheutuvia päästöjä.

Sijoitusten osuus Ifin päästöistä oli 433 000 CO2e-tonnia vuonna 2020*. Ifin sijoitustoiminnan tavoitteet kattavat 85 % sen kaikista sijoituksista ja lainoista vuoden 2020 tasoon verraten**. If käyttää listattuihin osakkeisiin, yrityslainoihin, rahastoihin ja ETF:iin liittyvien tavoitteiden asettamiseen lämpötilapisteytystä:

  • If sitoutuu siihen, että sen sijoitusportfolion listattujen osakkeiden, yrityslainojen, rahastojen ja ETF:ien sijoitusarvon Scope 1 ja 2 päästöt vähenevät siten, että se siirtyy 2.52°C -lämpötilapisteytyksestä vuonna 2020, 2.04°C:een vuoteen 2027 mennessä.

Vuonna 2020 korvaustoiminnassa ostetut tavarat ja palvelut aiheuttivat lähes 90 000 CO2e-tonnia päästöjä. Kaikkien vahinkojen hoidon ja konsernipalveluiden toimittajien on vuodesta 2020 lähtien pitänyt noudattaa Ifin toimittajien käytännesääntöjä (Supplier Code of Conduct). Vähentääkseen korvaustoiminnan päästöjä If on nyt sitoutunut myös kasvattamaan SBT-aloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta sen korvaustoiminnassa käyttämien toimittajien joukossa.

  • If sitoutuu siihen, että vuoteen 2028 mennessä 30 % sen korvaustoiminnassa käytetyn tavaroiden ja palveluiden kokonaisostosta koostuu toimittajista, jotka ovat asettaneet tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita.

- Korvaustoiminta on ydinliiketoimintaamme. Ajoneuvo- ja omaisuustuotelajeissa ostamme materiaaleja ja palveluita noin 950 miljoonalla eurolla vuodessa sekä käsittelemme yli miljoona korvaushakemusta. Merkittävä osa päästöistämme aiheutuu välillisesti tästä toiminnasta. Pystymme vaikuttamaan näihin päästöihin kannustamalla toimittajiamme asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, Thorsrud toteaa.

Ifin vastuullisuusjohtaja Philip Thörn on samaa mieltä.

- Vaatimalla toimittajiltamme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja, resurssitehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta pyrimme minimoimaan kielteiset ympäristövaikutuksemme sekä edistämään vastuullista tuotantoa ja kulutusta. Tiukat vaatimukset sekä tiivis yhteistyö toimittajien ja kumppaneiden kanssa mahdollistavat, että voimme kehittää liiketoimintaamme sekä edistää kestävää kehitystä. Uskomme, että vakuutusalan tulisi keskittyä enemmän vahinkojen hoidon ilmastovaikutuksiin. Ylitämme tässä SBTi:n vaatimukset mielellämme, Thörn kertoo.

If korjaa ja uudelleen käyttää vuosittain jo lähes 3 500 tonnia muovia ja metallia ajoneuvojen korjauksissa.

- Haluamme, että päästövähennyksillämme on mahdollisimman suuri vaikutus. Uskomme, että kunnianhimoisin tapa varmistaa tämä on liittyä mukaan SBTi-aloitteeseen ja asettaa tieteeseen perustuvia tavoitteita. Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä haluamme näyttää tässä muille esimerkkiä, Thorsrud toteaa.

Seuraavaksi If aikoo päivittää käytäntöjään siten, että ne tukevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.


Tietoa Science Based Targets ‑aloitteesta (SBTi)

Science Based Targets -aloite (SBTi) on yhteistyöhanke, johon kuuluvat Maailman luonnonsäätiö (WWF), Carbon Disclosure Project (CDP), Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja YK:n Global Compact -aloite.

Aloite edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttamalla yrityksiä asettamaan alakohtaisia tieteeseen perustuvia tavoitteita, jotta päästöjä voidaan vähentää mitattavalla ja yhdenmukaisella tavalla. Tavoitteet ovat tieteeseen perustuvia, jos ne ovat sen mukaisia, mitä uusin ilmastotiede pitää tarpeellisena Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luettelo Ifin kaikista sijoitustavoitteista (englanniksi) on täällä: Companies taking action – Science Based Targets

Faktaruutu

* Financed emissions in Scope 1 and 2 for equity and fixed income investments.

** If uses the Temperature Rating approach for corporate loans (except commercial real estate), listed equity, corporate bonds, funds and ETFs and the Sectoral Decarbonisation Approach (SDA) for corporate loans (commercial real estate).