August Ramsayn säätiö

August Ramsayn säätiö perustettiin vuonna 1929 kunnioittamaan suomalaisen teollisen palovakuutustoiminnan uranuurtajaa.
Valtioneuvos Ramsay toimi Ifin suomalaisissa edeltäjäyhtiöissä keskeisenä vaikuttajana.

August Ramsayn potretti
August Ramsay, Eero Järnefelt 1913, öljy

Palkitsemme vahingontorjunnan edistämisestä

Säätiön tarkoituksena on Ifissä vakuutettujen yritysten vahingontorjuntatyön sekä vakuutustoiminnan käytännöllisen ja teoreettisen tutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää stipendejä, apurahoja sekä tunnustusplaketteja vahingontorjuntaan tai vakuutustoiminnan kehittämiseen osallistuneille henkilöille ja yhteisöille.

August Ramsayn säätiö sr (y-tunnus: 0306098-1)


Stipendit, apurahat & tunnustusplaketit

Hakemukset ja ehdot

Tutkimustyöhön tarkoitettua apurahaa haettaessa hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan tutkimushankkeen aihe, hankkeen rahoitustapa, hankkeelle asetetut tavoitteet sekä näiden tavoitteiden/tulosten käytettävyys joko riskienhallinta-/ vahingontorjuntatyössä tai vakuutustoiminnan kehittämisessä.

Apurahan myöntämisen ehtona on:

  • että tutkimus/hanke on säätiön säännöissä määritellyn tarkoituksen mukainen
  • se edistää Ifin Suomen sivuliikkeessä vakuutettujen yritysten vahingontorjuntatyötä tai vakuutustoiminnan käytännöllistä tai teoreettista tutkimusta
  • Apurahan saaja sitoutuu pitämään esityksen tutkimuksen tuloksista säätiön hallitukselle sekä yhteisesti sovittavalle kohderyhmälle.
  • Artikkelin kirjoittaminen lopputyön tuloksista ja lupa sen käyttämiseen kokonaisuudessaan tai osittain Ifin viestinnällisessä tarkoituksessa, esim. asiakasviestinnässä.

Säätiö ei tue yritysten liiketoimintakuluja kuten palkkakuluja, tai investointeja. Säätiön hallitus huomioi päätöksiä tehdessään myös säätiön toiminnalleen asettamat painopistealueet, jotka tällä hetkellä ovat:

  • Hyvän riskienarvioinnin merkityksen korostaminen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa ja vahinkojen torjunnassa.
  • Jatkuvuussuunnittelun ja riskitietoisuuden hyödyntäminen yritysten toimintavalmiuden ja häiriöiden sietokyvyn kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
  • Inhimillinen tekijä ja sen merkitys vahinkotapahtumissa eri toimialoilla ja vakuutuslajeissa.
  • Muuttuvat ja kehittyvät riskit, kuten kyber- ja digitalisaatioriskit sekä muuttuvaan työhön liittyvät riskit erityisesti henkilöriskienhallinnan kannalta, esimerkkinä lisääntynyt etätyö.

Säätiölle osoitetussa vapaamuotoisessa stipendihakemuksessa tulee kuvata tapahtunut onnettomuus- tai vahinkotilanne, sen kehittyminen sekä pelastus- ja/tai sammutussuoritus tai toiminta, jonka perusteella stipendiä esitetään. Jos kysymyksessä on esimerkiksi tulipalon sammutus, hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti palopaikka ja ajankohta, palon syttymissyy, vahinkotilanteen kehittyminen, henkilöiden toiminta palon sammutuksessa sekä arvio mahdollisista henkilö- ja esinevahingosta ja tuotantotoiminnan keskeytysvaikutuksesta, mikäli palo olisi jatkunut ja levinnyt.

Palkittaviksi ehdotettavat henkilöt tulee nimetä ja heidän kotiosoitteensa tulee mainita hakemuksessa, koska säätiö lähettää heille tarvittaessa verotukseen liittyviä neuvoja. Myös palkittaviksi ehdotettavien henkilöiden äidinkieli on hyvä ilmoittaa, koska stipendeihin liittyvät kunniakirjat kirjoitetaan äidinkielellä.

Hakemukseen on hyvä liittää myös yksityiskohtaisempi kuvaus tapahtumien kulusta, esimerkiksi yhtiön sisäinen tiedote sekä kuvaus siitä, mitä vahingosta tai vaaratilanteesta opittiin. Jos kyseessä on ennaltaehkäisevään vahingontorjuntaohjelmaan liittyvä palkitseminen, hakemukseen tulee liittää hankkeen tai projektin kuvaus hanketta kuvaavine liitteineen.

Tunnustusplakettiesityksissä tulee kuvata palkittavaksi esitetyn henkilön työura ja mahdollinen erityinen ansioituminen riskienhallinta- ja vahingontorjuntatehtävissä. 

Hakemukset säätiölle

Mikäli yrityksessäsi on henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan torjuneet uhkaavan vaaratilanteen, tai jotka ovat työskennelleet ansiokkaasti ja menestyksellisesti yrityksesi riskienhallintatehtävissä, voit esittää August Ramsayn säätiön hallitukselle heidän palkitsemistaan säätiön stipendillä tai tunnustusplaketilla. Stipendi-, apuraha- tai tunnustusplakettihakemukset voit lähettää sähköisesti tai postitse: