August Ramsayn säätiö

August Ramsayn säätiö perustettiin vuonna 1929 kunnioittamaan suomalaisen teollisen palovakuutustoiminnan uranuurtajaa.
Valtioneuvos Ramsay toimi Ifin suomalaisissa edeltäjäyhtiöissä keskeisenä vaikuttajana.

Palkitsemme vahingontorjunnan edistämisestä

Säätiön tarkoituksena on Ifissä vakuutettujen yritysten vahingontorjuntatyön sekä vakuutustoiminnan käytännöllisen ja teoreettisen tutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää stipendejä, apurahoja sekä tunnustusplaketteja vahingontorjuntaan tai vakuutustoiminnan kehittämiseen osallistuneille henkilöille ja yhteisöille.

Stipendit, apurahat & tunnustusplaketit

 • Apurahat

  Säätiön apurahoja voidaan hakemuksesta myöntää turvallisuusaiheisten projektien, tutkimusten ja vahingontorjuntahankkeiden toteuttamiseen esimerkiksi opinnäytetöinä tai muina erikseen määriteltyinä tutkimushankkeina.

  August Ramsayn säätiön apurahoilla on tuettu erilaisia vahingontorjunnan ja henkilöriskienhallinnan opinnäytetöitä. Aihepiirejä ovat olleet esimerkiksi teollisuuden paloturvallisuusriskit, tuotannon keskeytysriskit sekä henkilöriskit tapaturmien ja ergonomian näkökulmista. Työt ovat koskeneet eri teollisuuden toimialoja, kuten metsä-, metalli- ja elintarviketeollisuutta, sekä palvelualoja.

 • Stipendit

  Stipendillä voidaan palkita ansiokkaasta toiminnasta, esimerkiksi uhkaavan tulipalon alkusammutus, jolla vältetään suuri omaisuus- tai keskeytysvahinko, tai henkilön pelastaminen vaara- tai onnettomuustilanteesta.

  Myös henkilön tai työryhmän ennaltaehkäisevä toiminta työturvallisuuden tai paloturvallisuuden parantamiseksi voi olla stipendin myöntämisen peruste.

 • Tunnustusplaketit

  Säätiön pronssisia tunnustusplaketteja voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat tehneet pitkän ja ansiokkaan työuran vahingontorjuntatehtävissä. Plaketteja myönnetään ja jaetaan esimerkiksi yritysten palo- ja työsuojelusta vastanneille henkilöille.

Hakemukset ja ehdot

Tutkimustyöhön tarkoitettua apurahaa haettaessa hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan tutkimushankkeen aihe, hankkeen rahoitustapa, hankkeelle asetetut tavoitteet sekä näiden tavoitteiden/tulosten käytettävyys joko riskienhallinta-/ vahingontorjuntatyössä tai vakuutustoiminnan kehittämisessä.

Apurahan myöntämisen ehtona on:

 • että tutkimus/hanke on säätiön säännöissä määritellyn tarkoituksen mukainen
 • se edistää Ifin Suomen sivuliikkeessä vakuutettujen yritysten vahingontorjuntatyötä tai vakuutustoiminnan käytännöllistä tai teoreettista tutkimusta
 • Apurahan saaja sitoutuu pitämään esityksen tutkimuksen tuloksista säätiön hallitukselle sekä yhteisesti sovittavalle kohderyhmälle.
 • Artikkelin kirjoittaminen lopputyön tuloksista ja lupa sen käyttämiseen kokonaisuudessaan tai osittain Ifin viestinnällisessä tarkoituksessa, esim. asiakasviestinnässä.

Säätiö ei tue yritysten liiketoimintakuluja kuten palkkakuluja, tai investointeja. Säätiön hallitus huomioi päätöksiä tehdessään myös säätiön toiminnalleen asettamat painopistealueet, jotka tällä hetkellä ovat:

 • Hyvän riskienarvioinnin merkityksen korostaminen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa ja vahinkojen torjunnassa.
 • Jatkuvuussuunnittelun ja riskitietoisuuden hyödyntäminen yritysten toimintavalmiuden ja häiriöiden sietokyvyn kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
 • Inhimillinen tekijä ja sen merkitys vahinkotapahtumissa eri toimialoilla ja vakuutuslajeissa.
 • Muuttuvat ja kehittyvät riskit, kuten kyber- ja digitalisaatioriskit sekä muuttuvaan työhön liittyvät riskit erityisesti henkilöriskienhallinnan kannalta, esimerkkinä lisääntynyt etätyö.

Säätiölle osoitetussa vapaamuotoisessa stipendihakemuksessa tulee kuvata tapahtunut onnettomuus- tai vahinkotilanne, sen kehittyminen sekä pelastus- ja/tai sammutussuoritus tai toiminta, jonka perusteella stipendiä esitetään. Jos kysymyksessä on esimerkiksi tulipalon sammutus, hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti palopaikka ja ajankohta, palon syttymissyy, vahinkotilanteen kehittyminen, henkilöiden toiminta palon sammutuksessa sekä arvio mahdollisista henkilö- ja esinevahingosta ja tuotantotoiminnan keskeytysvaikutuksesta, mikäli palo olisi jatkunut ja levinnyt.

Hakemukseen on hyvä liittää myös yksityiskohtaisempi kuvaus tapahtumien kulusta, esimerkiksi yhtiön sisäinen tiedote sekä kuvaus siitä, mitä vahingosta tai vaaratilanteesta opittiin. Jos kyseessä on ennaltaehkäisevään vahingontorjuntaohjelmaan liittyvä palkitseminen, hakemukseen tulee liittää hankkeen tai projektin kuvaus hanketta kuvaavine liitteineen.

Tunnustusplakettiesityksissä tulee kuvata palkittavaksi esitetyn henkilön työura ja mahdollinen erityinen ansioituminen riskienhallinta- ja vahingontorjuntatehtävissä. Palkittaviksi ehdotettavat henkilöt tulee nimetä ja heidän kotiosoitteensa tulee mainita hakemuksessa, koska säätiö lähettää heille tarvittaessa verotukseen liittyviä neuvoja. Myös palkittaviksi ehdotettavien henkilöiden äidinkieli on hyvä ilmoittaa, koska stipendeihin liittyvät kunniakirjat kirjoitetaan äidinkielellä.

Hakemukset säätiölle

Mikäli yrityksessäsi on henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan torjuneet uhkaavan vaaratilanteen, tai jotka ovat työskennelleet ansiokkaasti ja menestyksellisesti yrityksesi riskienhallintatehtävissä, voit esittää August Ramsayn säätiön hallitukselle heidän palkitsemistaan säätiön stipendillä tai tunnustusplaketilla. Stipendi-, apuraha- tai tunnustusplakettihakemukset voit lähettää sähköisesti tai postitse:

 • Hakemukset postitse

  Voit lähettää hakemukset postitse osoitteeseen:

  Carita Hämäläinen-Tallgren, August Ramsayn säätiön asiamies
  August Ramsayn säätiö c/o If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
  PL 4
  00025 IF

 • Hakemukset sähköisesti

  Hakemukset pyydetään ensisijaisesti lähettämään
  sähköpostitse osoitteeseen: AugustRamsayn.saatio@if.fi

 • Kysyttävää?

  Palkitsemisesityksen tekemiseksi voit ottaa yhteyttä August Ramsayn säätiön asiamieheen Carita Hämäläinen-Tallgreniin, puh. 010 514 5368, carita.hamalainen-tallgren@if.fi, säätiön hallituksen puheenjohtajaan Pekka Sarpilaan, puh. 010 514 5509, pekka.sarpila@if.fi,tai Ifissä työskentelevään yhteyshenkilöösi.