Gör anmälan om sjukdom

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Hur ska jag gå till väga, om jag anlitat läkare och köpt läkemedel?

Anmäl sjukdom

Gör anmälan till oss om en ny sjukdom med en skadeanmälan. Med samma blankett kan du också anmäla sådana nya kostnader som hänför sig till en tidigare anmäld sjukdom. Vi handlägger ditt ärende utan dröjsmål. Vänta därför på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig.

Om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat, tar vi kontakt. Notera att du ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten innan du gör skadeanmälan.

För en större enskild behandlingsåtgärd, exempelvis en operation, kan du få en betalningsförbindelse. För handläggning av betalningsförbindelsen behöver vi ett läkarutlåtande, varav framgår det planerade ingreppet och en kostnadskalkyl. Gör emellertid alltid först anmälan om sjukdom.

Mer information om frågor i anslutning till ersättningar hittar du enkelt under Ersättning för vårdkostnader och Vanliga frågor.

Gör anmälan om sjukdom via Mina sidor.

  • Om du har en personförsäkring som din arbetsgivare tecknat (inte förbunds- eller organisationsförsäkring), gör så här.
  • Om du har en Optimi-försäkring (beviljad av Mandatum Life), fyll i skadeanmälan här.

Ersättning för vårdkostnader

Sjukdom och handläggning av sjukdomsfall

Med sjukdom avses både övergående sjukdomar, t.ex. förkylning, feber eller magsjuka, och kroniska sjukdomar, t.ex. astma eller diabetes. Också olika former av slitage och degeneration betraktas som sjukdomar.

Vid sjukdomsfall kan vi för handläggningen av ersättningsärendet behöva kopior av sjukjournalen, kostnadsverifikat och läkarutlåtanden. Skicka dokumenten endast, om vi begär att få dem. Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen.

Sjukdom till följd av graviditet

Kostnader som orsakats av graviditet ersätts inte från personförsäkringen. Ett undantag är vårdkostnader med karaktär av första hjälpen som orsakats under resa före den 29:e graviditetsveckan: då ersätter försäkringen akut vård till följd av eventuella komplikationer, men inte andra kostnader.

Dagpenning och ansökan om dagpenning

Om din försäkring inkluderar skydd vid kortvarig arbetsoförmåga och du på grund av sjukdom har blivit sjukskriven, behöver vi för handläggningen av ersättningsärendet

  • A-läkarutlåtande, om det är fråga om kortvarig arbetsoförmåga
  • B-läkarutlåtande, om det är fråga om långvarig arbetsoförmåga till följd av sjukdom

Dagpenningen är skattepliktig förvärvsinkomst. Vi verkställer förskottsinnehållning på dagpenningen och anmäler inkomsten till skattemyndigheten. För förskottsinnehållningen behöver vi ett skattekort för biinkomst eller ett skattekort som skaffats separat för dagpenningsersättning.

Ansökan om ersättning för bestående men

Om din försäkring inkluderar skydd i händelse av bestående men och du till följd av sjukdom har orsakats ett bestående men som kan uppskattas på medicinska grunder, behöver vi ett B-läkarutlåtande för handläggningen av ersättningsärendet.


Bestående men till följd av sjukdom kan fastställas då sjukdomstillståndet har stabiliserats, dock tidigast ett år efter att vården inletts och/eller sjukdomen konstaterats. Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen.

Vanliga frågor

För vems del kan jag göra skadeanmälan och till vem skickas ersättningsbeslutet?

Du kan anmäla kostnader för sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv och också kostnader som orsakats dina familjemedlemmar. Om den försäkrade är myndig, skickas ersättningsbeslutet alltid till den försäkrade själv, till hans eller hennes Mina sidor. Om det är fråga om ett minderårigt barn syns ersättningsbeslutet i försäkringstagarens Mina sidor.

Hur får jag en betalningsförbindelse?

Du kan få en betalningsförbindelse, dvs. ett förhandsbeslut om ersättningsbarhet, för ett större enskilt ingrepp, t.ex. en operation. När du gjort ersättningsansökan, kan du ansöka om betalningsförbindelse genom att skicka oss ett läkarutlåtande, varav framgår det planerade ingreppet och en kostnadskalkyl för ingreppet. Vi handlägger betalningsförbindelseärenden så fort som möjligt, inom cirka 7 dygn. Du kan själv välja lämplig vårdplats.Beroende på ditt försäkringsskydd ska försäkringen vara i kraft då kostnaderna uppstår.

Efter att du fått en betalningsförbindelse, kan vårdinrättningen skicka räkningen för vården direkt till oss. Från räkningen drar vi av den eventuella självriskandel som tillämpas på försäkringen. Ersättning för dagavgifter på sjukhus betalas upp till den dagliga maximiersättningen i försäkringen. Du ser självrisken och vårddagsavgiften i Mina sidor.

Ska jag söka ersättning från FPA?

Ta alltid med FPA-kortet då du uppsöker läkare. I allmänhet drar läkarstationen och apoteket färdigt av FPA:s andel från kostnaderna. Om FPA:s ersättningsandel inte har dragits av, ska du först ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från FPA och därefter söka ersättning från din försäkring. Ta kopior av kostnadsverifikaten innan du skickar verifikaten till FPA, eftersom vi kan behöva kopiorna för att fatta beslut i ersättningsärendet. Ansökan om ersättning från FPA ska göras inom sex månader från det att kostnaderna har betalats.

Vad avses med försäkringsperiod?

Försäkringsperioden är den avtalade period som antecknats i försäkringsbrevet som försäkringens giltighetstid. Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, och ett tidsbestämt försäkringsavtal gäller den avtalade tiden.

Exempel på försäkringsperiod

Din försäkringsperiod är för närvarande 1.4.2012–31.3.2013. Din nya försäkringsperiod börjar 1.4.2013, varvid bl.a. eventuella ändringar i försäkringsvillkoren och självriskerna träder i kraft.

Vad avses med självrisk?

Försäkringarna kan löpa utan självrisk, med grundsjälvrisk eller med en grundsjälvrisk + 10 %. Du ser självrisken för din försäkring i Mina sidor under punkten Mina försäkringar. Om din försäkring har en självrisk, dras självriskandelen av från ersättningen. Självrisken för vårdkostnadsskyddet beräknas per försäkringsperiod och den består av en grundsjälvrisk. Grundsjälvrisken avdras endast en gång per försäkringsperiod.I de flesta försäkringarna avdras utöver grundsjälvrisken i självrisk dessutom alltid 10 % från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken, dock högst maximibeloppet av självrisken.

Exempel på självrisk

Venla har en sjukkostnadsförsäkring med en grundsjälvrisk på 150 euro + 10 %. Venla halkar på gården och bryter armen. Frakturen orsakar kostnader på 320 euro. Från kostnaderna avdras först grundsjälvrisken på 150 euro och från det återstående beloppet (170 euro) 10 %, dvs. 17 euro. Till Venla utbetalas 153 euro i ersättning.Venla insjuknar under samma försäkringsperiod i en förkylning. Vården orsakar henne 130 euro i kostnader. Från kostnaderna avdras 10 %, dvs. 13 euro. Det belopp som ersätts till följd av sjukdomen är 117 euro.

Hur söker jag dagpenning?

Om din försäkring inkluderar dagpenningsersättning för tid av arbetsoförmåga, kan du ansöka om dagpenning genom att skicka oss ett sjukledighetsintyg. Kortare tider av arbetsoförmåga kan i allmänhet handläggas på basis av ett A-läkarintyg. För handläggning av långvarig arbetsoförmåga behöver vi ett E-läkarutlåtande, om arbetsoförmågan orsakats till följd av olycksfall eller ett B-läkarutlåtande, om arbetsoförmågan orsakats till följd av sjukdom.

Dagpenningsersättningen är skattepliktig biinkomst, på vilken vi verkställer förskottsinnehållning enligt 50 %. Om din skatteprocent för biinkomster är mindre än 50 %, kan du skicka oss en kopia av ditt skattekort för biinkomst. Vi verkställer då förskottsinnehållningen enligt uppgifterna på skattekortet. Du kan också be om ett separat skattekort för dagpenningsersättning från skattebyrån.

Dagpenningen betalas ut en månad i efterskott. Mer information finns i Personförsäkringsvillkoren i punkt 3.4 Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga och punkt 3.5 Skydd i händelse kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall.Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen.

Hur söker jag ersättning för bestående men?

Skydd i händelse av olycksfall

Om din försäkring inkluderar Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall, kan du söka ersättning tidigast ett år efter att olycksfallet inträffat. För beslut om bestående men ska du tillställa oss ett E-läkarutlåtande jämte en beskrivning av skadans status. Mer information om försäkringsskyddet finns i punkt 3.9 i Personförsäkringsvillkoren.

Skydd i händelse av sjukdom och olycksfall

Om din försäkring inkluderar Skydd i händelse av bestående men, kan du söka ersättning för bestående men till följd av sjukdom eller olycksfall. För beslut om bestående men ska du tillställa oss ett B-läkarutlåtande, om det bestående menet orsakats av sjukdom och ett E-läkarutlåtande jämte en beskrivning av skadans status, om det bestående menet orsakats av ett olycksfall.

Mer information om försäkringsskyddet finns i punkt 3.9 i Personförsäkringsvillkoren.Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen. Ersättningen för bestående men är inte skattepliktig inkomst.

Ersätts resekostnaderna?

Resekostnader som orsakats vid uppsökande av vård ersätts inte från försäkringen.

Ersätts fysikalisk vård eller rehabilitering?

De vårdkostnader som ersätts är skäliga kostnader för fysikalisk vård som ordinerats av läkare efter operations- eller gipsbehandling till följd av en olycksfallsskada som ersatts från försäkringsskyddet. Per olycksfall ersätts en vårdperiod omfattande högst 15 behandlingsgånger. Fysikalisk vård ersätts endast efter operations- eller gipsbehandling till följd av olycksfall. I annat fall ersätts fysikalisk vård inte från försäkringen. Försäkringen ersätter inte rehabilitering.

Ersätts terapi och undersökningar i samband med terapi?

Ersättning för vårdkostnader betalas inte ut för tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller rehabilitering.

Försäkringen ersätter exempelvis inte

  • undersökningar av skolmognad
  • neuropsykologiska undersökningar
  • talterapi
  • ergoterapi
  • psykoterapi.